Analizy i badania

Alert podatkowy - sierpień 2018

<p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a>Opublikowany w lipcu projekt zmian w przepisach dotyczących cen transferowych zwiastuje małą rewolucję dla podatników. Jest to kolejna znaczna zmiana w tym obszarze, a o tempie modyfikacji przepisów niech świadczy chociażby to, że nie upłynął jeszcze termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej za 2017 r. na nowych, obowiązujących od tego właśnie roku zasadach, a rząd proponuje już całkowicie nowe rozwiązania. Zaproponowane przepisy oznaczają sporo uproszczeń dla podatników, ale przewidują także nowe uprawnienia organów podatkowych w walce z uchylaniem się od opodatkowania.</p>

>

Projekt jest we wstępnej fazie procesu legislacyjnego i Ministerstwo Finansów już zapowiedziało, że wprowadzi do niego poprawki wynikaj?ce z konsultacji społecznych. Zmiany miałyby wejść w  życie od 1 stycznia 2019 r., a więc miałyby zastosowanie do dokumentacji sporz?dzanej w  2020 r. Jednak część przepisów, korzystanych dla podatników, może mieć fakultatywne zastosowanie także dla dokumentacji sporz?dzanej za 2018 r. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany wynikaj?ce z obecnej wersji projektu.

Nowe definicje i progi istotności

Całkowicie odmiennie zapowiada się podejście do tzw. progów istotności transakcji, od których zależy kto i kiedy zobowi?zany jest do sporz?dzenia dokumentacji podatkowej. Dla dokumentacji lokalnej proponuje się odejście od powi?zania tego obowi?zku z wysokości? przychodów lub kosztów podatnika (obecnie dokumentację sporz?dzaj? podatnicy, których przychody lub koszty w roku podatkowym przekroczyły 2 mln euro i którzy dokonali transakcji z podmiotami powi?zanymi o wartościach określonych w ustawie), wprowadzaj?c definicję transakcji kontrolowanej, której wartość wynosić będzie od 2 do 10 mln zł, w zależności od rodzaju świadczenia. Transakcje kontrolowane maj? obj?ć wszelkie działania o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym i usługowym. Próg materialności transakcji został więc podniesiony względem obecnych 50 tys. euro.

Powyższa zmiana powinna z jednej strony nominalnie zwiększyć ilość podmiotów, które zobowi?zane będ? do sporz?dzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji, ale jednocześnie zmniejszyć biurokrację zwi?zan? z jej przygotowaniem, za spraw? podwyższenia progów istotności oraz przykładowego określenia rodzajów transakcji objętych dokumentacj?.

Nowy limit zaproponowany został także dla obowi?zku sporz?dzenia dokumentacji grupowej (master file). Obecnie konieczność jej sporz?dzenia dotyczy podatników, których koszty lub przychody przekraczaj? 20 mln euro. Po zmianach ten obowi?zek ma obj?ć podmioty należ?ce do grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln zł. Co istotne, w  odniesieniu do master file podatnicy będ? mogli posługiwać się anglojęzycznymi wersjami dokumentu. Będ? jednak musieli na ż?danie organu przedłożyć tłumaczenie.

Reklasyfikacja

Za wyj?tkiem możliwości oszacowania dochodu, organom zostanie przyznane uprawnienie do tzw. reklasyfikacji transakcji lub jej nieuwzględnienia w rozliczeniach podatkowych kontrolowanego, jeśli organ ustali, że w wyniku powi?zań warunki narzucone pomiędzy podmiotami różniły się od tych, które ustaliłyby podmioty niepowi?zane i w wyniku tego zostały zadeklarowane dochód w wysokości niższej, lub strata w wysokości wyższej od tych, których należałoby oczekiwać, gdyby powi?zania nie istniały. Jest to daleko id?ce uprawnienie przyznane organom, podobne do konsekwencji zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednakże w tym przypadku, w przeciwieństwie do przepisów o klauzuli generalnej, z ustawy nie wynikaj? zasady, w oparciu o które organ mógłby dokonywać oceny działań podatników. Z  projektu wynika, że szczegółowe reguły interpretacyjne dla organów podatkowych zostan? zawarte w rozporz?dzeniu Ministra Finansów.

Proponowane rozwi?zanie jest szczególnie niebezpieczne w sytuacji, w której organ podatkowy nie zrozumie specyfiki danej transakcji czy też zdarzenia gospodarczego. Dotyczyć to może w  szczególności działań restrukturyzacyjnych, w przypadku których sens danej czynności powinien być analizowany w szerszym kontekście celu zamierzonego przez strony. W takiej sytuacji w  jednostkowych przypadkach organ może dojść do wniosku, że niepowi?zane podmioty nie ustaliłyby relacji w określony sposób, co jednak nie może wprost wył?czać rynkowego charakteru działań podatnika.

Korekta cen transferowych

Zaproponowane rozwi?zanie umożliwia podatnikom dokonanie korekty ceny transferowej i  potraktowanie jej odpowiednio jako przychodu lub kosztu podatkowego w roku, którego dotyczy. Skuteczna korekta uzależniona będzie od kilku warunków. Po pierwsze konieczne jest, aby w  odniesieniu do najlepszej wiedzy podatnika w danym roku w relacjach z podmiotami powi?zanymi stosowane były warunki, które ustaliłyby podmioty niepowi?zane, zaś korekta wynikała z nowych okoliczności, których wyst?pienie obliguje do dostosowania relacji z  pomiotami powi?zanymi do standardów rynkowych. Ponadto korekta musi być dokonana nie później niż do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego oraz podmiot koryguj?cy do tego czasu musi posiadać oświadczenie podmiotu powi?zanego o dokonaniu analogicznej korekty. Wydaje się, że termin ten jest niezrozumiale krótki i zwłaszcza dużym grupom kapitałowym może być trudno dokonać przeszacowania cen transferowych w zasadniczo trzymiesięcznym terminie.

Usługi o niskiej wartości dodanej i pożyczki

Nowe regulacje wył?czaj? pewne transakcje z obowi?zku dokumentacyjnego. S? to usługi o  niskiej wartości dodanej oraz pożyczki o odpowiednio ustalonym oprocentowaniu. Za usługi o  niskiej wartości dodanej uznaje się w szczególności usługi księgowe, w zakresie finansów przedsiębiorstwa i zwi?zane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne i inne wskazane w  zał?czniku do projektu ustawy, jeśli narzut na kosztach tych usług wynosi nie więcej niż 5% kosztów w przypadku ich nabycia, oraz nie mniej niż 5% w przypadku ich świadczenia.

W przypadku pożyczek (a także emisji obligacji i kredytów), organ odst?pi od badania rynkowości oprocentowania, jeśli będzie ono ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy (ogłoszonej przez Ministra Finansów) i marżę, okres finansowania nie przekracza 5 lat, zaś ł?czny poziom zobowi?zań lub należności z tytułu kapitału pożyczek w relacji z podmiotami powi?zanymi w  danym roku nie przekroczy 20 mln zł (limit liczony odrębnie dla pożyczek udzielonych i   zaci?gniętych).

Termin na sporz?dzenie dokumentacji

Wydłużony zostanie termin na sporz?dzenie dokumentacji z obecnych 3 miesięcy do 9 miesięcy dla dokumentacji lokalnej oraz do 12 miesięcy dla dokumentacji grupowej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!