Analizy i badania

Aktywność na rynku IPO w Europie w 2015 r. najwyższa od 2007 r.

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 13 stycznia 2016 r. - Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, łączna wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w całym 2015 roku wyniosła 57,4 mld euro. To znaczny wzrost w porównaniu z 2014 r. i najwyższą aktywność na rynku IPO od początku globalnego kryzysu finansowego. Natomiast na giełdzie w Warszawie w 2015 roku odnotowano 32 IPO, co oznacza dalszy spadek w porównaniu z minionymi latami. Łączna wartość ofert na GPW w minionych dwunastu miesiącach wyniosła 440 mln euro.<br /></strong></p>

>

Podsumowanie roku 2015 w Europie

Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradcz? PwC, ł?czna wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w całym 2015 roku wyniosła 57,4 mld euro. Stanowi to wzrost w porównaniu z 2014 rokiem, kiedy to ł?czna wartość ofert wyniosła 49,5 mld euro. Tym samym w minionym roku aktywność na rynku IPO była najwyższa od pocz?tku globalnego kryzysu finansowego. Ł?cznie w 2015 roku w Europie przeprowadzono 362 oferty pierwotne, co stanowi nieznaczny spadek względem roku poprzedniego (375 IPO).

Jednocześnie należy odnotować, iż pierwsza połowa minionego roku była lepsza pod względem koniunktury na rynku pierwotnym niż ostatnie miesi?ce roku – 54% ł?cznej wartości IPO (31,1 mld euro) miało miejsce w pierwszych sześciu miesi?cach roku. W drugim półroczu wartość ofert spadła do 26,3 mld euro.

Największymi ofertami w 2015 roku okazały się IPO spółki Aena, będ?cej właścicielem i zarz?dc? lotnisk w Hiszpanii (4,3 mld euro wł?czaj?c opcję nadsubskrypcji – giełda BME). Na drugim miejscu uplasowała się oferta banku ABN Amro (3,8 mld euro, giełda Euronext). Trzecie miejsce pod względem wartości IPO zajęła zajmuj?ca się obsług? procesów płatności spółka Worldpay Group (3,4 mld euro, giełda w Londynie).

Aktywność na rynku IPO w Europie w minionych dwunastu miesi?cach utrzymywała się na najwyższym poziomie od 2007 roku, czyli od czasów sprzed wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Mimo obaw inwestorów zwi?zanych m.in. z perspektywami chińskiej gospodarki, niemal wszystkie duże oferty przeprowadzane w ostatnim kwartale roku udało się z powodzeniem uplasować. Należy jednak zaznaczyć, że nad perspektywami rynku pierwotnego na całym świecie zbieraj? się coraz ciemniejsze chmury, zwłaszcza w obliczu gwałtownych spadków indeksów giełdowych w ostatnich tygodniach. Optymistycznym akcentem jest natomiast zapowiedź rz?du Arabii Saudyjskiej odnośnie planów przeprowadzenia IPO narodowego koncernu naftowego Aramco, który kontroluje ponad jedn? dziesi?t? światowego rynku ropy naftowej i mógłby stać się największ? pod względem kapitalizacji notowan? spółk? na świecie” – mówi Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Aktywność na europejskim rynku IPO od roku 2007

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od roku 2012

Podsumowanie roku 2015 na GPW w Warszawie

Na giełdzie w Warszawie w 2015 roku odnotowano 32 IPO (z czego 14 miało miejsce na rynku głównym, a 18 na rynku NewConnect), co oznacza dalszy spadek w porównaniu z minionymi latami – w 2013 roku liczba debiutów wyniosła 54, a w 2014 roku 35. Ł?czna wartość ofert w minionych dwunastu miesi?cach wyniosła 440 mln euro, co oznacza wzrost o 127 mln euro w porównaniu z rokiem 2014, głównie za spraw? udanych IPO przeprowadzonych w pierwszych miesi?cach roku. Największymi IPO w Warszawie w 2014 roku były oferty spółek Uniwheels (126 mln euro), Wirtualnej Polski (74 mln euro) i Idea Banku (62  mln euro).

Nie ulega w?tpliwości, że warszawska giełda przeżywa obecnie najtrudniejsze chwile w swojej 25-letniej historii. Gwałtowne spadki cen akcji największych spółek i malej?ce obroty pogłębiły problemy rynku pierwotnego, w który już wcześniej mocno uderzyły zmiany w OFE. Jednak czynniki polityczne to niejedyny problem polskiego rynku. Zostało to szczególnie wyraźnie uwidocznione w ostatnim czasie za spraw? szeregu bankructw i skandali dotycz?cych m.in. kilku emitentów obligacji na Catalyst. Staje się coraz bardziej jasne, że bez poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ogólnej jakości na rynku kapitałowym naszej giełdzie coraz ciężej będzie odzyskać zaufanie inwestorów i rozwijać się dynamicznie w kolejnych latach” – podsumowuje Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

***

Dodatkowe informacje

  1. Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2015.
  2. O IPO Watch Europe

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

               3.     O współtworz?cych raport

Raport został opracowany przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadcz? pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmuj? przygotowanie do oferty publicznej oraz całościow? obsługę doradcz? transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe.

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 208 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!