COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Aktywność w budownictwie wyraźnie poniżej oczekiwań

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w maju o 5,1% r/r wobec spadku o 0,9% w kwietniu, co było znacząco poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (-0,5%). Maj był zatem pierwszym miesiącem od wybuchu epidemii COVID-19, w którym doszło do wyraźnego spadku aktywności w budownictwie. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w maju o 3,1% m/m.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej w maju, była niższa produkcja wśród jednostek realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej (o 4,9% r/r wobec wzrostu o 9,3% w kwietniu). Dynamiki produkcji w pozostałych dwóch kategoriach („roboty budowlane specjalistyczne” i „budowa budynków”) ukształtowały się w maju odpowiednio na poziomie zbliżonym do obserwowanego w kwietniu (-5,1% r/r wobec -4,8%) i wyższym (-5,3% wobec -8,9%). Taka struktura majowej produkcji budowlano-montażowej wskazuje, że głównym czynnikiem pogłębiającym spadek produkcji w maju było wyhamowanie aktywności w ramach inwestycji publicznych.

To dopiero początek spadku aktywności w budownictwie

Dzisiejsze dane są spójne z naszą oceną sprzed miesiąca (por. MAKROpuls z 22.05.2020), że sytuacja w budownictwie znacząco pogorszy się w horyzoncie kilku miesięcy. Oprócz wskazywanych wówczas argumentów (m.in. silny spadek wskaźnika koniunktury GUS obrazującego bieżący portfel zamówień firm budowlanych, podwyższona niepewność dotycząca przebiegu epidemii COVID-19 ograniczająca plany inwestycyjne firm, oczekiwane wyraźne zmniejszenie nakładów brutto na środki trwałe jednostek samorządu terytorialnego) wsparciem dla takiej tendencji jest odnotowany w czerwcu w badaniu koniunktury GUS wzrost odsetka firm budowlanych oczekujących pojawienia się lub nasilenia zatorów płatniczych (do 65,5% z 62,8% w maju). Ponadto, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, pomimo wzrostu w czerwcu, nadal kształtuje się na wyraźnie ujemnym poziomie. Dodatkowo opublikowane dziś dane przez GUS wskazują na wyraźne zmniejszenie aktywności w budownictwie mieszkaniowym. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto obniżyła się o 27,1% w maju wobec spadku o 12,7% w okresie styczeń-kwiecień br., a liczba pozwoleń na budowę zmniejszyła się o 28,3% r/r w maju wobec spadku o 5,2% w okresie styczeń-kwiecień.

Dzisiejsze dane o produkcji budowlano-montażowej w maju stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w II kw. (-10,5% r/r) i w całym 2020 r. (-3,8%) i są lekko negatywne dla kursu złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!