Aktualności firm stowarzyszonych

Accace i Unija łączą siły - strategiczne partnerstwo

<p style="text-align: justify;">Tuż po obchodach10-lecia firmy w 2016 roku, podczas których Partner Zarządzający Accace przedstawił plany rozwoju na kolejną dekadę, Accace podjęło pierwsze kroki w celu osiągnięcia swojego ambitnego celu. W pierwszej kolejności, pod koniec 2016 roku, Accace powołał czterech nowych Partnerów. Kilka tygodni później doszło do zawarcia strategicznego partnerstwa z grupą Unija, poprzez które Accace chce umocnić pozycję i dokonać ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.</p>

>

Współpraca zamiast rywalizacji

Dzięki poł?czeniu z Unija, mapa Accace została wzbogacona o 6 nowych lokalizacji: Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Montenegro, zwiększaj?c tym samym liczbę ekspertów w dziedzinie doradztwa i outsourcingu do ponad 550 osób. Accace i Unija nie s? sobie obce.  Jiří Majer, Partner Zarz?dzaj?cy Accace, twórca TULIP  - zapytany dlaczego spośród wielu lokalnych, konkurencyjnych firm, wybrał właśnie Uniję wyjaśnił, że zadecydowały o tym wcześniejsze relacje pomiędzy obiema spółkami.

„W zasadzie nie była to kwestia wyboru, tylko logiczny krok. Po prawie 7 latach współpracy, licznych spotkaniach, zdaliśmy sobie sprawę, że ł?czy nas wspólny cel biznesowy, profil działalności i "osobiste DNA".   Dbamy o jakość usług, ludzi wokół nas, zarówno pracowników jak i Klientów. Skupiamy się na rozwoju własnych technologii, ł?czy nas wspólne otoczenie biznesowe.  Jesteśmy obecni na lokalnym rynku oraz pragniemy stać się znacz?cym graczem regionalnym, międzynarodowym. Razem chcemy podejmować nowe przedsięwzięcia, aby zwiększyć zasięg, a także szerzyć nasze know-how, dbaj?c zarazem o potrzeby naszej zwiększaj?cej się społeczności”.   

Wyrażaj?c poparcie dla słów Jiřego Majera,  Miran Pikovnik,   Prezes Zarz?du Unija, na pytanie dlaczego właśnie Accace odpowiedział:

Accace podobnie jak Unija, kładzie nacisk na usługi, technologie i ludzi.   Ponadto, ł?czy nas ten sam sposób myślenia. Unija odczuwaj?c potrzebę znalezienia partnera pochodz?cego z tego samego regionu, napotykaj?cego podobne problemy, chciała poł?czyć siły, aby przekazać dużo więcej społeczności, w której żyjemy, pracujemy, funkcjonujemy”.

Nie chodzi tylko o B2B, ale o aspekt ludzki w tle

Siła trwałego partnerstwa zawsze zależy od aspektu ludzkiego. Ważne s? wspólne cele, wizja i wzajemne uzupełnianie się. To przypomina nam o słowach Jiřzego Majera, który wspomniał o „osobistym DNA”, jako jednym z czynników, które poł?czyło Accace i Uniję. Partner Zarz?dzaj?cy Accace wyjaśnia w dalszej kolejności, że “nasze społeczeństwo tworz? ludzie mocno st?paj?cy po ziemi, którzy s? dumni ze swoich osi?gnięć w danym regionie i wykorzystuj? je do dalszego rozwoju firmy. To jest właśnie to, co może nas wynieść o poziom wyżej. W naszej społeczności traktujemy każdego członka jednakowo, niezależnie od tego czy jest to nasz pracownik, Klient czy inna osoba zaangażowana w nasze działania. Podchodzimy z jednakowym szacunkiem do potrzeb każdego z osobna”.

Co nam przyniesie przyszłość?

Zawarcie strategicznego partnerstwa pomiędzy Accace i Unij? oznacza oficjalne zacieśnienie więzów pomiędzy obiema firmami i jest jednocześnie potwierdzeniem zamiaru rozwoju obu partnerów.  

"Dzięki nowej współpracy, Accace przybliża się do realizacji celów wyznaczonych na rok 2020 oraz długoterminowego planu rozwoju w Europie. Pod względem ekspansji geograficznej, nasze podejście jest jednak bardzo selektywne, ponieważ chcemy poświęcać nasze wartości i decydujemy się na współpracę tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że nowy członek lub partner będzie w stanie przyczynić się do sukcesu naszych Klientów i godnie reprezentować ludzi, którzy s? części? społeczności Accace.

W odniesieniu do nowych członków, Accace ma ambitne plany. Starannie pracujemy nad nawi?zywaniem długotrwałych relacji z zaufanymi Partnerami. Już wkrótce przekażemy więcej aktualnych informacji w tym zakresie -  Jiří Majer, Partner Zarz?dzaj?cy, twórca TULIP.

Nasze lokalizacje:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!