Aktualności firm stowarzyszonych

Azkar staje się Dachser

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>W ciągu zaledwie czterech lat Dachser zintegrował iberyjską spółkę zależną Azkar Group ze swoją europejską siecią drogową. Należące do niemieckiego operatora krajowe spółki transportowe z tej części kontynentu będą w przyszłości działały jako Dachser Hiszpania i Portugalia. Informację tę ogłosili zarządzający Dachser: CEO Bernhard Simon, COO Road Logistics Michael Schilling oraz Juan Antonio Quintana, Managing Director European Logistics Iberia podczas targów transport logistic w Monachium. </strong></span></p>

>

Wraz z rebrandingem kończy się proces integracji, który rozpocz?ł się w styczniu 2013 od przejęcia firmy Azkar przez Dachser. Przedsiębiorstwa te współpracowały ze sob? już od 2007 r., a rok później Dachser nabył 10% udziałów w swojej ówczesnej firmie partnerskiej działaj?cej na terenie Hiszpanii.

- Oba przedsiębiorstwa od samego pocz?tku świetnie do siebie pasowały. Reprezentujemy te same wartości, mamy tak? sam? kulturę korporacyjn? i wizję biznesu - wyjaśnia Bernhard Simon. - Na takiej podstawie udało nam się szybko i płynnie przeprowadzić integrację. Ponadto od przejęcia rok po roku odnotowywaliśmy zyskowny wzrost na Półwyspie Iberyjskim.

Po przył?czeniu Azkar Dachser wł?czył istniej?ce jednostki organizacyjne w Hiszpanii i Portugalii do swojej europejskiej sieci drobnicowej. Podczas gdy w roku 2013 liczba dziennych kursów w ramach importu i eksportu wynosiła 70, dziś jest ich już 130, zaś wolumen przewożonych paczek z i do Europy wzrósł w tym okresie o 40%. Michael Schilling wskazuje na korzyści wynikaj?ce z ujednoliconej europejskiej sieci drobnicowej: - Tam, gdzie widnieje napis Dachser, tam kryje się również jakość i wszystkie wartości Dachser. Nasi klienci mog? być tego pewni. Jednolite procesy, procedury i zasady działania w ramach naszej sieci, a także zintegrowane systemy IT stanowi? podstawę naszej niezawodności, bezpieczeństwa i jakości.

W barwach Dachser

Zwieńczeniem procesu integracji Azkar z Dachser będzie rebranding. W rezultacie spółki krajowe na Półwyspie Iberyjskim będ? funkcjonowały jako Dachser Hiszpania i Portugalia.  - Taki był nasz cel, zaś impuls do tej zmiany pochodził od pracowników, kadry zarz?dzaj?cej i klientów - podkreśla Juan Antonio Quintana. - Sieć Dachser stanowi podstawę naszego sukcesu. Teraz gramy w zupełnie innej lidze niż przed czterema laty i możemy wspierać naszych klientów w ich ogólnoświatowym wzroście. Dlatego konsekwentne i logiczne jest, że wykonujemy kolejny krok i będziemy działać na rynku pod mark? Dachser.

Pięć oddziałów - w Barcelonie, Bilbao, Maladze, Porto i Walencji - zmieniło już swoj? kolorystykę na niebiesko-żółte barwy Dachser, a następne pójd? w ich ślady do roku 2020. Spośród około 2000 ciężarówek wykorzystywanych w transporcie lokalnym już dziś ponad 70% jeździ z logo Dachser.

- Nasze zjednoczenie pod mark? Dachser przynosi korzyści pracownikom, a w szczególności klientom - konkluduje Bernhard Simon. - Z tego powodu rozszerzaj?c nasz? sieć inwestujemy w miejsca pracy, poszczególne oddziały oraz integrację systemów i procesów. Na Półwyspie Iberyjskim otwieramy dziś nowy rozdział naszej wspólnej historii sukcesu.

Dachser na Półwyspie Iberyjskim

W Hiszpanii i Portugalii Dachser prowadzi aktywn? działalność w ramach dywizji European Logistics (wcześniej Azkar Group) oraz Air & Sea Logistics (wcześniej Transunion), zatrudniaj?c ponad 3350 pracowników w 87 lokalizacjach. Jeśli chodzi o dywizję Food Logistics, od pocz?tku 2016 Dachser współpracuje z partnerem Logifrío w ramach sieci European Food Network. Będ?c jednym z kluczowych operatorów na Półwyspie Iberyjskim, Dachser zyskał w transporcie drogowym pozycję przedsiębiorstwa zorientowanego na eksport, oferuj?cego kompleksowe usługi logistyczne. Należ? do nich przewozy drobnicowe i całopojazdowe, a także magazynowanie, usługi dodane oraz regionalne usługi kurierskie w systemie B2B. Nowych klientów firmy Dachser Hiszpania i Portugalia pozyskuj? w ramach European Logistics między innymi dzięki rozwi?zaniom branżowym Dachser DIY-Logistics oraz Dachser Chem-Logistics. Dla klientów z branży chemicznej w roku 2016 stworzono w 48 oddziałach komórki organizacyjne ds. przewozu materiałów niebezpiecznych. Jedna z tych lokalizacji uzyskała już certyfikat SQAS.

W Hiszpanii i Portugalii organizacje zajmuj?ce się przewozem towarów drog? powietrzn? i morsk?, kierowane przez Federico Camañeza, Managing Director Air & Sea Logistics Southern Europe, maj? oddziały w jedenastu lokalizacjach na dużych lotniskach i portach morskich, zapewniaj?c poł?czenie z zagranicznymi rynkami. By w jak największym stopniu ułatwić transport międzykontynentalny, w 2017 roku otwarto tzw. gateway dla ładunków lotniczych w Madrycie.

W roku 2016 Dachser przetransportował na Półwyspie Iberyjskim około 20,5 mln przesyłek o wadze blisko 3 mln ton i osi?gn?ł obroty w wysokości około 741 milionów euro. Operator oferuje swoim klientom w Hiszpanii i Portugalii magazyny o powierzchni 424 tys. mkw., które mog? pomieścić 362 tys. palet.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

Dominika Rajczykowska, Practum Consulting, tel. 0  608  080 844, e-mail: dominika.rajczykowska@practum.pl

Joanna Milewska, Practum Consulting, tel. 0  605  866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!