Analizy i badania

Akcyza na energię elektryczną – Polska na tle UE

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną w Polsce jest wysoka w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Choć w ubiegłym roku polski ustawodawca wprowadził mechanizmy pozwalające na obniżenie kosztów energii elektrycznej, szukanie oszczędności w tym obszarze jest nadal wyzwaniem dla przedsiębiorstw.</strong></span></span></span></p>

>

Na koszt energii elektrycznej składa się wiele elementów. Najważniejsze z nich to koszt dystrybucji, czyli dostarczania energii oraz koszt obrotu energi?, czyli m.in. wyprodukowania energii, certyfikatów jej pochodzenia oraz podatek akcyzowy. Jak się okazuje, ten ostatni ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw w Polsce. Stawka podatku akcyzowego na energię elektryczn? w Polsce jest jedn? z wyższych w Unii Europejskiej i generuje wysokie koszty dla przedsiębiorstw. Taka sytuacja wymusza na firmach poszukiwanie rozwi?zań umożliwiaj?cych obniżenie kosztów energii elektrycznej.  

Polska w pierwszej dziesi?tce krajów UE o najwyższej stawce akcyzy na energię elektryczn?  

W Unii Europejskiej minimalna dedykowana stawka podatku akcyzowego na energię elektryczn? dla odbiorców biznesowych wynosi 0,5 euro za MWh. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, w którym zaprezentowano obci?żenia podatkowe dla produktów energetycznych i energii elektrycznej na dzień 1 lipca 2016 r., w ramach krajów członkowskich można zaobserwować ogromne różnice w wysokości stawek. Skrajnym przypadkiem jest Holandia, w której wysokość podatku dla odbiorców biznesowych zużywaj?cych do 10 MWh energii wynosi 100,7 euro/MWh. Dla odbiorców zużywaj?cych od 10 do 50 MWh energii – stawka ta maleje o połowę, dla wykorzystuj?cych od 50 MWh do 10 GWh – wynosi 13,31 euro, a dla tych, u których roczne zużycie przekracza 10 GWh opodatkowanie spada aż do 0,53 euro. Kolejne miejsca w rankingu najwyżej opodatkowanych krajów UE zajmuj?: Francja – 22,5 euro, Niemcy – 15,37 euro, Austria – 15 euro, Włochy – 12 euro (dla miesięcznej konsumpcji poniżej 200 MWh) oraz Finlandia 7,03 euro. W Polsce opodatkowanie energii elektrycznej to 4,71 euro, co stanowi  prawie dziesięciokrotność wartości dedykowanej. Zbliżone stawki występuj? w Estonii (4,47 euro) i Grecji (5 euro).  To oznacza, że Polska zajmuje w Unii Europejskiej 8. miejsce pod względem wysokości stawki podatku akcyzowego na energię elektryczn?.  

Polska nie jest wprawdzie w ścisłej czołówce krajów o najwyższym opodatkowaniu energii elektrycznej, ale warto zauważyć, że w pozostałych państwach UE koszty akcyzy s? zdecydowanie niższe i oscyluj? w okolicach wartości minimalnej stawki dedykowanej, czyli od 0,5 euro w Hiszpanii, Irlandii czy Luksemburgu, do maksymalnie 1,53 euro na Malcie. Bior?c pod uwagę 28 krajów członkowskich, wysokość podatku akcyzowego w naszym kraju może negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej” – zauważa Marcin Drozd, Konsultant w Dziale Produktów Energetycznych w Ayming Polska.  

Preferencje podatkowe dla zakładów energochłonnych  

W większości państw członkowskich Unii Europejskiej przedsiębiorstwa energochłonne już od kilku, a nawet kilkunastu lat, mog? korzystać z różnego rodzaju preferencji podatkowych, pozwalaj?cych na obniżenie kosztu energii elektrycznej. Jeszcze do końca 2015 r. polskie przedsiębiorstwa były w znacznie gorszej sytuacji niż ich zagraniczni konkurenci. Koszty energii elektrycznej, w tym wysoka stawka opodatkowania, były szczególnie uci?żliwe dla zakładów energochłonnych. Przełomowym momentem dla polskiego przemysłu było wprowadzenie 1 stycznia 2016 r. do ustawodawstwa postanowień wymienionych w unijnej dyrektywie energetycznej (2003/96/WE), pozwalaj?cych państwom członkowskim na zastosowanie obniżek podatku dla produktów energetycznych i energii elektrycznej. Wprowadzone formy wsparcia dla zakładów energochłonnych umożliwiaj? zmniejszenie kosztu podatku akcyzowego zawartego w cenie energii elektrycznej. Firmy mog? skorzystać z takiego wsparcia na dwa sposoby – uzyskuj?c zwrot części zapłaconego podatku akcyzowego lub zwolnienie z konieczności odprowadzania tego podatku. O częściowy zwrot mog? ubiegać się wył?cznie podmioty spełniaj?ce szereg wymogów, takich jak np. wykonywanie określonej działalności. Z kolei całkowite zwolnienie z podatku akcyzowego dotyczy przedsiębiorstw, które w swojej działalności wykorzystuj? energię elektryczn? w procesach energochłonnych.  

Poszukiwanie oszczędności w obszarze kosztów energii elektrycznej  

Akcyza od energii elektrycznej to koszt w wysokości 20 zł za każd? MWh. Oczywiście zużycie energii zawsze zależy od wielkości i profilu działalności przedsiębiorstwa. Przykładowo, polska firma zużywaj?ca 15 GWh energii elektrycznej rocznie, w ramach podatku akcyzowego zasila budżet państwa kwot? 300  tys. zł. Tymczasem przedsiębiorstwo w Czechach za tę sam? ilość energii odprowadziłoby tylko 66  000 zł, a w Hiszpanii zaledwie 31  800 zł. Przy tak wysokich obci?żeniach podatkowych przedsiębiorstwa w Polsce zmuszone s? do poszukiwania oszczędności. Obniżenie kosztów energii można osi?gn?ć uzyskaniem zwolnienia z odprowadzania części akcyzy, zmian? taryfy dystrybucyjnej lub dostawcy energii, inwestycj? w odnawialne źródła energii czy popraw? efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Choć rozwi?zań jest wiele, z doświadczenia Ayming Polska wynika, że firmy nie zawsze s? ich świadome lub nie do końca wiedz?, jak z nich korzystać.  

Zdarza się, że przedsiębiorcom brakuje wiedzy na temat rynku i rozwi?zań, które umożliwiaj? redukcję kosztów energii elektrycznej. Tymczasem obniżenie kosztów energii można osi?gn?ć nie tylko w ramach zmiany dostawcy czy zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, np. poprzez wymianę oświetlenia czy nieszczelnych urz?dzeń grzewczych. Szukanie oszczędności w obszarze energii to złożony proces, który wymaga bież?cego śledzenia zmian w prawie energetycznym i analizy wielu działań w przedsiębiorstwie, ale przy tym pozwala na uzyskanie realnych oszczędności dla organizacji” – zaznacza Marcin Drozd, Konsultant w Dziale Produktów Energetycznych w Ayming Polska.  

Chociaż wysokość podatku akcyzowego od energii elektrycznej w Polsce jest wysoka w porównaniu do pozostałych krajów UE, energochłonne firmy już teraz maj? do swojej dyspozycji mechanizmy umożliwiaj?ce im zmniejszenie obci?żeń podatkowych. Przedsiębiorstwa powinny zdawać sobie sprawę z korzyści wynikaj?cych z właściwego wykorzystania potencjału dostępnych rozwi?zań, aby uzyskiwać oszczędności w obszarze energii elektrycznej.  

Dane źródłowe:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/energy_products/rates/excise_duties-part_ii_energy_products_en.pdf

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!