Aktualności firm stowarzyszonych

BALAJCZA Partnerem konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

<p style="text-align: justify;">W dniach 26-27 października br. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Ambasada Królestwa Niderlandów oraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD zaprosili przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w warsztacie pt. „Plan for a Better Future. The role of the NGOs in the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and development of the National Action Plan on Business and Human Rights.” (Rola NGOs we wdrażaniu Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wypracowaniu Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka). </p>

>

Warsztat był organizowany we współpracy z holenderskim (SOMO), OECD Watch oraz przy wsparciu International Corporate Accountability Roundtable i Duńskiego Instytutu Praw Człowieka. Wydarzenie obj?ł patronatem honorowym Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

Jest nam miło poinformować, że firma BALAJCZA była Partnerem tego wydarzenia.

Warsztat miał na celu przybliżenie przedstawicielom środowiska pozarz?dowego problematyki praw człowieka i biznesu oraz pogłębienie ich wiedzy i kompetencji w tym obszarze aby zwiększyć wpływ NGOs na wdrażanie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka przez biznes i administrację publiczn?, oraz aby umożliwić merytoryczny i konstruktywny udział NGOs w procesie prowadz?cym do wypracowania przez administrację publiczn? Krajowego Planu Działania w zakresie biznesu i praw człowieka (KPD, ang. National Action Plan on Business and Human Rights (NAP)), prace nad którym maj? się zacz?ć jesieni? br. Warsztat stanowił także okazję do przedstawienia doświadczeń w ww. zakresie organizacji pozarz?dowych z innych krajów tj. SOMO, ICAR, Sherpa i Bern Declaration.

W czasie warsztatu szczególn? uwagę została poświęcona procedurom i mechanizmom dochodzenia sprawiedliwości w sytuacjach naruszenia praw człowieka przez przedsiębiorstwa, oraz temu w jaki sposób proces prowadz?cy do wypracowania KPD może zostać wykorzystany do poprawy efektywności funkcjonowania mechanizmu skargowego zwi?zanego z Krajowym Punktem Kontaktowym OECD w Polsce oraz popularyzacji lub wypracowania innych mechanizmów i procedur skargowych.

Ponadto, w czasie warsztatu podejmiemy próbę zmapowania oczekiwań NGOs odnośnie ich partycypacji w procesie prac nad KPD oraz zawartości KPD.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!