Analizy i badania

Barometr Pracownika – motywacja i zaangażowanie zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem i rutyną. Wśród pracowników z Europy Zachodniej dostrzega się wzrost obaw dotyczących wynagrodzenia i siły nabywczej, niezadowolenie z działań podejmowanych w zakresie rozwoju zawodowego oraz problem z zachowaniem zasad work-life balance – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Grupy Edenred. </span></p>

>

Wyniki mog? niepokoić, ale z drugiej strony zachęcaj? do zdiagnozowania i sprawdzenia, które obszary działalności w firmie wymagaj? ulepszenia. Satysfakcja i zadowolenie pracowników przekładaj? się na wyniki firmy, a największy kapitał, jakim dysponuje firma, to kapitał ludzki. Rol? pracodawcy jest zarówno podnoszenie umiejętności pracownika i egzekwowanie postawionych zadań, jak również nagradzanie i motywowanie do dalszej pracy.

Zaangażowanie i motywacja do pracy

Co trzeciemu badanemu praca kojarzy się z obowi?zkiem – częściej mężczyznom niż kobietom. Ponad połowa badanych jest bardzo zaangażowana w swoj? pracę, mimo to, 1/3 odczuwa spadek motywacji do pracy. Obszary, z których respondenci s? najbardziej zadowoleni, to relacje z przełożonym i atmosfera w pracy. Natomiast działania firm, które najczęściej oceniane były, jako niewystarczaj?ce, dotycz? głównie zarz?dzania talentami, pakietu dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz podnoszenia umiejętności zatrudnionych.

W Europie Zachodniej zauważa się poprawę wskaźników w krajach, w których oznaki końca kryzysu s? najbardziej widoczne, tj. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, a w szczególności w Szwecji. W krajach tych pracownicy oceniaj? samopoczucie w pracy lepiej niż osoby w krajach Europy Południowej. Zadowoleni s? zwłaszcza pracownicy w Wielkiej Brytanii. Analogicznie najniższy poziom motywacji widoczny jest we Francji i Portugalii: 38% Francuzów i 35% Portugalczyków sygnalizuje spadek motywacji do pracy. Natomiast niewielka rotacja pracowników wskazuje na inne ważne problemy, z którymi borykaj? się wszyscy zatrudnieni – rozwój zawodowy oraz zarz?dzanie talentami. Działania firm podjęte w tym zakresie uważa się za niewystarczaj?ce.

Stres i nadgodziny

Blisko połowa badanych określiła poziom stresu w pracy jako wysoki. Odczuwaj? go częściej kobiety, kierownicy zespołów, pracownicy firm zatrudniaj?cych do 250 pracowników oraz osoby zatrudnione w firmach i organizacjach państwowych. Tempo pracy i ilość obowi?zków sprawiaj?, że praca w nadgodzinach jest powszechnym zjawiskiem, jedynie 11% twierdzi, że nigdy nie zdarza im się pracować po godzinach. Respondenci najczęściej pracuj? w weekendy lub wieczorami po całym dniu pracy. Dla ponad 40% badanych nieobca jest praca w święta lub podczas urlopu. Co ciekawe nie zawsze częsta praca po godzinach przekłada się na brak satysfakcji z pracy. Co pi?ty badany, który pracuje w nadgodzinach, jest ogólnie zadowolony.

W Europie Zachodniej czas pracy jest podstawowym problemem dla 36% managerów oraz dla 47% managerów wyższego szczebla. 67% pracowników twierdzi, że pracuje ponad normowany czas pracy, a 62% przyznaje się do załatwiania spraw prywatnych w godzinach pracy.

Zmiana pracy i możliwość znalezienia porównywalnego stanowiska

Tylko, co czwarty badany optymistycznie patrzy na perspektywę łatwego znalezienia nowej pracy – częściej s? to mężczyźni i osoby do 34. r.ż. Zmianę pracy przynajmniej od czasu do czasu rozważa ponad połowa badanych, przy czym jedynie 3% badanych aktywnie jej poszukuje lub ma już konkretne plany. Główne czynniki, na które zwracaj? uwagę pracownicy podczas wyboru nowego pracodawcy, to oprócz poziomu wynagrodzenia (98%), dobra atmosfera w pracy (98%), stabilna sytuacja finansowa firmy (97%) oraz bezpieczeństwo zatrudnienia (97%). Dla badanych ważne jest również, aby praca była interesuj?ca i pozwalała na zachowanie work–life balance. Pracownicy z Europy Zachodniej martwi? się o zachowanie swojego miejsca pracy (31% we Francji: wzrost o 6% względem 2008 r., 32% w Niemczech: spadek o 2%, 29% w Wielkiej Brytanii: wzrost o 1%, 23% w Szwecji). Problem ten jest szczególnie widoczny w krajach Europy Południowej, gdzie obawa o utratę pracy jest sygnalizowana od 2008 r. (54% w Hiszpanii: wzrost o 17% względem 2008 r., 45% we Włoszech: wzrost o 16%, 62% w Portugalii). Zamiar pozostania w dotychczasowej pracy w dalszym ci?gu deklaruje większość europejskich pracowników (w 2014 r. 68% Belgów nie planowało zmiany pracy, 62% Niemców, 63% Włochów, 61% Hiszpanów oraz 57% Francuzów).

Świadczenia pozapłacowe

Najpopularniejszymi świadczeniami pracowniczymi wg badanych s? podarunki na święta (67%), zapomogi losowe i okolicznościowe (62%), dofinansowanie wakacji (61%) oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach (59%) – wynika z badania Barometr Pracownika. Tylko, co dziesi?ty pracownik nie otrzymuje od pracodawcy żadnego benefitu poza wynagrodzeniem.

- Pracodawcy, którym zależy na budowaniu silnych zespołów, powinni wdrożyć nowoczesne systemy motywacyjne. Powołuj?c się na wyniki powyższych badań, świadczenia pozapłacowe osłabiaj? chęć zmiany pracy i buduj? lojalność wobec pracodawcy. Ponadto przynosz? też pozytywne skutki w przypadku zarz?dzania talentami w firmach. Dobrze opracowany pakiet świadczeń pozapłacowych według 70 proc. respondentów zwiększa zaangażowanie zatrudnionych, a dla 80 proc. osłabia chęć zmiany firmy – mówi Izabela Supeł, Marketing Manager w Edenred Polska.

Co o działaniach podejmowanych przez firmy w obszarze motywacji myśl? sami pracownicy? Dla ponad 50% badanych s? one niewystarczaj?ce. Jednak w przedsiębiorstwach, gdzie pakiety motywacyjne s? obecne, zatrudnieni je dostrzegaj? i s? z nich raczej zadowoleni (59%). Pracownicy s? rzadko informowani o wartości otrzymywanych świadczeń, dlatego nie wiedz? jak wiele firma im oferuje. Praktyka ta występuje tylko w 26% firm w Polsce, częściej z kapitałem zagranicznym i zatrudniaj?cych powyżej 1000 pracowników. Zaledwie, co pi?ty badany, którego pracodawca oferuje jakikolwiek system motywacyjny, twierdzi, że w firmie przeprowadza się badania satysfakcji z otrzymywanych benefitów.

– Warto komunikować wartość przekazywanych świadczeń pracownikom, jak również analizować satysfakcję zatrudnionych, aby świadczenia pozapłacowe nie kojarzyły się tylko ze wsparciem socjalnym – podsumowuje Izabela Supeł.

O badaniu

„Barometr Pracownika Edenred-IPSOS” został przeprowadzony przez firmę badawcz? IPSOS na zlecenie Grupy Edenred w styczniu 2014 r. Jest to 9. edycja badań w Europie Zachodniej i 1.edycja w Polsce. Przebadano ok. 10.000 pracowników polskich, niemieckich, belgijskich, hiszpańskich, francuskich, włoskich, brytyjskich, szwedzkich i portugalskich. Profil respondentów: osoby zatrudnione na umowę o pracę, w wieku 25+, reprezentuj?ce firmy z sektora prywatnego jak i instytucje publiczne, małe, średnie i duże organizacje. Celem Barometru jest sprawdzenie jak zmienia się zaangażowanie zatrudnionych i ich motywacja do pracy, a także jak sytuacja na rynku pracy wpływa na samopoczucie zatrudnionych. Uzyskane wyniki pozwalaj? na określenie poziomu satysfakcji z pracy oraz poszczególnych aspektów życia zawodowego, jak np. wynagrodzenie, świadczenia pozapłacowe, atmosfera w pracy, sytuacja gospodarcza itp.

O Edenred

Edenred Polska oferuje rozwi?zania dla firm i świadczy kompleksowe usługi doradcze i eksperckie, zapewniaj?c profesjonalizm oraz wsparcie na wszystkich poziomach współpracy. W ofercie Edenred znajduj? się:

• pozapłacowe świadczenia pracownicze w ramach ZFŚS lub innych źródeł finansowania działalności socjalnej

• rozwi?zania stosowane w obszarach motywacji sił sprzedaży i w programach lojalnościowych.

Edenred na świecie

Edenred rozpocz?ł działalność 50 lat temu od wprowadzenia na rynek kuponu żywieniowego Ticket Restaurant ? we Francji. Dzisiaj spółka jest obecna w 41 krajach i obsługuje 640 tysięcy klientów na całym świecie, pomagaj?c im efektywnie zarz?dzać świadczeniami pozapłacowymi, wydatkami firm i programami motywacyjnymi oraz systemami nagradzania.

Edenred w liczbach:

  € 17,1 miliarda Euro obrotu

  6 tys. osób zatrudnionych w 40 krajach świata

  640 tys. klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego

  40 mln użytkowników

  1,4 miliona akceptantów

(dane na 31.12.2013)

Więcej na www.edenred.pl

Ipsos w Polsce jest części? międzynarodowej grupy badawczej obecnej w 84 krajach świata. Firma specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, satysfakcji i lojalności klientów oraz w badaniach opinii.

Ipsos Loyalty to największ? na świecie firm zajmuj?c? się badaniami customer experience, satysfakcji, lojalności oraz świadcz?c? usługi doradcze z tego zakresu. Ipsos Loyalty wchodzi w skład międzynarodowej grupy badawczej Ipsos.

Więcej na www.ipsos.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!