Analizy i badania

Agencja ratingowa Standard & Poor’s utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną

<p style="text-align: justify;">W uzasadnieniu do decyzji, S&amp;P zaznaczył, że ocena odzwierciedla silne fundamenty polskiej gospodarki (m.in. niewielki deficyt na rachunku obrotów bieżących, konkurencyjne płace oraz wysokiej jakości kapitał ludzki). Jednocześnie agencja zwróciła uwagę na ryzyko przegrzania polskiej gospodarki wynikające z procyklicznej polityki fiskalnej prowadzonej przez rząd, ujemnych realnych stóp procentowych, podwyżek płac przekraczających wzrost wydajności, rosnącego popytu zagranicznego oraz napływu środków unijnych.</p>

>

Agencja zaznaczyła w raporcie, że jednym z najważniejszych zagrożeń dla sytuacji w finansach publicznych oraz potencjalnego wzrostu gospodarczego będzie postępuj?ce starzenie się społeczeństwa. Obniżenie wieku emerytalnego potęguje ww. negatywny wpływ. W ocenie S&P potencjalnie negatywne dla ratingu będzie silniejsze – od obecnie oczekiwanego przez agencję – pogorszenie sytuacji w finansach publicznych lub zwiększenie obaw o ograniczenie niezależności banku centralnego. Z kolei do podniesienia ratingu mogłoby dojść w przypadku utrzymania się mniejszego od oczekiwań agencji, umiarkowanego deficytu na rachunku obrotów bież?cych, trwałego obniżenia długu publicznego oraz stabilizacji kosztów jego obsługi. Pozytywne dla oceny wiarygodności kredytowej Polski byłyby również zmiana polityki fiskalnej w celu przygotowania się na efekty starzenia się społeczeństwa lub podniesienie potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego w długim okresie. W rezultacie, bior?c pod uwagę czynniki ryzyka dla oceny wiarygodności kredytowej Polski zarysowane w komunikacie S&P oczekujemy, że w horyzoncie kilku kwartałów S&P nie zmieni ratingu Polski oraz utrzyma jego stabiln? perspektywę. Ubiegłotygodniowa decyzja agencji jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!