Analizy i badania

8 rzeczy, które zawsze warto powiedzieć podczas rozmowy kwalifikacyjnej

<p style="text-align: justify;" lang="en-US">„Wiem dużo na temat firmy”, „Chce dla Państwa pracować”, „Ważny jest dla mnie rozwój” – to niektóre z informacji, które kandydat powinien zawrzeć w odpowiedziach udzielanych konsultantowi ds. rekrutacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jak w gąszczu pytań, których celem jest sprawdzenie doświadczenia, kompetencji i motywacji kandydata do pracy na danym stanowisku, o nich pamiętać? Radzi ekspert LeasingTeam.</p>

>

Znaczna część kandydatów, którzy chc? rozpocz?ć albo dalej rozwijać swoj? karierę zawodow? musi uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych i stawić czoła konsultantowi ds. rekrutacji b?dź przyszłemu przełożonemu. Pomimo że jest to niecodzienna sytuacja, osoby zainteresowane zawodowym rozwojem musz? się z ni? zmierzyć. Niektórzy kandydaci w ogóle nie przejmuj? się rozmow? kwalifikacyjn?, inni odczuwaj? niewielki stres, jeszcze innym spędza ona sen z powiek. Zatem kiedy już padn? pytania: „Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?”, ,,Co może do niej wnieść?” czy ,,Jakie kompetencje pozwol? Panu/Pani na rzetelne wypełnianie powierzonych obowi?zków?”, warto pamiętać o 8 rzeczach, które jeśli zostan? zawarte w odpowiedzi, mog? pomóc pokonać stres i wpłyn?ć na decyzję o zatrudnieniu.  

1. Wiem dużo na temat firmy  

Często z ust osób rekrutuj?cych pada pytanie, co kandydat wie na temat firmy, do której aplikuje. Przygotowuj?c się do spotkania warto wcześniej zapoznać się z profilem działalności jak? prowadzi potencjalny, przyszły pracodawca oraz uzyskać jak najwięcej informacji na jego temat. Tutaj z pomoc? uczestnikom procesu rekrutacji przychodzi strona internetowa organizacji.  

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej warto, aby kandydat dodał, że profil firmy odpowiada jego zainteresowaniom i jest zgodny z kierunkiem w jakim chce się rozwijać. Pracodawca na pewno doceni wiedzę kandydata, ponieważ jej posiadanie świadczy o jego świadomym wyborze i rzetelności – komentuje Adrian Stolarski, Team Leader Sales&Logistics w LeasingTeam Group.  

2. Ważny jest dla mnie rozwój i podnoszenie kompetencji  

Jest to ważna informacja dla potencjalnego pracodawcy, ponieważ wskazuje, że oprócz wynagrodzenia, kandydata motywuj? również inne aspekty. Pracodawcy doskonale wiedz?, że osoby nastawione na rozwój s? bardziej elastyczne, szybciej dostosowuj? się do nowego środowiska oraz wykazuj? się większ? proaktywności?. Taka informacja pozwoli również pracodawcy na lepsze zaplanowanie ścieżki kariery pracownika. Nawet jeśli kandydat nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów powinien zaznaczyć, że dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie podnieść brakuj?ce kompetencje. Zadeklarowanie przez kandydata chęci rozwoju wskazuje również na jego otwartość do podejmowania wyzwań, których na pewno będzie sporo na nowym stanowisku.  

3. Umiem pracować w zespole  

Zdolność do pracy zespołowej jest bardzo poż?dan? cech?. Nawet jeśli stanowisko, na które aplikuje kandydat jest samodzielne, zawsze będzie musiał współpracować z pracownikami z różnych działów lub osobami piastuj?cymi inne funkcje. Ważne, aby pracuj?c w zespole nie prowokował sytuacji konfliktowych, ponieważ to znacznie utrudnia pracę pozostałym pracownikom. W pracy należy zachowywać się profesjonalnie i rzetelnie wykonywać powierzone zadania. Dobra współpraca i przejrzysty przepływ informacji to aspekty, dzięki którym dana organizacja może sprawnie funkcjonować.  

4. Jestem zmotywowan? osob?  

Pracodawcy szczególnie zależy na zatrudnieniu osób z siln? motywacj?. Zaangażowany pracownik nie musi być zbyt często kontrolowany czy prawidłowo wykonuje swoje obowi?zki, co pozwala na optymalizację czasu pracy zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Zmotywowani kandydaci szybciej osi?gaj? sukces i to oni jako pierwsi s? brani pod uwagę podczas przyznawania awansów. Osoby te rzadziej zmieniaj? pracę, dlatego też pracodawcy częściej inwestuj? w szkolenia podnosz?ce ich kompetencje czy podnosz? im wynagrodzenie.  

5. Mam odpowiednie doświadczenie, aby wykonywać tę pracę  

Doświadczenie na podobnym stanowisku jest kluczowym aspektem, na który zwraca uwagę pracodawca  kiedy rozważa wiele kandydatur. Bardzo dobrze jeśli kandydat je posiada, lecz co w przypadku kiedy dopiero rozpoczyna karierę zawodow? i nigdy wcześniej nie pracował? Jego zadaniem  jest przekonanie pracodawcy, że podczas nauki, wolontariatów, rozwijania zainteresowań zdobył  doświadczenie pozwalaj?ce na rozpoczęcie pracy na docelowym stanowisku.  

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinniśmy zaznaczyć, które cechy naszej osobowości w dużym stopniu ułatwi? nam wykonywanie powierzonych obowi?zków. Natomiast jeśli posiadamy już pewne doświadczenie, powinniśmy podać jak najwięcej szczegółów na temat wykonywanych przez nas wcześniej obowi?zków radzi Adrian Stolarski z LeasingTeam Group. Nawet mało istotna z naszego punktu widzenia rzecz może być bardzo ważna w oczach przyszłego pracodawcy. Pamiętajmy, że rozmowa kwalifikacyjna jest sytuacj?, w czasie której musimy zaprezentować się z jak najlepszej strony, dlatego powinniśmy chwalić się swoimi umiejętnościami. Oczywiście, nie możemy być zbyt pewni siebie, ponieważ możemy zostać pos?dzeni o zuchwałośćdodaje ekspert.  

6. Wiem, w jakim kierunku chcę się rozwijać  

Pracodawcy ceni? kandydatów, którzy s? świadomi, co chc? osi?gn?ć w przyszłości. Zatem warto, aby kandydat wspomniał o posiadanych cechach, zainteresowaniach i predyspozycjach. W ten sposób przekona osobę rekrutuj?c?, że decyzja o aplikowaniu na dane stanowisko była w pełni przemyślana, a powierzone obowi?zki nie powinny przytłoczyć kandydata. Przedstawiaj?c pracodawcy swój plan rozwoju, uczestnik procesu rekrutacji pokazuje, że jest samodzielny i ambitny. Warto podczas rozmowy wstępnie nakreślić, w jaki sposób kandydat chciałby osi?gn?ć dane cele, ponieważ proaktywność jest cech? poż?dan? i cenion? przez pracodawców.  

7. Zależy mi na rozwoju i budowaniu swojej kariery w tej firmie  

Kandydat, któremu zależy na zatrudnieniu u danego pracodawcy powinien wspomnieć, że właśnie z t? firm? wi?że swoj? przyszłość. W ten sposób informuje konsultanta ds. rekrutacji, że traktuje ofertę pracodawcy poważnie i chciałby się z nim zwi?zać na dłużej. Natomiast dla firmy szukaj?cej pracownika jest to sygnał, że kandydat nie prędko zmieni pracę i, że warto zainwestować w jego rozwój.  

W dzisiejszych czasach headhunterzy s? bardzo aktywni i wiele organizacji walczy o doświadczonych specjalistów. Nic więc dziwnego, że lojalny pracownik jest na wagę złota. Na rozmowie kwalifikacyjnej warto również powiedzieć, że poprzez nasz rozwój i wkład we wspóln? pracę rozwinie się też firma, z któr? będziemy się identyfikować i na której dobru będzie nam szczególnie zależało – podkreśla Adrian Stolarski z LeasingTeam Group.  

8. Bardzo mnie cieszy perspektywa pracy tutaj  

Każdy pracodawca chciałby usłyszeć, że jego organizacja jest atrakcyjnym miejscem pracy. Deklaracja kandydata, że chce pracować w danej firmie nie dlatego, że musi tylko dlatego, że będzie to dla niego spełnienie marzeń i osi?gnięcie celu zawodowego będzie postrzegana przez pracodawcę jako dodatkowy atut, podnosz?cy szansę na zatrudnienie. Taka osoba prawdopodobnie będzie bardziej zaangażowana w pracę i życie firmy, a co za tym idzie, będzie osi?gać lepsze wyniki. Z pewności? pozostanie też w niej na dłużej. O ile zbytnie schlebianie pracodawcy nie jest dobrze postrzegane, o tyle informacja, że praca w danej firmie jest ważn? części? naszego życiowego planu będzie jak najbardziej na miejscu.  

Podsumowuj?c, id?c na rozmowę kwalifikacyjn? należy się dobrze do niej przygotować i zachowywać się naturalnie. Nie warto przypisywać sobie zasługi innych osób, koloryzować lub opowiadać o obowi?zkach, których w rzeczywistości nigdy wcześniej się nie wykonywało. Kłamstwo ma krótkie nogi i cała prawda wyjdzie na jaw już w pierwszych miesi?cach po zatrudnieniu. Nie warto również zbytnio stresować się rozmow? kwalifikacyjn?, która jest pierwszym kontaktem kandydata z pracodawc? lub agencj? zatrudnienia, a jej cel to przede wszystkim sprawdzenie jak radzi sobie w trudnych sytuacjach. Poszukiwanie pracy to również praca. Im bardziej się do niej przygotujemy i zaangażujemy tym szybciej uzyskamy satysfakcjonuj?ce efekty.  

***

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad 12 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi oraz w transgranicznym delegowaniu pracowników. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

LeasingTeam Group na LinkedIn  

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!