Analizy i badania

Barometr EFL wskazuje na rosnące znaczenie faktoringu w sektorze MŚP

<p style="text-align: justify;">Już co ósma mikro, mała lub średnia firma (13,4%) korzysta z faktoringu w celu pozyskania środków finansowych – wynika z „Barometru EFL”<a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1] za III kwartał 2017 roku. Zestawiając te dane z poprzednimi tegorocznymi pomiarami, widać, że rośnie grupa przedsiębiorstw korzystających z usług firm faktoringowych. W II kwartale sięgała po nie co dziesiąta firma (9,9%), a w I kwartale – co czternasta (7,3%).</p>

>

- Cykliczne badania „Barometru EFL” wskazuj? na rosn?c? rolę faktoringu jako instrumentu finansowania zewnętrznego i ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach firm faktoringowych działaj?cych w Polsce. Otóż obroty firm zrzeszonych w Polskim Zwi?zku Faktorów w latach 2012 – 2017 wzrosły ponad dwukrotnie. Podczas gdy w ci?gu II kwartałów 2012 roku instytucje faktoringowe sfinansowały faktury na ł?czn? kwotę ponad 38 mld zł, tak w pierwszym półroczu tego roku kwota ta wyniosła ponad 83 mld zł –  mówiStanisław Atanasow, prezes zarz?du Eurofactor Polska S.A.

Im większa firma, tym częściej stawia na faktoring

Z „Barometru EFL” wynika, że w III kwartale 2017 roku z usług firm faktoringowych korzystało 13,4% przedsiębiorców. To więcej niż w II kwartale br. – 9,9% oraz w I kwartale br. - wówczas tak? deklarację złożyło 7,3%. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, w III kwartale widać wyraźn? tendencję w korzystaniu z faktoringu spogl?daj?c na wielkość podmiotów. Im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z tego instrumentu finansowego. Podczas gdy wśród mikro firm 9,3% zarz?dzaj?cych bazuje na faktoringu, wśród małych – 15,1%, to wśród średnich podmiotów ten odsetek jest najwyższy i wynosi 16,1%.

Firmy budowlane i transportowe z faktoringiem za pan brat

Na tle sześciu badanych branż, wyróżniaj? się dwie, których przedstawiciele najczęściej do finansowania swoich inwestycji wykorzystuj? faktoring. S? to branża transportowa (26%) oraz budowlana (21,5%). Wyraźnie mniejsze znaczenie faktoringu widać w segmencie bankowym (7,2%) oraz w firmach handlowych (8,5%).

Duży popyt na faktoring w Polsce

Eurofactor Polska S.A. od stycznia do czerwca br. sfinansował wierzytelności na kwotę 941 mln zł, a liczba obsłużonych faktur w omawianym okresie zwiększyła się o ponad połowę r/r. Zrzeszone w Polskim Zwi?zku Faktorów (PZL) firmy, w ci?gu dwóch kwartałów 2017 roku sfinansowały blisko 4 mln faktur na ł?czn? kwotę 83,6 mld zł. Z usług faktoringowych w tym okresie skorzystało ponad 8 tys. klientów.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-11 sierpnia 2017 r.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!