Analizy i badania

Barometr Pracownika – samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej

<p style="text-align: justify;">Aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem i rutyną. Wśród pracowników z Europy Zachodniej dostrzega się niepokój o zatrudnienie i oczekiwanie od pracodawcy większej lojalności - wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Grupy Edenred.</p>

>

Wyniki mog? niepokoić, ale z drugiej strony zachęcaj? do zdiagnozowania i sprawdzenia, które obszary działalności w firmie wymagaj? ulepszenia. Satysfakcja i zadowolenie pracowników przekładaj? się na wyniki firmy, a największy kapitał, jakim dysponuje firma, to kapitał ludzki. Rol? pracodawcy jest zarówno podnoszenie umiejętności pracownika i egzekwowanie postawionych zadań, jak również nagradzanie i motywowanie do dalszej pracy.

Zaangażowanie i motywacja do pracy

Co trzeciemu badanemu praca kojarzy się z obowi?zkiem – częściej mężczyznom niż kobietom. Ponad połowa badanych jest bardzo zaangażowana w swoj? pracę, mimo to, 1/3 odczuwa spadek motywacji do pracy. Obszary, z których respondenci s? najbardziej zadowoleni, to relacje z przełożonym i atmosfera w pracy. Natomiast działania firm, które najczęściej oceniane były, jako niewystarczaj?ce, dotycz? głównie zarz?dzania talentami, pakietu dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz podnoszenia umiejętności zatrudnionych. W Europie Zachodniej, głównie w Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii, praca kojarzy się z obowi?zkiem, rutyn?, a nawet brakiem źródła bezpieczeństwa. 38% respondentów z Francji twierdzi, że ich motywacja spada, co stanowi rekordowo wysoki odsetek wśród pozostałych krajów objętych badaniem. Oczekiwania pracowników hiszpańskich, włoskich i francuskich w stosunku do pracodawcy s? bardzo wysokie, w szczególności w zakresie zarz?dzania talentami. Model anglosaski jest pod tym względem bardziej oportunistyczny i opiera się na silnym zdystansowaniu zatrudnionych do pracodawcy.

Stres i nadgodziny

Blisko połowa badanych określiła poziom stresu w pracy jako wysoki. Odczuwaj? go częściej kobiety, kierownicy zespołów, pracownicy firm zatrudniaj?cych do 250 pracowników oraz osoby zatrudnione w firmach i organizacjach państwowych. Tempo pracy i ilość obowi?zków sprawiaj?, że praca w nadgodzinach jest powszechnym zjawiskiem, jedynie 11% twierdzi, że nigdy nie zdarza im się pracować po godzinach. Respondenci najczęściej pracuj? w weekendy lub wieczorami po całym dniu pracy. Dla ponad 40% badanych nieobca jest praca w święta lub podczas urlopu. Co ciekawe nie zawsze częsta praca po godzinach przekłada się na brak satysfakcji z pracy. Co pi?ty badany, który pracuje w nadgodzinach, jest ogólnie zadowolony.

Zmiana pracy i możliwość znalezienia porównywalnego stanowiska

Tylko co czwarty badany optymistycznie patrzy na perspektywę łatwego znalezienia nowej pracy – częściej s? to mężczyźni i osoby do 34. r.ż. Zmianę pracy przynajmniej od czasu do czasu rozważa ponad połowa badanych, przy czym jedynie 3% badanych aktywnie jej poszukuje lub ma już konkretne plany. Główne czynniki, na które zwracaj? uwagę pracownicy podczas wyboru nowego pracodawcy, to oprócz poziomu wynagrodzenia (98%), dobra atmosfera w pracy (98%), stabilna sytuacja finansowa firmy (97%) oraz bezpieczeństwo zatrudnienia (97%). Dla badanych ważne jest również, aby praca była interesuj?ca i pozwalała na zachowanie work–life balance. Pracownicy z Europy Zachodniej s? bardziej lojalni wobec pracodawcy. 58% Francuzów, 60% Niemców i 66% Belgów deklaruje, że nie zamierza zmienić obecnej pracy.

Świadczenia pozapłacowe

Najpopularniejszymi świadczeniami pracowniczymi wg badanych s? podarunki na święta (67%), zapomogi losowe i okolicznościowe (62%), dofinansowanie wakacji (61%) oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach (59%) – wynika z badania Barometr Pracownika. Tylko co dziesi?ty pracownik nie otrzymuje od pracodawcy żadnego benefitu poza wynagrodzeniem.

- Pracodawcy, którym zależy na budowaniu silnych zespołów, powinni wdrożyć nowoczesne systemy motywacyjne. Powołuj?c się na wyniki powyższych badań, świadczenia pozapłacowe osłabiaj? chęć zmiany pracy i buduj? lojalność wobec pracodawcy. Ponadto przynosz? też pozytywne skutki w przypadku zarz?dzania talentami w firmach. Dobrze opracowany pakiet świadczeń pozapłacowych według 70 proc. respondentów zwiększa zaangażowanie zatrudnionych, a dla 80 proc. osłabia chęć zmiany firmy – mówi Izabela Supeł, Marketing Manager w Edenred Polska.

Co o działaniach podejmowanych przez firmy w obszarze motywacji myśl? sami pracownicy? Dla ponad 50% badanych s? one niewystarczaj?ce. Jednak w przedsiębiorstwach, gdzie pakiety motywacyjne s? obecne, zatrudnieni je dostrzegaj? i s? z nich raczej zadowoleni (59%). Pracownicy s? rzadko informowani o wartości otrzymywanych świadczeń, dlatego nie wiedz? jak wiele firma im oferuje. Praktyka ta występuje tylko w 26% firm w Polsce, częściej z kapitałem zagranicznym i zatrudniaj?cych powyżej 1000 pracowników. Zaledwie, co pi?ty badany, którego pracodawca oferuje jakikolwiek system motywacyjny, twierdzi, że w firmie przeprowadza się badania satysfakcji z otrzymywanych benefitów.

– Warto komunikować wartość przekazywanych świadczeń pracownikom, jak również analizować satysfakcję zatrudnionych, aby świadczenia pozapłacowe nie kojarzyły się tylko ze wsparciem socjalnym – podsumowuje Izabela Supeł.

Źródło: Barometr Pracownika Edenred-IPSOS

O badaniu

„Barometr Pracownika Edenred-IPSOS” został przeprowadzony przez firmę badawcz? IPSOS na zlecenie Grupy Edenred w okresie 2013/2014. Jest to 8.edycja badań w Europie Zachodniej i 1.edycja w Polsce. Przebadano 7.800 pracowników polskich, niemieckich, belgijskich, hiszpańskich, francuskich, włoskich i brytyjskich. Profil respondentów: osoby zatrudnione na umowę o pracę, w wieku 25+, reprezentuj?ce firmy z sektora prywatnego jak i instytucje publiczne, małe, średnie i duże organizacje. Celem Barometru jest sprawdzenie jak zmienia się zaangażowanie zatrudnionych i ich motywacja do pracy, a także jak sytuacja na rynku pracy wpływa na samopoczucie zatrudnionych. Uzyskane wyniki pozwalaj? na określenie poziomu satysfakcji z pracy oraz poszczególnych aspektów życia zawodowego, jak np. wynagrodzenie, świadczenia pozapłacowe, atmosfera w pracy, sytuacja gospodarcza itp.

O Edenred

Edenred Polska oferuje rozwi?zania dla firm i świadczy kompleksowe usługi doradcze i eksperckie, zapewniaj?c profesjonalizm oraz wsparcie na wszystkich poziomach współpracy. W ofercie Edenred znajduj? się:

• pozapłacowe świadczenia pracownicze w ramach ZFŚS lub innych źródeł finansowania
   działalności socjalnej
• rozwi?zania stosowane w obszarach motywacji sił sprzedaży i w programach lojalnościowych.

Edenred na świecie

Edenred rozpocz?ł działalność 50 lat temu od wprowadzenia na rynek kuponu żywieniowego Ticket Restaurant ? we Francji. Dzisiaj spółka jest obecna w 40 krajach i obsługuje 640 tysięcy klientów na całym świecie, pomagaj?c im efektywnie zarz?dzać świadczeniami pozapłacowymi, wydatkami firm i programami motywacyjnymi oraz systemami nagradzania.

Edenred w liczbach:

  •    € 17,1miliarda Euro obrotu
  • ü   6 tys. osób zatrudnionych w 40 krajach świata
  • ü   640 tys. klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego
  • ü   40 mln użytkowników
  • ü   1,4 miliona akceptantów

    (dane na 31.12.2013)

Więcej na www.edenred.pl

Ipsos w Polsce jest części? międzynarodowej grupy badawczej obecnej w 84 krajach świata. Firma specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, satysfakcji i lojalności klientów oraz w badaniach opinii.

Ipsos Loyalty to największ? na świecie firm zajmuj?c? się badaniami customer experience, satysfakcji, lojalności oraz świadcz?c? usługi doradcze z tego zakresu. Ipsos Loyalty wchodzi w skład międzynarodowej grupy badawczej Ipsos.

Więcej na www.ipsos.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!