Analizy i badania

6 na 10 producentów motoryzacyjnych zwiększy swoje przychody w ciągu 6 m-cy

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął najwyższą do tej pory wartość 86/100 dla oceny bieżących nastrojów. Respondencji znacznie ostrożniej oceniają przyszłość branży w ciągu 12 miesięcy. Chociaż i w tym obszarze przeważają oceny pozytywne i wskaźnik osiągnął wartość 53/100. Przedstawiciele sektora motoryzacyjnego prognozują wzrost poziomu produkcji w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wśród największych wyzwań dla branży znalazły się m.in. nowe regulacje prawne, koszty pracy oraz dostęp do pracowników produkcyjnych i technicznych.</strong></p>

>

Jak wynika z badania KPMG i PZPM 71% menedżerów firm dystrybuuj?cych oraz 82% menedżerów firm produkuj?cych pojazdy, zabudowy i części samochodowe pozytywnie ocenia obecn? sytuację branży motoryzacyjnej. W porównaniu z grudniow? edycj? badania wskaźnik zadowolenia wzrósł w  obu grupach – o 7 punktów wśród przedstawicieli firm produkcyjnych oraz o 9 punktów w grupie menedżerów firm dystrybucyjnych.

  

Sumaryczny wzrost pozytywnych ocen obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej przez menedżerów firm dystrybuuj?cych oraz menedżerów firm produkuj?cych pojazdy, zabudowy i  części samochodowe cieszy, ponieważ świadczy o względnym ustabilizowaniu naszej gospodarki. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, którzy deklaruj? zwiększenie poziomu produkcji (76%), poziomu eksportu (47%) i zatrudnienia (43%) równolegle wykazuj? zaniepokojenie o wci?ż niewystarczaj?cy dostęp do wykwalifikowanej kadry, jak i  pracowników produkcyjnych, wzrost kosztów pracy i nowe regulacje prawne, maj?ce wpływ na cał? branżę motoryzacyjn? i jej otoczenie    mówi  Jakub Faryś, prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dobre perspektywy polskiej gospodarki

Przedstawiciele producentów s? optymistyczni w  kwestii prognoz na  najbliższy rok. Ponad 1/4 jest zdania, że w ci?gu następnych 12 miesięcy sytuacja sektora się poprawi. W obu grupach przeważa jednak opinia, że w najbliższej przyszłości sytuacja w  branży będzie stabilna i nie ulegnie wyraźnym zmianom – tak twierdzi 55% menedżerów z  firm produkcyjnych i 50% z  firm dystrybucyjnych.  

Jak wynika z badania KPMG i PZPM, przedstawiciele producentów i dystrybutorów firm motoryzacyjnych nie spodziewaj? się również większych zmian sytuacji gospodarczej w  kraju. 58% dystrybutorów i 64% producentów uważa, że sytuacja gospodarcza Polski pozostanie bez zmian w ci?gu następnych 12 miesięcy.

Menedżerowie firm dystrybucyjnych optymistycznie o sprzedaży

Ponad połowa menedżerów firm dystrybucyjnych wskazała, że w ci?gu następnych 6  miesięcy zwiększy poziom sprzedaży (53%), a także poziom zatrudnienia (44%). Jednocześnie 60% dystrybutorów w ci?gu kolejnych 6 miesięcy planuje utrzymać obecn? liczbę serwisów, a 53% obecn? liczbę salonów.  

Pomimo iż ponad połowa menedżerów firm dystrybuuj?cych pojazdy i części samochodowe deklaruje, że  ich firma w ci?gu następnych 6  miesięcy zwiększy poziom sprzedaży w ujęciu ilościowym, nie przekłada się to na prognozowany wzrost przychodów, na który wskazało zaledwie 37% respondentów. Do takiej sytuacji przyczynić się może ograniczony dostęp do pracowników technicznych oraz koszty pracy, które s? najważniejszym wyzwaniem w ci?gu najbliższego pół roku dla odpowiednio 78% i 64% badanych  – mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.  

Nowe regulacje i dostęp do pracowników produkcyjnych i technicznych wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej

Aż 76% producentów – pojazdów, zabudów lub części zamiennych – wśród największych wyzwań dla branży w ci?gu następnych 6  miesięcy wymieniła nowe regulacje prawne. Na drugim miejscu znalazł się dostęp do  pracowników produkcyjnych (67%), natomiast dla ponad 60% respondentów wyzwaniem s? koszty pracy.  

Wyzwaniem dla dystrybutorów jest, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, dostęp do  pracowników technicznych (78%), koszty pracy (64%), a także nowe regulacje prawne (44%).

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  lub  pzpm.org.pl  

***

O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2018 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarz?dzaj?cej firm motoryzacyjnych na temat bież?cej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i  akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 64 respondentów.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego  i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG  s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda  z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl,  tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701

Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666  124  

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych s? Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki maj? sw? siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail:  DPO@kpmg.pl  lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani   osob? kontaktow? w kwestiach zwi?zanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośb? o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będ? upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawi?zanie z Panem/Pani? kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane w zakresie: dane identyfikuj?ce osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane do czasu wniesienia ż?dania usunięcia danych. W przypadku wniesienia ż?dania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostan? bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo ż?dania dostępu do dotycz?cych Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani   danych osobowych w sposób   naruszaj?cy przepisy RODO.   Informujemy, że Państwa dane osobowe będ? profilowane, lecz decyzje dotycz?ce Państwa osoby nie będ? podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

Informujemy ponadto, że Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotycz?ce wypełnienia obowi?zków wynikaj?cych z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowi?zków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!