Analizy i badania

Badanie IPO Watch Europe. Ożywienie na rynku IPO w Europie.

<p style="text-align: justify;">Ożywienie na rynku IPO w Europie. Utrzymujący się marazm w Warszawie w obliczu planowanych zmian w systemie emerytalnym</p>

>

DEBIUTY GIEŁDOWE NA RYNKACH EUROPEJSKICH

  • Wartość IPO w trzecim kwartale 2013 roku była ponad ośmiokrotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku
  •   Wiele spółek z portfeli funduszy private equity planuje debiut w nadchodz?cych miesi?cach. Liczba przesuniętych w czasie lub odwołanych pierwszych ofert publicznych osi?gnęła najniższy poziom od trzeciego kwartału 2007 roku
  • Najbardziej aktywnym rynkiem ponownie okazał się Londyn, na który przypadła ponad połowa wartości wszystkich IPO w Europie

Jak wynika z najnowszego kwartalnego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradcz? PwC, w okresie od lipca do września 2013 roku na rynkach europejskich odnotowano 52 IPO o ł?cznej wartości 3 mld euro, co stanowi poziom ponad ośmiokrotnie wyższy niż w trzecim kwartale 2012 roku. Warto podkreślić, że coraz więcej debiutów ma miejsce w wyniku ofert przeprowadzanych przez spółki średniej wielkości, co wskazuje na trwałe ożywienie na rynku pierwotnym w Europie.
  
W wyniku poprawy sytuacji na rynkach europejskich należy oczekiwać, że czwarty kwartał będzie cechował się dalszym wzrostem liczby spółek decyduj?cych się na IPO. Już na pocz?tku października odnotowano debiut spółki Royal Mail, której oferta będzie najprawdopodobniej największym IPO w Europie w całym 2013 roku. Eksperci PwC odnotowuj? również, że wiele spółek, które w ci?gu ostatnich trzech lat odłożyły decyzję o debiucie giełdowym ze względu na niekorzystn? sytuację rynkow?, obecnie powraca do planów przeprowadzenia IPO. Lepsze perspektywy wynikaj? ze stosunkowo wysokich wycen rynkowych oraz z korzystnych zmian cen akcji po debiucie w przypadku znacznej części spółek.

Spółki z portfeli funduszy private equity w dalszym ci?gu odpowiadały za znaczn? część aktywności na rynku pierwszych ofert publicznych – przeprowadziły one dwa z pięciu największych IPO o ł?cznej wartości 1 mld euro. Od pocz?tku roku tego typu transakcje stanowiły ponad połowę wszystkich ofert w Europie. Eksperci PwC oczekuj?, że w najbliższej przyszłości spółki z portfeli funduszy będ? w dalszym ci?gu stanowić znaczn? część rynku IPO.

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, powiedział:
"Po ogromnych zawirowaniach na europejskim rynku IPO w ostatnich latach, perspektywy jego rozwoju w czwartym kwartale 2013 roku rysuj? się bardzo optymistycznie. Lista planowanych w najbliższych miesi?cach ofert zapowiada się bardzo ciekawie. Duż? część wszystkich ofert stanowi? IPO spółek należ?cych do funduszy private equity, przy czym ich potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany.

Ponadto w ostatnich miesi?cach obserwowaliśmy wzrost indeksów na giełdach w Europie przy jednoczesnym ustabilizowaniu się indeksu zmienności rynkowej na poziomie sprzed kryzysu. Jest to szansa na wzrost aktywności na rynku IPO nie tylko w ostatnim kwartale bież?cego roku, ale również w roku 2014. Rynki wydaj? się być bardziej odporne na niekorzystne czynniki, które wcześniej powodowały, że liczne oferty były zawieszane”.

Pomimo tego, że ł?czna wartość IPO była niższa niż w trzecim kwartale 2011 roku, kiedy to odnotowano trzy duże oferty w Hiszpanii i Polsce (Jastrzębska Spółka Węglowa), w minionym kwartale odnotowano więcej ofert o wartości powyżej 250 mln euro.

W trzecim kwartale bież?cego roku dominowała giełda w Londynie – odnotowano tam ponad połowę ł?cznej wartości wszystkich ofert (1,7 mld euro). Pozostałe giełdy charakteryzuj?ce się duż? aktywności? to Frankfurt (dwie oferty o ł?cznej wartości 500 mln euro), Oslo (oferty o ł?cznej wartości 409 mln euro) oraz giełda w Irlandii (jedna oferta o wartości 310 mln euro).

Oczekuje się, że sytuacja na rynkach w ostatnim kwartale 2013 roku nadal będzie korzystna – od pocz?tku roku do końca września odnotowano już 173 oferty o ł?cznej wartości 11,7 mld euro, co stanowi poziom trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2012 roku.

Rosn?ca atrakcyjność pierwszych ofert publicznych znajduje swoje odzwierciedlenie w wycenach debiutuj?cych spółek – cztery spośród pięciu największych IPO w Londynie oraz dwa spośród pięciu największych IPO w Europie kontynentalnej   zostało wycenionych na najwyższym poziomie z ustalonego przedziału cenowego, co wskazuje zarówno na rosn?cy popyt ze strony inwestorów, jak i bardziej realistyczne oczekiwania cenowe ze strony emitentów.

Notowania akcji po dniu debiutu również kształtowały się pozytywnie – ceny akcji spółek Crest Nicholson oraz Al Noor Hospital na koniec trzeciego kwartału wzrosły, względem dnia debiutu, o 50,1% i 42,1%.

Na giełdzie w Londynie spółka Foxton (sektor nieruchomości) pozyskała 462 mln euro, a wycena jej akcji w dniu debiutu była dwukrotnie wyższa niż w roku 2007, kiedy to jeden z funduszy private equity zdecydował się zainwestować w spółkę. Kolejn? transakcj? z sektora nieruchomości okazała się przeprowadzona w lipcu oferta Deutsche Annington Immobilien SE (500 mln euro) – największej niemieckiej spółki z sektora nieruchomości mieszkaniowych. Obydwie transakcje jasno wskazuj? na poprawę sytuacji w sektorze nieruchomości, który pozostawał poza kręgiem zainteresowania inwestorów od pocz?tku kryzysu finansowego.

Najbardziej aktywnymi sektorami okazały się działalność inwestycyjna oraz nieruchomości – ł?czna wartość ofert z tych sektorów wyniosła 2,1 mld euro (z 3 mld euro ł?cznej wartości wszystkich ofert w minionym kwartale). Oferty spółek z tych dwóch sektorów stanowiły również blisko połowę wartości wszystkich IPO od pocz?tku 2013 roku.

Bardzo dużych IPO należy oczekiwać również w Stanach Zjednoczonych. Przygotowywane s? oferty spółek Twitter oraz Ali Baba (nieoficjalnie zwan? „azjatyckim Amazonem”), aczkolwiek jeszcze nie ustalono, czy wybior? one giełdę NYSE czy też Nasdaq.

KOMENTARZ DO RYNKU POLSKIEGO

W trzecim kwartale 2013 roku GPW w Warszawie z 10 IPO (2 na rynku głównym i 8 na NewConnect) była drugim rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów. Ł?czna wartość IPO wyniosła jednak zaledwie 15 mln euro, co plasuje polsk? giełdę na dalekim siódmym miejscu w Europie. Największ? ofert? w Warszawie było IPO spółki OT Logistics o wartości 7 mln euro. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się IPO spółek Imagis (New Connect, 3,3 mln euro) i Global Cosmed (rynek główny, 2,6 mln euro).

Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następuj?cy sposób skomentował wyniki i perspektywy rynku pierwotnego w Warszawie:

„Sytuacja na rynku pierwotnym w Warszawie, wbrew trendom panuj?cym na innych rynkach europejskich, niestety pozostaje trudna. Główn? przyczyn? tej niekorzystnej tendencji jest utrzymuj?ca się od wielu miesięcy niepewność zwi?zana z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym. Rynek obawia się, że zapowiedzi rz?du zmierzaj?ce do wycofania części środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych mog? doprowadzić do marginalizacji OFE i negatywnie wpłyn?ć na wielkość kapitału dostępnego na rynku pierwotnym. Do kiedy nie zostanie przes?dzone, jaki dokładnie będzie kształt wprowadzonych w życie zmian, warszawska giełda będzie najpewniej dalej wykazywać nisk? aktywność w porównaniu z wiod?cymi rynkami w Europie.

Prawdziwym testem dla GPW będ? zapowiadane na czwarty kwartał 2013 roku duże oferty publiczne, w tym przede wszystkim planowane przez skarb państwa IPO spółek Energa i PKP Cargo. Jeśli zakończ? się pomyślnie, okaż? się zapewne największymi ofertami pierwotnymi na warszawskiej giełdzie w całym 2013 roku. Warto jednak zaznaczyć, że również ze strony sektora prywatnego planowanych jest w nadchodz?cych miesi?cach kilka IPO o rozmiarach dużych jak na nasz rynek. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że polskiemu rynkowi kapitałowemu w końcu uda się wyjść z marazmu jaki trwa nieprzerwanie od pocz?tku bież?cego roku.”

Badanie PwC "IPO Watch Europe" >>>

Dodatkowe informacje

1. Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata   2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

2. O IPO Watch Europe

Ankieta IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie w najważniejszych segmentach rynku akcji (wł?czaj?c w to giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech) i jest przeprowadzana kwartalnie. Opcje nadsubskrypcji („greenshoe offerings”), debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwotn? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w zakresie jednej giełdy nie zostały uwzględnione w statystykach. Ankieta dotyczy okresu od 1 lipca do 30 września 2013 roku i została sporz?dzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

3. O współtworz?cych ankietę

Ankieta została opracowana przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadcz? pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmuj? przygotowanie do oferty publicznej oraz całościow? obsługę doradcz? transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe. Dom Maklerski PricewaterhouseCoopers Securities S.A., posiadaj?cy zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, zapewnia usługi podmiotu oferuj?cego akcje.

4. O PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 184 tysi?ce osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Do pobrania

Download IPO-watch-Europe-Q3-2013_FINAL.pdf  (PDF • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!