Analizy i badania

Bariera mocy wytwórczych coraz bardziej dotkliwa

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) zmniejszył się w lutym do 53,7 pkt. wobec 54,6 pkt. w styczniu, a tym samym ukształtował się on poniżej naszej prognozy (54,5 pkt) oraz konsensusu rynkowego (54,1 pkt). W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe wkłady 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, zapasów pozycji zakupionych, bieżącej produkcji oraz zatrudnienia). Przeciwny efekt miał wyższy wkład składowej dla czasu dostaw.</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje spadek składowych dla nowych zamówień (55,0 pkt. w lutym wobec 56,7 pkt. w styczniu) oraz nowych zamówień eksportowych (52,6 pkt. wobec 54,1 pkt.). Znalazł on odzwierciedlenie w obniżeniu składowej dla bież?cej produkcji (53,8 pkt. wobec 55,1 pkt.) do najniższego poziomu od października 2017 r. Spadek składowej dla nowych zamówień eksportowych, a w konsekwencji nowych zamówień ogółem był wcześniej sygnalizowany przez wstępne indeksy PMI dla strefy euro, w tym Niemiec (por. MAKROmapa z 26.02.2018). Sytuacja w polskim przetwórstwie jest bowiem silnie uzależniona od niemieckiego popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych.

W danych warto zwrócić również uwagę na wydłużaj?cy się czas dostaw. Jednocześnie mimo wolniejszego tempa wzrostu zamówień obserwowane jest dalsze zwiększanie zaległości produkcyjnych. Wynika to z sygnalizowanego przez liczne badania koniunktury rekordowego wykorzystania mocy wytwórczych w polskim przetwórstwie. Firmy próbuj? zwiększyć moce wytwórcze poprzez wzrost zatrudnienia. Wskazuje na to utrzymuj?ca się wysoka wartość składowej dla zatrudnienia (52,8 pkt. w lutym wobec 53,1 pkt. w styczniu). W naszej ocenie wzrost zatrudnienia w kolejnych miesi?cach w coraz większym stopniu ograniczany będzie przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Będzie to czynnik oddziałuj?cy w kierunku wzrostu inwestycji przedsiębiorstw umożliwiaj?cych zmianę techniki produkcji na mniej pracochłonn?, a tym samym zwiększenie wydajności pracy.

W okresie od stycznia do lutego indeks PMI dla polskiego przetwórstwa ukształtował się na takim samym poziomie jak w IV kw. 2017 r. i wyniósł 54,2 pkt. Sygnalizuje to ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (4,7% r/r wobec 5,1% w IV kw.).

Dzisiejsze dane s? neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!