Analizy i badania

Barometr pracownika Edenred-Ipsos 2015, Samopoczucie i motywacja pracowników w Europie

<p style="text-align: justify;"><strong>Blisko 60% pracowników w Polsce jest niezadowolonych z poziomu swoich zarobków, równocześnie ok. 40% pracowników uważa, że ich motywacja do pracy spada. 7 na 10 osób osób jest zdania, że oferowane świadczenia pozapłacowe są ważne przy wyborze pracodawcy i osłabiają chęć zmiany firmy. To wyniki najnowszego badania „Barometr Pracownika 2015”, przeprowadzonego przez firmę IPSOS na zlecenie Edenred.</strong></p>

>

Witam, szukam pracy

Szefowie firm podejmuj? różne próby podniesienia satysfakcji swoich podwładnych. Niestety z mizernym skutkiem. Zaledwie 22% badanych potwierdziło, że często s? szczęśliwi w swojej pracy. Szczęście od czasu do czasu odczuwa 60% badanych, a aż 13% nie zaznaje takiego stanu, co stanowi spadek o prawie 20 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku.   

Kiepskie samopoczucie w pracy przekłada się na chęć jej zmiany. Aż 41% badanych w naszym kraju twierdzi, że często myśli o zmianie miejsca zatrudnienia i rozważa propozycje, które w tym zakresie otrzymuje. 7% badanych planuje odejście i aktywnie szuka nowego zajęcia. To daje w sumie wynik aż 48%. Ta tendencja jest niezależna od stanowiska (37% managerów często rozważa zmianę pracy, a wśród pozostałych pracowników ten odsetek stanowi 43%). Większych rozbieżności trudno się też doszukiwać w sektorze prywatnym i publicznym – w pierwszym tendencję rotacji deklaruje 43% osób, a w drugim – 35%. Co ważne, prawie 50% badanych deklaruje, że bez kłopotu znajdzie nowe zajęcie na podobnym stanowisku.

Te wyniki mog? zastanawiać, jeśli zderzymy je z odpowiedziami dotycz?cymi oceny przyszłości pracy w danym przedsiębiorstwie. Zaczynaj?c od spojrzenia globalnego: tylko 26% badanych wierzy w sukces ekonomiczny naszego kraju. Ale już 53% jest spokojna o przyszłość swojej firmy na rynku, a 50% deklaruje, że nie widzi zagrożeń o swoj? przyszłość u obecnego pracodawcy.

Szefie: mamy problem

Co zatem jest przyczyn? podjęcia decyzji o zmianie miejsca pracy? Wbrew pozorom nie jest to stres. Ten bowiem plasuje się nieco ponad połowę na 10-stopniowej skali, bo na 6,4 punktu.

W Polsce jednym z głównych powodów rotacji pracowników jest poziom wynagrodzenia. Niezadowolenie z wysokości otrzymywanej pensji deklaruje aż 58% badanych. To daje nam najgorszy wynik w tym zakresie we wszystkich 14 krajach, które brały udział w badaniu. Pracownicy zatrudnieni w innych krajach maj? problem po pierwsze z czasem spędzonym w pracy (największe niezadowolenie w tym obszarze deklaruj? Szwedzi – 41% i Niemcy – 39%, Polacy ten punkt oceniaj? na 24%), po drugie z utrzymaniem pracy (największe obawy maj? tu Holendrzy i Włosi – 47%, potem s? Hiszpanie – 44%; w Polsce na ten problem zwraca uwagę 18% badanych).

Pracownik też chce żyć

Na rynek pracy wkracza nowe pokolenie – osób urodzonych po roku 90. To dynamiczne osoby, które szukaj? przede wszystkim firm, umożliwiaj?cych im rozwój i elastyczn? organizację pracy. Większ? uwagę przywi?zuj? nie tylko do możliwości podnoszenia umiejętności, ale również do elastycznego czasu czy organizacji pracy. Zalety prowadzenia życia poza prac? coraz częściej dostrzegaj? też starsi pracownicy. Potwierdza to również Barometr Edenred-Ipsos. Widać bowiem zadowolenie pracowników z zachowania równowagi między prac? a życiem prywatnym (z ang. work-life balance). Deklaruje je 50% badanych pracowników w Polsce. Więcej niezadowolonych osób znajduje się w przedziałach wiekowych 35-44 lat i 45-54 lat. S? to odpowiednio 53% i 52%.

Całkiem nieźle wygl?da także praca w godzinach nadliczbowych. 55% robi to od czasu do czasu, a 17% nigdy.

Motywacja jest bardzo ważna

Pracodawcy, którzy będ? czytać wyniki Barometru Edenred-Ipsos powinni zastanowić się, jak zmotywować swój zespół do działania. Z badania wynika bowiem, że aż 37% pracowników uważa, że ich motywacja do pracy spada. A blisko 70% badanych jest niezadowolonych z oferowanych przez pracodawców świadczeń socjalnych.

Na co więc szef powinien postawić, poza wypłat? samej pensji? Dofinansowanie do posiłków – zadowolenie z takiego świadczenia deklaruje 83% badanych, dopłatę do zajęć sportowych i rekreacyjnych – 69% zadowolonych, z podarunków na święta i dofinansowania do wakacji cieszy się po 67% pracowników, a z dopłat do kultury (bilety) z radości? korzysta 64% badanych.

Pobierz pełny raport z wynikami badania:
barometrpracownika.edenred.pl

***

O badaniu

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie pracowników z 14 krajów europejskich (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Polska, Rumunia, Turcja, Finlandia, Austria, Republika Czeska, Holandia); 13.600 pracowników ł?cznie, z którymi skontaktowano się w miesi?cu styczniu 2015 r.

O Edenred

Firma Edenred, która wprowadziła kupon żywieniowy Ticket Restaurant ?, jest światowym liderem w przedpłaconych usługach korporacyjnych, projektuje i zarz?dza rozwi?zaniami, które poprawiaj? efektywność organizacji i zwiększaj? siłę nabywcz? osób korzystaj?cych z tych rozwi?zań.

Rozwi?zania Edenred umożliwiaj? firmom bardziej efektywne zarz?dzanie w zakresie:

  • świadczeń pozapłacowych dla pracowników,
  • zarz?dzania wydatkami firm,
  • programów motywacyjnych oraz nagród.   

Grupa ponadto wspiera instytucje publiczne w zarz?dzaniu programami socjalnymi.  

Notowana na giełdzie NYSE Euronext w Paryżu, firma Edenred prowadzi działalność w 42 krajach, zatrudnia ponad 6,000 pracowników, obsługuje prawie 660,000 firm i klientów sektora publicznego oraz 41 milionów beneficjentów. W roku 2014 ł?czna wielkość emisji wyniosła 17.7 miliardów euro, z czego 60% wygenerowano na rynkach wschodz?cych.

W Polsce Edenred rozpocz?ł działalność w 1995 r. Dziś firma oferuje rozwi?zania dedykowane motywacji pracowników, budowaniu lojalności w biznesie oraz zarz?dzaniu wydatkami przedsiębiorstw. Know-how i globalny zasięg pozwalaj? firmie wprowadzać na rynek innowacyjne produkty, usługi oraz serwisy online. Wsparcie Edenred obejmuje kompleksow? obsługę Klienta oraz ekspertyzę prawno-podatkow?. Nasi Klienci wysoko ceni? indywidualne podejście Edenred, jakość obsługi i elastyczność w działaniu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!