Analizy i badania

Aplikacje mobilne otwierają nowe możliwości dla branży ubezpieczeniowej

<p style="text-align: justify;"><strong>Podczas gdy w wybranych krajach Europy wykorzystanie aplikacji mobilnych w branży ubezpieczeniowej staje się powoli standardem, w Polsce zaledwie 4 z 10 największych ubezpieczycieli udostępnia swoim klientom aplikacje mobilne, ale żadna z nich nie umożliwia dostępu do konta online. Firmy ubezpieczeniowe traktują aplikacje mobilne z dużą ostrożnością i zdają się nie dostrzegać ich potencjału. Tymczasem 61% konsumentów cyfrowych w Polsce deklaruje chęć zakupu polisy, która dodatkowo umożliwia jej obsługę przez aplikację mobilną.</strong></p>

>

Polska w wielu branżach staje na równi z innym krajami do wyścigu zwi?zanego z wykorzystaniem rozwi?zań opartych na aplikacjach mobilnych. Przykładem s? banki, które plasuj? się w czołówce krajów europejskich we wprowadzaniu innowacyjnych rozwi?zań i zastosowaniu aplikacji mobilnych. Branża ubezpieczeniowa ma jednak jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie, szczególnie w Polsce.  

Aplikacje mobilne w branży ubezpieczeniowej w Polsce wci?ż mało popularne  

Konto online i dostęp do niego przez aplikację mobiln? stał się standardem polskiej bankowości - ? ? oferuje je wszystkie 10 największych banków w Polsce. Jak wynika z badania KPMG, w branży ubezpieczeniowej cyfryzacja nie jest jeszcze na tak zaawansowanym poziomie. Jedynie 2 z 10 największych ubezpieczycieli w Polsce oferuje konto online do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych. Jednocześnie żadne z nich nie jest dostępne z  poziomu aplikacji mobilnej. 4 z 10 największych ubezpieczycieli udostępnia aplikacje mobilne, maj? one jednak bardzo ograniczone funkcjonalności.  

Ubezpieczenia s? jedn? z tych branż, w których technologia umożliwia nowe formy prowadzenia działalności biznesowej i operacyjnej, co w konsekwencji może zupełnie zmienić reguły gry konkurencyjnej na rynku ubezpieczeń. Zmiana działalności poprzez wprowadzenie rozwi?zań opartych na aplikacjach mobilnych może być sporym wyzwaniem technologicznym i organizacyjnym dla ubezpieczycieli obecnych w Polsce. Przykładowo 5 lat zajęło wdrożenie obecnej formy mobilnych aplikacji bankowych przez wszystkie 10 największych banków w Polsce. Były one jednak lepiej przygotowane do tego procesu niż branża ubezpieczeniowa  - ? ?  mówi  Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  

Dobrym przykładem adaptacji aplikacji mobilnych do działalności ubezpieczeniowej jest rynek francuski.  

Z 10 największych francuskich ubezpieczycieli oferuj?cych ubezpieczenia komunikacyjne 9 posiada aplikację mobiln? i wszystkie z nich umożliwiaj? dostęp do internetowego konta klienta dostępnego na portalu ubezpieczyciela. Zapewne miała na to wpływ przynależność największych ubezpieczycieli do grup bankowych - ? ? sektora który jest uważany za lepiej rozwinięty technologicznie niż ubezpieczenia. Banki w Polsce s? podawane za przykład innowacyjności w Europie, w zakresie wdrożenia obsługi online i aplikacji mobilnych. Jest wielce prawdopodobne, iż wybrane z nich wykorzystaj? swoje kompetencje w celu poszerzenia działalności na rynku ubezpieczeń  - ? ?  mówi  Piotr Siciak, dyrektor w  dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce.  

84% konsumentów cyfrowych chce mieć możliwość zgłoszenia szkody przez aplikację mobiln?  

W Polsce konsumenci cyfrowi postrzegaj? aplikacje mobilne w kategoriach gadżetu â ? ? zaledwie dla 6% z nich aplikacja jest preferowan? metod? zgłoszenia szkody, ale jednocześnie tak? możliwość chciałoby mieć aż 84% konsumentów. Tymczasem zgłoszenie szkody i oględziny przez aplikację mobiln? klienta umożliwia znaczn? optymalizację procesu po stronie ubezpieczyciela.  

Jedynie dla w?skiej grupy klientów aplikacje mobilne na smartfonie s? preferowanym kanałem obsługi ubezpieczeń, ale dla wielu będzie to mieć znaczenie przy zakupie. 61% respondentów badania KPMG deklaruje, że w przypadku ofert ubezpieczeń o takich samych parametrach, wybrałoby produkt oferuj?cy dodatkowo możliwość obsługi polisy przez aplikację mobiln?.  

Aplikacje mobilne postrzegane s? jako gadżet istotny jedynie dla konsumenta i przy wysokich kosztach transformacji firmom trudno biznesowo uzasadnić ich wprowadzenie. Sytuacja się zmienia, gdy odkrywamy, iż aplikacje mobilne umożliwiaj? zasadnicz? zmianę działania firmy i otwieraj? nowe możliwości. Aplikacje mobilne w obecnej formie to historia ostatnich 8 lat, a już dzisiaj smartfon jest urz?dzeniem, z którym wielu z nas nie rozstaje się przez cał? dobę. Wszystko jest tak nowe i zmienia się tak szybko, że często nie ma wzorców zastosowania aplikacji mobilnych w wybranych obszarach. Sukces możliwy jest głównie dla tych, którzy nie boj? się zmiany, a ciekawość prowadzi ich do poznawania nowych możliwości i kreowania nowych rozwi?zań  -  mówi  Piotr Kondratowicz, starszy menedżer w  dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w  KPMG w Polsce  - ? ?  i dodaje    -    Pomimo tego, iż branża ubezpieczeń jest uważana za wolniej wprowadzaj?c? nowinki technologiczne, nawet ubezpieczyciele w Polsce wprowadzili pierwsze rozwi?zania aplikacji mobilnych, które wyznaczaj? kierunek zmian. Na świecie znane s? już przykłady start-upów ubezpieczeniowych, które opieraj? swoj? działalność na kontakcie z klientem jedynie przez aplikacje mobiln?, a inne stworzyły produkty ubezpieczeniowe, których nie mogłyby oferować bez aplikacji mobilnych na smartfonach.  

Obserwacja rozwoju aplikacji mobilnych na różnych rynkach prowadzi do wniosku, iż zastosowanie tych rozwi?zań do poprawy działania firm w danej branży jest procesem ewolucyjnym. Przyczyn? takiego stanu rzeczy jest fakt, że postęp technologiczny w ostatnim czasie otworzył przed biznesem zupełnie nowe możliwości, firmy natomiast s? złożonymi ekosystemami kompetencji ludzi i procesów, których nie można szybko przekonać do dużej zmiany i nieoczywistych pocz?tkowo korzyści.  

Rośnie liczba konsumentów cyfrowych w Polsce  

Polacy jako nacja szybko adaptuj? nowe rozwi?zania. W ostatnich kilku latach byliśmy świadkami masowego przejścia konsumentów z telefonów klasycznych na smartfony. W 2015 roku ze smartfonów korzystało już 59% Polaków, a 46% z internetu w planie taryfowym. Od 2011 roku sytuacja uległa radykalnej zmianie, kiedy to ze smartfonów korzystało zaledwie 12% konsumentów, a 8,3% z internetu w planie taryfowym.  

Także w Polsce cyfrowi konsumenci stali się już dominuj?cym segmentem klientów - ? ? aż 47% użytkowników smartfonów korzystało z bankowości mobilnej na pocz?tku 2016 roku. Usługodawcy ze wszystkich branż musz? dostosować procesy marketingu, sprzedaży i obsługi do oczekiwań konsumentów cyfrowych. Cyfrowi Polacy szybko adaptuj? wygodne rozwi?zania i w ten sposób buduj? oczekiwania, jak powinna wygl?dać dobra obsługa w każdej z branż. Z tego względu sektor ubezpieczeniowy powinien zwrócić zdecydowanie większ? uwagę na cyfryzację i rozważyć oferowanie rozwi?zań umożliwiaj?cych klientom efektywne procesy obsługowe w kanałach cyfrowych   - ? ?  mówi  Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony  kpmg.pl.  

***  

O RAPORCIE:  

Raport KPMG w Polsce pt. „Ubezpieczenia w zasięgu ręki - ? ? czy aplikacje mobilne otworz? nowe możliwości przed ubezpieczycielami w Polsce?” zawiera porównanie stanu rozwoju aplikacji mobilnych oferowanych przez ubezpieczycieli w  Polsce z wybranymi rynkami zagranicznymi. Badaniem objęto 49 maj?tkowych zakładów ubezpieczeń oraz oddziałów działaj?cych w Polsce oraz 10 największych ubezpieczycieli oferuj?cych ubezpieczenia komunikacyjne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Czechach. Badanie zostało zrealizowane od kwietnia do maja 2016 r.

O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland  i  @Kalinowski_KPMG

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!