Analizy i badania

Barometr EFL: małe i średnie firmy weszły w nowy rok z apetytem na wysoką sprzedaż

<p style="text-align: justify;">Pierwszy tegoroczny odczyt „Barometru EFL”<a name="_ftnref1" href="http://media.efl.pl/releases/384596#_ftn1"></a>[1]wyniósł 56,8 pkt. i jest porównywalny ze wskaźnikiem sprzed kwartału (58,2 pkt.) oraz sprzed roku (57,1 pkt.). Można więc wciąż mówić o kontynuacji pozytywnych nastrojów w sektorze MŚP. Eksperci EFL zwracają jednak uwagę na bardzo optymistyczne prognozy przedsiębiorców dotyczące sprzedaży usług i produktów. Aż 38% mikro, małych i średnich firm – dwa razy więcej niż rok temu i najwięcej od prawie 2 lat – planuje więcej sprzedawać.</p>

>

Sk?d taki sprzedażowy optymizm?

  – Musimy pamiętać, że wyniki „Barometru EFL” opieraj? się na subiektywnych opiniach przedsiębiorców na temat ich planów i rozwoju firm w danym kwartale. A na ich odpowiedzi wpływaj? zarówno wewnętrzne dane dotycz?ce zamówień jak i informacje makroekonomiczne oraz prognozy analityków, które ostatnio s? bardzo optymistyczne. Na przykład GUS podał wstępny szacunek wzrostu gospodarczego w IV kwartale ubiegłego roku na poziomie aż 5,1 proc. r/r, co jest bardzo wysokim wynikiem. Do tego branża leasingowa, która w 2017 roku przekroczyła kolejn? granicę finansowania, zapowiedziała, że ten rok będzie dziewi?tym z rzędu, w którym będzie rosn?ć. Jeśli dodamy rosn?cy eksport oraz zwiększaj?ce się wydatki konsumentów, nie powinny dziwić bardzo optymistyczne prognozy firm dotycz?ce sprzedaży –  mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Pocz?tek 2018 rok ze stabilnymi nastrojami

Odczyt „Barometru EFL” za I kwartał tego roku wyniósł 56,8 pkt. i wci?ż znajduje się ponad progiem ORhttp://media.efl.pl/releases/384596#_ftn2[2]. Choć mamy do czynienia ze spadkiem wskaźnika trzeci kwartał z rzędu, to jednak w porównaniu do ostatniego kwartału 2017 roku jest on niewielki (-1,4 pkt.). Ponadto, pierwszy tegoroczny pomiar jest niemal identyczny jak rok temu (IQ2017 – 57,1 pkt.). To oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pomimo odrobinę gorszych prognoz, cały czas widz? szanse na rozwój w najbliższych miesi?cach.

Sprzedaż napędza MŚP

Wśród czterech obszarów, które składaj? się na wartość głównego indeksu „Barometru EFL”, warto zwrócić uwagę na istotn? poprawę nastrojów pod względem planowanej sprzedaży produktów i usług. A 37,6 proc. przedsiębiorców liczy na większe zamówienia na pocz?tku roku. To wynik o 9,3 pp. wyższy niż kwartał wcześniej oraz dwa razy wyższy niż rok temu (IQ2017 – 18,3 proc.). Co więcej, tak wielu sprzedażowych optymistów nie mieliśmy od niemal 2 lat (IIQ2016 – 41,8 proc.)

Szacowany wzrost sprzedaży poci?gn?ł za sob? bardziej optymistyczne oceny dotycz?ce płynności finansowej w porównaniu rok do roku (IQ 2018 – 25,5 proc.; IQ 2017 – 13,5 proc.).

Bior?c pod uwagę planowany poziom inwestycji w środki trwałe, w I kwartale tego roku mamy do czynienia z niższym odsetkiem optymistów niż pod koniec ubiegłego roku (34,9 proc.; -6,5 pp. kw/kw.). Jednak rok do roku widać niewielki wzrost (+3 pp.).

- Przedsiębiorcy przewiduj? poprawę bież?cej sytuacji, o czym świadczy apetyt na wyższ? sprzedaży i lepsz? płynność finansowa. Jednak utrzymywanie się niskiej skłonności do inwestowania może oznaczać wstrzymanie rozwoju w kolejnych kwartałach. Liczymy jednak, że potwierdzi się nasza dotychczasowa obserwacja, że po pogorszeniu nastrojów MŚP na pocz?tku roku następuje ich poprawa w kolejnym okresie. W zwi?zku z tym należy się spodziewać, że w II kwartale b.r. – analogicznie do 2016 i 2017 roku – nast?pi wzrost wskaźnika „Barometru EFL”  – mówi  Radosław Kuczyński z EFL.  

http://media.efl.pl/releases/384596#_ftnref1[1]  Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 1-9 lutego 2018 r.

http://media.efl.pl/releases/384596#_ftnref2[2]  Próg OR  jest podstawow? miar? analityczn? zastosowan? do wyników badania, który stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występuj? sprzyjaj?ce warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te s? niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli   poziom ograniczonego rozwoju.

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. siedmiokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!