Aktualności firm stowarzyszonych

APA – polisa na ryzyko cen transferowych

Na przełomie 2018/2019 roku lawinowo wzrosło zainteresowanie uprzednimi porozumieniami cenowymi (APA), m.in. w związku z coraz skuteczniejszymi kontrolami podatkowymi w zakresie cen transferowych - wnioskują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie Procedura APA – narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym w nowej rzeczywistości cen transferowych.Dodają przy tym, że poziom zainteresowania procedurą APA z pewnością nie osłabnie, choćby ze względu na dalsze uszczelnianie systemu podatkowego i planowane wprowadzenie uproszczonej ścieżki zawierania porozumień (uAPA).

Polskie przepisy o APA weszły w życie w 2006. Zostały one entuzjastycznie przyjęte przez przedsiębiorców, którzy w pierwszym roku obowiązywania regulacji APA złożyli rekordową liczbę wniosków. Ten „krajowy” rekord udało się wyrównać dopiero w 2017 – złożono wtedy łącznie 16 wniosków o APA, w tym 11 jednostronnych i 5 dwustronnych. W międzyczasie przedsiębiorcy składali średnio po kilka wniosków rocznie, przy czym raczej jedno- niż dwustronnych 

Wykres 1: Liczba złożonych wniosków o zawarcie APA w latach 20016-2018 (do 31.11.2018*)

*Wykres nie uwzględnia 40 wniosków motywowanych limitem wprowadzonym przepisami art. 15e CITU, które zostały złożone w okresie grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.

Źródło: Raport CRIDO „Procedura APA – narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym w nowej rzeczywistości cen transferowych” na podstawie danych MF 

Prawdziwy „wysyp” wniosków o APA nastąpił w grudniu 2018 i styczniu 2019, kiedy to łącznie złożono 60 wniosków, a MF szacuje, że do końca bieżącego roku może być ich nawet kilkaset.Przyczyn tego można szukać w chęci wyłączenia transakcji spod limitu kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e CITU czy w zwolnieniu transakcji objętej APA z obowiązku dokumentacyjnego. Tym bardziej, że od 2019 niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia o rynkowości transakcji objętej dokumentacją objęte jest karą grzywny do 21,6 mln zł. Ponadto, wprowadzono nowe sankcje za stosowanie nierynkowych warunków transakcji kontrolowanych polegające na nałożeniu dodatkowego zobowiązania sięgającego nawet 30% stwierdzonych nieprawidłowości. 

Mniej, ale skuteczniej 

Uszczelnianiu przepisów dot. cen transferowych towarzyszy wzmożona aktywność organów podatkowych. I choć liczba kontroli zw. z cenami transferowymi (w tym optymalizacją podatkową) spadła z 341 w 2017 do 166 w 2018, to równocześnie wzrosła liczba kontroli zakończonych ustaleniami z 239 w 2017 do 267 w 2018. Świadczy to o „lepszym” typowaniu podmiotów do kontroli, co potwierdza również średnia wartość ustaleń/doszacowania. Wzrosła ona z 6 mln zł w 2017 do 7,5 mln zł w 2018. Trend ten ma szansę jeszcze bardziej się pogłębić, gdyż sprzyjają temu obowiązujące od stycznia 2019 przepisy wprowadzające raportowanie TP–R. 

Działania organów kontrolnych zdają się wręcz „wyprzedzać” zmiany legislacyjne, bowiem już od 2017 obserwujemy wzmożoną aktywność i skuteczność kwestionowania transakcji realizowanych przez podatników z podmiotami powiązanymi - komentuje Ewelina Stamblewska-Urbaniak, partner odpowiedzialny za zespół cen transferowych w CRIDO. 

APA jak polisa ubezpieczeniowa 

Więcej na temat... Ze względu na ostatnie zmiany legislacyjne oraz aktywność organów kontrolnych, ceny transferowe są obszarem szczególnego ryzyka biznesowego. Jak pokazują statystyki, aż 48 historycznie zawartych porozumień dotyczyło kluczowych z perspektywy funkcjonowania biznesu transakcji, tj. sprzedaży dóbr materialnych. APA pozwala skutecznie zarządzić ryzykiem cen transferowych, m.in. ograniczając kontrole wyłącznie do szefa KAS czy eliminując konieczność przygotowania dokumentacji oraz złożenia oświadczenia. 

Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej procedura APA jest najbardziej popularna w Belgii, Holandii i Włoszech, gdzie liczba złożonych wniosków w 2016 roku wynosiła kolejno: 682, 221 i 118. 

Sięganie po porozumienie APA nie cieszy się w Polsce taką popularnością jak w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo. Patrząc jednak na rosnącą liczbę wniosków APA, aktywność organów kontrolnych w zakresie cen transferowych oraz nowe regulacje CIT, instytucja uprzednich porozumień cenowych powinna cieszyć się wśród polskich podatników coraz większym zainteresowaniem. Może ono zostać dodatkowo spotęgowana przez planowane do wprowadzenia z dniem 1 lipca 2019 r. liczne korzystne dla potencjalnych wnioskodawców zmiany, w tym możliwości zawnioskowania o uprzednie porozumienie cenowe w uproszonym wariancie – komentuje Ewelina Stamblewska-Urbaniak. 

uAPA czyli szybsza i tańsza możliwość ochrony 

22 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów skierowało do publicznych konsultacji projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (ustawa APA). Zgodnie z założeniami projektodawcy dotychczas obowiązująca procedura ma zostać przeniesiona z Ordynacji podatkowej do ustawy APA i funkcjonować równolegle z procedurą uproszczoną (uAPA). To nowe rozwiązanie jest odpowiedzią na wcześniej już zapowiadane wprowadzenie procedury szybszej i tańszej niż obecna APA. Skutkiem ubocznym uproszczonej wersji są m.in. krótszy czas objęcia ochroną czy ograniczenie możliwości składania wniosków o uAPA do usług o niskiej wartości dodanej oraz korzystania ze znaku towarowego lub know-how. Niekwestionowaną zaletą jest cena – opłata administracyjna w przypadku uAPA wynosi 20 000 zł (koszt standardowej APA może sięgać nawet 200 000 zł - przy porozumieniach dwustronnych lub wielostronnych). 

Z perspektywy potencjalnego wnioskodawcy, wprowadzenie alternatywnej, uproszczonej procedury APA to szansa dla wielu, zwłaszcza mniejszych podmiotów, na ograniczenie ryzyka podatkowego. Choć nie znamy jeszcze finalnego kształtu nowych przepisów, to można mieć nadzieję, że wpłyną one pozytywnie na popularyzację APA wśród polskich podatników – dodaje Ewelina Stamblewska-Urbaniak, partner odpowiedzialny za zespół cen transferowych w CRIDO. 

Więcej na temat... Pełna wersja raportu dostępna jest na crido.pl. 

***

Informacje dodatkowe 

O raporcie

Raport „Procedura APA – narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym w nowej rzeczywistości cen transferowych” został przygotowany przez ekspertów z zespołu cen transferowych w CRIDO. Jego celem jest przybliżenie etapów procedury APA oraz statystyczne porównanie aktualnych realiów krajowej procedury APA z danymi historycznymi i praktyką innych państw. W raporcie przybliżamy również procedurę w zakresie projektowanych zasad zawierania uproszczonego porozumienia cenowego (uAPA). Część statystyczna powstała na bazie danych otrzymanych od Ministerstwa Finansów w trybie udostępnienia informacji publicznej.

Definicja APA

Uprzednie porozumienie cenowe (APA) to rodzaj decyzji szefa KAS uznającej porównywalność istotnych warunków w transakcji z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty względem siebie niezależne oraz potwierdza prawidłowość wyboru stosowania metody ustalania cen transferowych w tych warunkach. 

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje. Więcej informacji na: crido.pl,

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu | CRIDO
FineArt Communications
mzuk(@)fineart-com.pl | +48 608 36 29 96

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!