Aktualności firm stowarzyszonych

Alians Renault-Nissan przyspiesza wprowadzanie zmian w zakresie równości zawodowej kobiet i mężczyzn

<p style="text-align: justify;">Co roku wzrasta odsetek kobiet wśród pracowników, zwłaszcza tych zajmujących wyższe stanowiska. W Grupie Renault 22% kluczowych stanowisk na świecie zajmują kobiety; odsetek kobiet zatrudnionych w Nissanie w Japonii trzykrotnie przekracza średnią krajową. Renault i Nissan uruchamiają nowe programy w celu rekrutacji, utrzymania na stanowiskach i promowania kobiet w Grupie oraz zdobywania nowych klientek.</p>

>

DEAUVILLE, FRANCJA (13 października 2015 r.) – Alians Renault-Nissan, jeden z największych koncernów samochodowych na świecie, postanawia jeszcze mocniej zaangażować się w działania na rzecz zmniejszenia nierówności między mężczyznami i kobietami. Koncern zainicjował szereg programów na świecie, a w szczególności na rynkach krajowych, w celu rekrutacji, utrzymania na stanowiskach i promowania kobiet zatrudnionych w Grupie.

Odsetek kobiet – szczególnie na stanowiskach managerskich – wzrósł w stosunku do zeszłego roku w obu firmach, w Renault i w Nissanie.

Z najnowszych badań wynika, że w firmie Renault kobiety stanowiły 18,4% ogółu zatrudnionych na świecie w porównaniu do 17,6% w 2013 r. i do 10% w 2000 r. Kobiety zajmowały 18,3% stanowisk managerskich w Grupie w 2014 r. w stosunku do 17% w 2013 r. Ponadto powierzono im 22% z 2  000 kluczowych stanowisk w firmie na świecie w porównaniu do 19,6% w 2013r.

Renault jest leaderem w przemyśle samochodowym pod względem zatrudnienia kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych. W skład jedenastoosobowego Komitetu Wykonawczego Grupy wchodz? dwie kobiety: Mouna Sepehri, dyrektor ds. Biura Zarz?du i Marie-Françoise Damesin, dyrektor zasobów ludzkich Grupy Renault i Aliansu.

Naszym celem jest, aby w 2016 r. odsetek kobiet zatrudnionych na całym świecie na stanowiskach technicznych lub inżynierskich wynosił 30%, a na stanowiskach handlowych – 50%. Renault podjęło też działania zmierzaj?ce do zagwarantowania, by kobiety zajmowały 25% kluczowych stanowisk w Grupie Renault do 2016 r.

W firmie Nissan kobiety zajmowały 11,7% stanowisk managerskich na świecie w 2014 r. – w stosunku do 10,6% w roku 2013. W Japonii odsetek kobiet zatrudnionych na stanowiskach managerskich w firmie Nissan wynosi 8,2% i jest wyższy w porównaniu do 2013 r., kiedy było ich 7,1%, a od 2004 r. wzrósł ponad pięciokrotnie.

Nissan pozostaje wzorem dla tego sektora w Japonii, bo odsetek kobiet zatrudnionych na wyższych stanowiskach ponad trzykrotnie przewyższa średni? krajow? dla dużych grup przemysłowych. Celem Nissana jest osi?gnięcie poziomu 10% kobiet managerów w Japonii i 14% na świecie w 2017 r.

Alians Renault-Nissan inicjuje na całym świecie projekty zmierzaj?ce do wyeliminowania różnic w  traktowaniu mężczyzn i kobiet.

Rok 2014 był wyj?tkowy pod względem nowych projektów na rzecz rekrutacji, utrzymania na stanowisku i promowania kobiet w firmach Renault i Nissan, które sprzedaj? 10% wszystkich samochodów na świecie.

 • Renault jako pierwsze przedsiębiorstwo przemysłowe podpisało pakt Narodów Zjednoczonych na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn w Ameryce Łacińskiej, regionie kluczowym dla długoterminowego rozwoju firmy. Celem zasad uwłasnowolnienia kobiet ogłoszonych przez agencję ONZ w Kwestii Kobiet jest zagwarantowanie w odniesieniu do nich przestrzegania praw człowieka i pomoc w ich pełnym uczestnictwie w życiu gospodarczym, we wszystkich sektorach przemysłowych i na wszystkich szczeblach w hierarchii przedsiębiorstwa.
 • Renault uruchomiło program rekrutacji w zakładach w Algierii, który umożliwił zatrudnienie 350 osób, w tym 40% kobiet. Zakłady Renault w Oranie stały się tym samym jednym z pozytywnych przykładów równości zawodowej w skali świata.
 • Renault stworzyło Women@Renault, firmowy portal społecznościowy pozwalaj?cy zarz?dzać talentami, który liczy ponad 4  500 członków na najważniejszych rynkach (Algieria, Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Korea, Hiszpania, Francja, Indie, Maroko, Rumunia, Rosja i Turcja).
 • W 2014 r. rz?d Hiszpanii przyznał Renault bardzo prestiżowy „Znak równości” i pogratulował portalu Women@Renault.
 • Nissan wprowadził oficjalny program mentoringu dla pań kandyduj?cych na stanowiska managerów w Japonii. Jest on otwarty dla osób zajmuj?cych stanowiska managerskie i oferuje podniesienie kompetencji w zakresie przywództwa, strategii i rozwoju kariery.
 • Nissan organizuje także warsztaty dla młodych kobiet inżynierów, odbywaj?ce się dwa razy w roku, w trakcie których doradza się im, jak zadbać o rozwój pracy zawodowej przed urodzeniem dziecka.
 • Nissan rozwija również model punktu sprzedaży „Ladies First” w Japonii, zarz?dzanego i obsługiwanego głównie przez kobiety. Flagowy, elegancki salon położony w Funchu, na przedmieściach Tokio, posiada punkt opieki nad dziećmi i duży plac zabaw. Chodzi o to, aby kobiety i osoby kupuj?ce pierwszy samochód czuły, że się o nie dba.
 • Do lata 2015 r. Nissan otworzył 151 punktów sprzedaży „Ladies First” w Japonii i przewiduje, że do końca 2016 r. ich liczba wzrośnie do 300. Producent rozważa również wprowadzenie tego modelu na rynkach zagranicznych. W oparciu o doświadczenia z programu „Ladies First”, Nissan powieli go w krajach, w których może on przynieść owoce.
 • Nissan zwiększa także wyraźnie odsetek kobiet wśród pracowników handlowych. Kobiety zajmowały 8,5% tych stanowisk w połowie 2015 r. – w porównaniu do 7% na koniec 2014 r. Celem Nissana jest osi?gnięcie poziomu 10% do 2018 r.

Alians Renault-Nissan podkreśla znaczenie mentoringu na Women’s Forum

Każdego roku Renault i Nissan podsumowuj? rozwój w zakresie równości i różnorodności w przeddzień „Women’s Forum for the Economy and Society”. W tym roku konferencja odbywa się w Deauville we Francji, w dniach 14-16 października. Celem tegorocznego spotkania, które Alians wspiera od 2006 r., jest promowanie równości szans kobiet w dziedzinie przemysłu, nauczania oraz polityki i ogólnie w społeczeństwie.

Alians Renault-Nissan wysyła na konferencję delegację złożon? ze swoich 50 najlepszych pracowniczek przyjeżdżaj?cych z całego świata. W tym roku koncern zorganizuje specjaln? sesję na temat mentoringu, na któr? zaproszono wszystkie delegatki.

Ponadto w tym roku na konferencji wyst?pi? trzy mówczynie reprezentuj?ce Alians Renault-Nissan:

 • 14 października: Mouna Sepehri, dyrektor ds. Biura Zarz?du, weźmie udział w sesji plenarnej na temat „Jak uczynić świat bardziej dynamicznym?” (How do you energize the World?),
 • 15 października: Alians Renault-Nissan zorganizuje sesję na temat „Dobre samopoczucie i samochód”, prowadzon? przez Sidonie Camplan, kieruj?c? studiem projektowym ds. kolorów i materiałów w Renault,
 • 16 października: Alians Renault-Nissan zorganizuje sesję na temat „Intrapreneurship, nowy model”, prowadzon? przez Claire Martin, dyrektor RSE i dyrektor Fundacji Renault, odpowiedzialn? z ramienia Aliansu za Konferencję COP 21.

Więcej informacji na temat inicjatyw Renault na rzecz różnorodności:

www.renault.com/en/groupe/developpement-durable/responsabilite-sociale-de-l-entreprise/pages/diversite.asp

Więcej informacji na temat inicjatyw Nissana na rzecz różnorodności:

http://www.nissan-global.com/EN/COMPANY/DIVERSITY

***

Alians Renault-Nissan  

Alians Renault-Nissan opiera się na strategicznej współpracy pomiędzy francuskim koncernem Renault (z siedzib? w Paryżu) a japońskim koncernem Nissan (Jokohama). Alians realizuje 10% całkowitej sprzedaży samochodów na świecie. Koncerny Renault i Nissan, będ?ce partnerami strategicznymi od 1999 roku, sprzedały ł?cznie w 2014 r. 8,4 miliona samochodów w niemal 200 krajach. Alians podpisał także szereg porozumień o współpracy strategicznej z różnymi producentami, takimi jak niemiecki Daimler, chiński Dong Feng, hinduski Ashok Leyland, czy też japoński Mitsubishi Motors. Jest również większościowym akcjonariuszem największego rosyjskiego producenta samochodów AVTOVAZ.

www.media.renault.com

www.nissan-newsroom.com

blog.alliance-renault-nissan.com

Kontakty:

Aline Henry
Renault-Nissan Alliance
+ 33 (0) 6 03 09 54 97
aline.henry(@)renault-nissan.com

Alejandra Kaufman
Renault SAS
+ 33 (0) 6 71 00 25 56
alejandra.kaufman(@)renault.com

Toshitake Inoshita
Nissan Motor Co., Ltd.
+ 81 (0) 45  523 55 52
t-inoshita(@)mail.nissan.co.jp

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!