Analizy i badania

Alert DLA Piper: Safe Harbor 2.0 tuż, tuż…

<p style="text-align: justify;"><strong>Na początku lutego br. Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej zatwierdziło porozumienie zawarte pomiędzy Komisją Europejską i rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie transferu danych osobowych do USA. </strong>Porozumienie ma zastąpić uchyloną w październiku 2015 r. decyzję KE ustanawiającą tzw. program bezpiecznej przystani (ang. <em>Safe Harbor</em>), zaś jego treść zasadniczo uwzględnia tezy zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 października 2015 r. w sprawie <em>Schrems</em>.</p>

>

"Tarcza prywatności”

Nowe rozwi?zanie, tzw. "tarcza prywatności" (ang. EU-US Privacy Shield) przewiduje wzmocnienie ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, które s? transferowane i wykorzystywane na terytorium Stanów Zjednoczonych. Najważniejsze elementy nowego porozumienia zakładaj?:

  • nałożenie rygorystycznych obowi?zków na przedsiębiorców amerykańskich przetwarzaj?cych dane osobowe Europejczyków - m.in. obowi?zek podporz?dkowania się decyzjom europejskich organów ochrony danych;
  • określenie wyraźnych i przejrzystych zasad dostępu do danych osobowych Europejczyków przez agencje rz?dowe USA - celem jest wykluczenie masowej inwigilacji i wprowadzenie mechanizmu dostępu do danych jedynie w niezbędnym i proporcjonalnym zakresie;
  • możliwość dochodzenia indywidualnych roszczeń przez obywateli UE - przedsiębiorstwa amerykańskie będ? zobowi?zane ustosunkować się do indywidualnych skarg obywateli UE w określonym terminie zaś europejskie organy ochrony danych osobowych będ? mogły kierować swoje skargi bezpośrednio do Departamentu Handlu USA (amerykański organ nadzoruj?cy funkcjonowanie nowego programu).

Co dalej?

Dalsze kroki zwi?zane z porozumieniem przewiduj? przygotowanie projektu decyzji ws. ochrony danych osobowy w ramach transferu do USA przez delegowanych członków Kolegium Komisarzy, wydanie opinii przez Grupę Robocz? Art. 29 oraz przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami państw członkowskich, po zakończeniu których projekt decyzji ma zostać oficjalnie przyjęty.

Jednocześnie, 3 lutego 2016 r. Grupa Robocza Art. 29 wydała oświadczenie, w którym wyraziła się pozytywnie na temat zawartego porozumienia. Grupa Robocza zwróciła się jednocześnie do Komisji Europejskiej o przedstawienie pełnej dokumentacji zwi?zanej z zawartym porozumieniem, po analizie której zajmie oficjalne stanowisko w tej sprawie, jak również wyda oświadczenie dotycz?ce aktualnie stosowanych alternatywnych sposobów transferu danych do USA (standardowych klauzul umownych oraz wi?ż?cych reguł korporacyjnych). Do tego czasu Grupa Robocza uważa, że s? one nadal dopuszczalne.

Mimo, że Komisja Europejska nie wskazała kiedy dokładnie możemy spodziewać się projektu decyzji w sprawie „Tarczy Prywatności”, to fakt, że Grupa Robocza Art. 29 wyraziła życzenie, aby zapoznać się z całości? dokumentacji w tej sprawie do końca lutego br. może sugerować, że właśnie w tym czasie projekt decyzji zostanie opracowany. Jeśli rzeczywiście tak się stanie spodziewamy się, że głosowanie nad formalnym przyjęciem decyzji powinno odbyć się pod koniec marca lub na pocz?tku kwietnia.

Tekst oświadczenia prasowego Komisji Europejskiej dot. zawartego porozumienia znajduje tutaj, natomiast stanowisko Grupy Roboczej Art. 29 mog? Państwo znaleźć pod tym adresem.

***

W razie pytań proszę o kontakt:

Ewa Kurowska-Tober
Partner kieruj?ca działem IPT
DLA Piper
+48 22 540 7402
ewa.kurowska-tober(@)dlapiper.com

By dowiedzieć się więcej o europejskich regulacjach dotycz?cych ochrony danych osobowych zapraszamy na bloga DLA Piper Privacy Matters

DLA Piper jest globaln? kancelari? prawn? prowadz?c? działalność poprzez szereg oddzielnych i niezależnych podmiotów prawnych.

Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie www.dlapiper.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!