Analizy i badania

6 na 10 producentów motoryzacyjnych zwiększy swoje przychody w ciągu 6 m-cy

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął najwyższą do tej pory wartość 86/100 dla oceny bieżących nastrojów. Respondencji znacznie ostrożniej oceniają przyszłość branży w ciągu 12 miesięcy. Chociaż i w tym obszarze przeważają oceny pozytywne i wskaźnik osiągnął wartość 53/100. Przedstawiciele sektora motoryzacyjnego prognozują wzrost poziomu produkcji w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wśród największych wyzwań dla branży znalazły się m.in. nowe regulacje prawne, koszty pracy oraz dostęp do pracowników produkcyjnych i technicznych.</strong></p>

>

Jak wynika z badania KPMG i PZPM 71% menedżerów firm dystrybuuj?cych oraz 82% menedżerów firm produkuj?cych pojazdy, zabudowy i części samochodowe pozytywnie ocenia obecn? sytuację branży motoryzacyjnej. W porównaniu z grudniow? edycj? badania wskaźnik zadowolenia wzrósł w  obu grupach – o 7 punktów wśród przedstawicieli firm produkcyjnych oraz o 9 punktów w grupie menedżerów firm dystrybucyjnych.

  

Sumaryczny wzrost pozytywnych ocen obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej przez menedżerów firm dystrybuuj?cych oraz menedżerów firm produkuj?cych pojazdy, zabudowy i  części samochodowe cieszy, ponieważ świadczy o względnym ustabilizowaniu naszej gospodarki. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, którzy deklaruj? zwiększenie poziomu produkcji (76%), poziomu eksportu (47%) i zatrudnienia (43%) równolegle wykazuj? zaniepokojenie o wci?ż niewystarczaj?cy dostęp do wykwalifikowanej kadry, jak i  pracowników produkcyjnych, wzrost kosztów pracy i nowe regulacje prawne, maj?ce wpływ na cał? branżę motoryzacyjn? i jej otoczenie    mówi  Jakub Faryś, prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dobre perspektywy polskiej gospodarki

Przedstawiciele producentów s? optymistyczni w  kwestii prognoz na  najbliższy rok. Ponad 1/4 jest zdania, że w ci?gu następnych 12 miesięcy sytuacja sektora się poprawi. W obu grupach przeważa jednak opinia, że w najbliższej przyszłości sytuacja w  branży będzie stabilna i nie ulegnie wyraźnym zmianom – tak twierdzi 55% menedżerów z  firm produkcyjnych i 50% z  firm dystrybucyjnych.  

Jak wynika z badania KPMG i PZPM, przedstawiciele producentów i dystrybutorów firm motoryzacyjnych nie spodziewaj? się również większych zmian sytuacji gospodarczej w  kraju. 58% dystrybutorów i 64% producentów uważa, że sytuacja gospodarcza Polski pozostanie bez zmian w ci?gu następnych 12 miesięcy.

Menedżerowie firm dystrybucyjnych optymistycznie o sprzedaży

Ponad połowa menedżerów firm dystrybucyjnych wskazała, że w ci?gu następnych 6  miesięcy zwiększy poziom sprzedaży (53%), a także poziom zatrudnienia (44%). Jednocześnie 60% dystrybutorów w ci?gu kolejnych 6 miesięcy planuje utrzymać obecn? liczbę serwisów, a 53% obecn? liczbę salonów.  

Pomimo iż ponad połowa menedżerów firm dystrybuuj?cych pojazdy i części samochodowe deklaruje, że  ich firma w ci?gu następnych 6  miesięcy zwiększy poziom sprzedaży w ujęciu ilościowym, nie przekłada się to na prognozowany wzrost przychodów, na który wskazało zaledwie 37% respondentów. Do takiej sytuacji przyczynić się może ograniczony dostęp do pracowników technicznych oraz koszty pracy, które s? najważniejszym wyzwaniem w ci?gu najbliższego pół roku dla odpowiednio 78% i 64% badanych  – mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.  

Nowe regulacje i dostęp do pracowników produkcyjnych i technicznych wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej

Aż 76% producentów – pojazdów, zabudów lub części zamiennych – wśród największych wyzwań dla branży w ci?gu następnych 6  miesięcy wymieniła nowe regulacje prawne. Na drugim miejscu znalazł się dostęp do  pracowników produkcyjnych (67%), natomiast dla ponad 60% respondentów wyzwaniem s? koszty pracy.  

Wyzwaniem dla dystrybutorów jest, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, dostęp do  pracowników technicznych (78%), koszty pracy (64%), a także nowe regulacje prawne (44%).

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  lub  pzpm.org.pl  

***

O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2018 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarz?dzaj?cej firm motoryzacyjnych na temat bież?cej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i  akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 64 respondentów.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego  i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG  s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda  z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl,  tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701

Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666  124  

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych s? Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki maj? sw? siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail:  DPO@kpmg.pl  lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani   osob? kontaktow? w kwestiach zwi?zanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośb? o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będ? upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawi?zanie z Panem/Pani? kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane w zakresie: dane identyfikuj?ce osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane do czasu wniesienia ż?dania usunięcia danych. W przypadku wniesienia ż?dania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostan? bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo ż?dania dostępu do dotycz?cych Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani   danych osobowych w sposób   naruszaj?cy przepisy RODO.   Informujemy, że Państwa dane osobowe będ? profilowane, lecz decyzje dotycz?ce Państwa osoby nie będ? podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

Informujemy ponadto, że Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotycz?ce wypełnienia obowi?zków wynikaj?cych z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowi?zków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!