Analizy i badania

Aktywność gospodarcza w strefie euro nie zwalnia tempa

<p style="text-align: justify;">Wstępny zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w sierpniu do 53,3 pkt. wobec 53,2 pkt. w lipcu i 53,1 pkt. w II kw., co jest jego najwyższym poziomem od stycznia br.</p>

>

Wzrost indeksu wynikał z wyższych wartości składowych zarówno dla aktywności w usługach jak i bież?cej produkcji w przetwórstwie.

W strukturze zagregowanego indeksu PMI dla strefy euro na szczególn? uwagę zasługuje spadek składowej dla zatrudnienia (52,2 pkt. w sierpniu wobec 53,3 pkt. w lipcu). Złożyły się na niego spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia zarówno w przetwórstwie jak i w usługach. Zgodnie z komunikatem spadek składowej dla zatrudnienia wynikał z wolniejszego wzrostu zamówień w przetwórstwie oraz pogorszenia oczekiwań co do przyszłej aktywności w usługach. Dane wskazuj? tym samym na ryzyko zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro w kolejnych miesi?cach. Jednocześnie w strukturze danych nie znalazły się sygnały świadcz?ce o negatywnym wpływie wyniku referendum w sprawie Brexit na koniunkturę w obszarze wspólnej waluty. Stanowi to wsparcie dla naszego średnioterminowego scenariusza makroekonomicznego oraz prognozy kursu EURPLN (por. tabela kwartalna), zgodnie z którym wpływ wyniku referendum na wzrost gospodarczy w strefie euro w najbliższych kwartałach nie będzie znacz?cy (por. MAKROmapa z 14.03.2016).

W ujęciu geograficznym źródłem poprawy koniunktury w strefie euro był wzrost aktywności we Francji, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało pogorszenie sytuacji w Niemczech oraz peryferyjnych gospodarkach obszaru wspólnej waluty. Wzrost zagregowanego indeksu PMI we Francji wynikał z wyższych wartości składowych zarówno dla aktywności w usługach jak i bież?cej produkcji w  przetwórstwie. Z kolei w Niemczech, spadek zagregowanego indeksu PMI wynikał z obniżenia składowych zarówno dla aktywności w usługach jak i bież?cej produkcji w przetwórstwie. Spadek odnotował również indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa, który zmniejszył się w sierpniu do 53,6 pkt. wobec 53,8 pkt. w lipcu. Obniżenie wskaźnika wynikało ze zmniejszenia wkładów 3 z 5 jego składowych (bież?cej produkcji, nowych zamówień oraz zatrudnienia). W przeciwnym kierunku oddziaływały wyższe wkłady składowych dla zapasów oraz czasu dostaw.

Składowe niemieckiego indeksu PMI, które s? szczególnie istotne z punktu widzenia aktywności w polskim przetwórstwie (nowe zamówienia oraz nowe zamówienia eksportowe) odnotowały spadek w sierpniu. Niemniej jednak w pierwszych dwóch miesi?cach III kw. ukształtowały się one przeciętnie na poziomie wyższym niż w całym II kw. (odpowiednio o 0,3 pkt. oraz 1,7 pkt. wyższym niż w II kw.). Pozwala to oczekiwać, że wraz z ust?pieniem negatywnych efektów statystycznych w sierpniu odnotujemy znacz?cy wzrost dynamiki w działach polskiego przetwórstwa charakteryzuj?cych się istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do poziomu zbliżonego do odnotowanego w II kw. br. Jest to spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym zwiększaj?cy się popyt zewnętrzny będzie nadal wspierał krajow? produkcję (por. MAKROpuls 19.07.2016).

Ubiegłotygodniowe dane nt. koniunktury w strefie euro oraz w Niemczech nie zmieniaj? naszego scenariusza, zgodnie z którym kwartalne tempo wzrostu PKB w obszarze wspólnej waluty w III kw. nie zmieni się w stosunku do II kw. i wyniesie 0,3% podczas gdy w Niemczech obniży się ono z 0,4% do 0,3%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!