Analizy i badania

Badanie Ayming – firmy w Polsce nie znają ulgi na badania i rozwój… i na tym tracą

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Od początku 2016 r. w Polsce funkcjonuje ulga podatkowa na badania i rozwój. Po 11 miesiącach obowiązywania tej zachęty podatkowej aż 40 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że w ogóle jej nie zna ulgi B+R, a zaledwie 6 proc. firm przygotowuje się do skorzystania z niej. Jednocześnie aż 60 proc. firm twierdzi, że nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej, choć do badania wytypowano firmy z sektorów, w których działania B+R występują w ramach regularnie prowadzonej działalności. Nieidentyfikowanie działań badawczo-rozwojowych i nieznajomość ulgi B+R oznacza straty finansowe oraz rozwojowe dla przedsiębiorstw.</strong></span></span></p>

>

Ulga podatkowa na działania B+R to nowy mechanizm wspierania innowacyjności dostępny dla przedsiębiorstw w Polsce od pocz?tku 2016 r. Jego wprowadzenie już od kilku lat było postulowane przez organizacje zrzeszaj?ce przedsiębiorców, w tym Konfederację Lewiatan. Z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown na zlecenie Ayming Polska wynika jednak, że część firm nie wie, czym jest działalność badawczo-rozwojowa (14 proc.), a część kojarzy j? z zaawansowanymi działaniami. Firmy nie zdaj? sobie sprawy, że aktywność B+R jest podejmowana przez przedsiębiorstwa w ramach regularnie prowadzonej działalności. Nie dziwi więc fakt, że większość firm s?dzi, że ulga B+R ich nie dotyczy.

Bez prawidłowego rozumienia tego, czym jest działalność B+R, nie może być mowy o zmianie jakościowej w polskiej gospodarce, oczekiwanej zarówno przez rz?d, jak i przedsiębiorców. Wyniki badania Ayming Polska jasno wskazuj?, że budowanie innowacyjnej gospodarki, zapowiadane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, to proces rozłożony na lata. Na wczesnym etapie kluczow? barier? wydaje się brak świadomości przedsiębiorców na temat tego, czym jest działalność B+R i jakie narzędzia maj? do dyspozycji, aby rozwijać ten obszar w ramach swojej firmy.

Znajomość ulgi B+R

Z badania Ayming Polska wynika, że po prawie roku obowi?zywania ulgi B+R zaledwie 16 proc. badanych firm deklaruje bardzo dobr? i dobr? znajomość jej mechanizmu. Zdecydowana większość ma bardzo nisk? wiedzę na ten temat, a 40 proc. przedsiębiorstw w ogóle nie zna ulgi badawczo-rozwojowej.

- To wyraźny sygnał, że o uldze B+R mówi się wci?ż za mało. Przedsiębiorcy maj? do swojej dyspozycji narzędzie sprzyjaj?ce prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, ale najczęściej nie s? tego w ogóle świadomi. Edukacja w tym zakresie może w prosty sposób pomóc przedsiębiorstwom zwiększać innowacyjność i oszczędzać kapitał na kolejne etapy rozwoju – podkreśla Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarz?dzaj?cy w Ayming Polska.

Korzystanie z ulgi B+R

Konsekwencj? słabej znajomości ulgi B+R jest niski poziom zainteresowania tym rozwi?zaniem. Tylko 6 proc. firm deklaruje prowadzenie obecnie procesu przygotowuj?cego do skorzystania z ulgi. W ci?gu najbliższego roku lub dwóch lat chce się o ni? ubiegać zaledwie co pi?ty respondent.

- Niski odsetek firm planuj?cych skorzystanie z ulgi wynika przede wszystkim z wci?ż małej znajomości tej formy wsparcia. W pozostałych przypadkach należy wzi?ć pod uwagę niejasne definicje zawarte w treści ustawy, niewiele dostępnych interpretacji podatkowych i relatywnie nisk? wartość odliczenia. Warto jednak podkreślić, że przy wysokiej kwocie inwestycji w B+R, już kilka procent oszczędności stanowi różnicę odczuwaln? dla firmy. Jednocześnie ulga badawczo-rozwojowa zmusza przedsiębiorców do mapowania procesów badawczo-rozwojowych w organizacji, identyfikowania działań B+R, systematyzowania prac i ewidencjonowania kosztów, co przekłada się na większ? dojrzałość firmy. Jeśli przedsiębiorstwa już teraz naucz? się korzystać z ulgi B+R, będ? przygotowane na korzystanie z bardziej zaawansowanych rozwi?zań. Pamiętajmy, że już od nowego roku zwiększy się wysokość odliczenia, a zapowiadana przez rz?d na 2018 r. „Duża ustawa o innowacyjności” prawdopodobnie wprowadzi status innowacyjnego przedsiębiorstwa, uprawniaj?cy do odliczeń podatkowych w wysokości nawet 100 proc.– komentuje Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarz?dzaj?cy w Ayming Polska.

Ulga B+R wymaga promocji… i rozwoju

W ostatnich latach innowacyjność w Polsce rozwijała się dzięki funduszom unijnym. Od 2016 roku rz?d wprowadził przepisy podatkowe wspieraj?ce działalność B+R. Świadomość dostępnych rozwi?zań nadal jest na bardzo niskim poziomie, ale część przedsiębiorców ma jasno określone oczekiwania dotycz?ce kształtu ulgi. Co trzecia badana firma deklaruje, że ulga B+R zachęciłaby j? do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych. Średni poziom minimalnego odliczenia podatkowego kosztów poniesionych na B+R oczekiwany przez te firmy to 40 proc., co oznacza zwrot prawie połowy inwestycji. Wówczas wartość ulgi, przy podatku w wysokości 19 proc., musiałaby wynosić około 200 proc. Na takim poziomie obowi?zuje ulga B+R na Litwie i w Estonii, która pozostaje liderem w sferze innowacyjności wśród krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei w Czechach, na Węgrzech i na Łotwie wartość odliczenia wynosi 100 proc. Już wkrótce takie rozwi?zanie może wprowadzić „Duża ustawa o innowacyjności”, zapowiadana na 2018 rok.

Link do raportu z badania Ayming Polska „Ulga B+R. Wyzwania, szanse, rozwi?zania”, podsumowuj?cego pierwsze 11 miesięcy obowi?zywania ulgi B+R: ayming.pl

  ***

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy inwestuj?cy w innowacje mog? skorzystać z ulgi w podatku dochodowym (CIT/PIT). Każde przedsiębiorstwo może dodatkowo odliczyć od 10% do 30% wyodrębnionych w ewidencji rachunkowej kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej (B+R). W listopadzie 2016 r. prezydent podpisał „Mał? ustawę o innowacyjności”, która od 1 stycznia 2017 r. wprowadza korzystne zmiany dla przedsiębiorstw prowadz?cych działalność innowacyjn?. Na 2018 r. rz?d przewiduje wdrożenie „Dużej ustawy o innowacyjności”, co oznacza kolejne atrakcyjne zachęty dla przedsiębiorstw. Zgodnie z zapowiedziami, wprowadzony zostanie status „innowacyjnego przedsiębiorstwa” uprawniaj?cy do większych odliczeń podatkowych – odliczenie może sięgn?ć nawet 100 proc.

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 15 krajach: Belgii, Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Węgrzech. Ayming Polska oferuje profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, kosztów ubezpieczeń społecznych, kosztów energii i gazu, dotacji i ulg B+R. Dzięki unikalnej wiedzy i doświadczeniu Ayming Polska wdraża procesy optymalizacji kosztów, pomagaj?c firmom w uzyskiwaniu oszczędności i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Ayming Polska przewodniczy zespołowi Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan ds. tworzenia w Polsce ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojow?. W ci?gu roku Grupa realizuje ponad 15 000 projektów z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i ulgi na działalność B+R.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!