Analizy i badania

Agencja ratingowa Standard & Poor’s utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

<p style="text-align: justify;">S&amp;P zaznaczył, że stabilna perspektywa odzwierciedla równowagę pomiędzy negatywnym wpływem ekspansywnej polityki fiskalnej (w tym zwiększonych wydatków socjalnych) na rating oraz oczekiwanym relatywnie wysokim tempem wzrostu gospodarczego. W komunikacie zaznaczono, że o ile w krótkim okresie obniżenie wieku emerytalnego ma marginalne znaczenie dla sytuacji w finansach publicznych, to w długim okresie oddziałuje ono w kierunku istotnego zwiększenia wydatków budżetu państwa.</p>

>

Agencja przewiduje wzrost deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB z 2,6% w 2016 r. do 3,0% w latach 2017-2018 a następnie jego stopniowy spadek do 2,8% w 2020 r. S&P prognozuje wzrost długu publicznego z 53,4% do 54,5% PKB w analogicznym okresie. Ścieżka deficytu w latach 2017-2019 nie uległa znacz?cym zmianom w porównaniu do grudniowej prognozy. Z kolei ścieżka długu publicznego w relacji do PKB została podwyższona o ok. 1,3 pkt. proc. ze względu na wyższy punkt startowy prognozy (gorsze od oczekiwań agencji wykonanie budżetu w 2016 r.). W ocenie S&P potencjalnie negatywne dla ratingu będzie silniejsze – od obecnie oczekiwanego przez agencję – pogorszenie sytuacji w finansach publicznych lub zwiększenie obaw o ograniczenie niezależności banku centralnego. Z kolei do podniesienia ratingu mogłoby dojść w przypadku silniejszego od oczekiwań spadku deficytu publicznego lub trwałego obniżenia długu publicznego oraz stabilizacji kosztów jego obsługi. Oczekujemy, że w kolejnych latach rz?d będzie kształtował politykę fiskaln? w taki sposób, aby deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczył granicy 3% PKB. Zgodnie z wynikami naszych symulacji, w warunkach umiarkowanego ożywienia gospodarczego oraz inflacji kształtuj?cej się blisko celu, powinniśmy mieć do czynienia ze stabilizacj?, lub lekkim spadkiem długu publicznego w relacji do PKB w kolejnych latach. W dominuj?cym stopniu będzie on wynikał z zakładanego przez nas umocnienia złotego oddziałuj?cego w kierunku zmniejszenia zadłużenia zagranicznego po przeliczeniu go na złote. W rezultacie, bior?c pod uwagę czynniki ryzyka dla oceny wiarygodności kredytowej Polski zarysowane w komunikacie S&P oczekujemy, że w horyzoncie kilku kwartałów S&P nie zmieni ratingu Polski oraz utrzyma jego stabiln? perspektywę. Ubiegłotygodniowa decyzja agencji jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!