Analizy i badania

46 proc. firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową planuje skorzystać z zachęt podatkowych

Ulga B+R oraz Innovation Box to narzędzia podatkowe, których celem jest wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, a tym samym wzrostu relatywnie niskiego poziomu wydatków na badania i rozwój w całej gospodarce. Mimo, że spośród badanych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, zaledwie 22 proc. dotychczas skorzystało z jakiegokolwiek wsparcia działalności innowacyjnej, w przyszłości 46 proc. przedsiębiorstw planuje skorzystać z takich instrumentów. Co istotne, tylko niespełna połowa firm wykorzystuje wyniki prowadzonych prac B+R, najczęściej poprzez wprowadzanie nowych produktów i usług lub ulepszanie już istniejących – wynika z najnowszego badania firmy doradczej KPMG.

 

46 proc. firm korzysta z wyników prowadzonych przez siebie prac B+R

Według danych Eurostatu w 2017 r. Polska przeznaczyła 1,03 proc. PKB na badania i rozwój, natomiast średnia unijna była dwukrotnie większa (2,07 proc.). Niski poziom wydatków ma negatywny wpływ na poziom innowacyjności polskiej gospodarki i może stanowić w przyszłości przeszkodę w dalszym rozwoju polskich firm. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wprowadzono szereg narzędzi maj?cych na celu wspieranie działalności innowacyjnej, w tym podatkowe – ulgę B+R i  Innovation Box.

Co ciekawe, tylko niespełna połowa firm (46 proc.) korzysta z wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Najczęściej przedsiębiorstwa wykorzystuj? je wprowadzaj?c nowe lub ulepszaj?c istniej?ce produkty i usługi (36 proc.), obniżaj?c koszty produkcji (17 proc.) oraz w ramach bież?cej działalności (14 proc.). Wyniki prac B+R częściej wykorzystuj? firmy z wyższymi przychodami.

Przyczyn, z powodu których przedsiębiorstwa w Polsce podejmuj? działalność innowacyjn? w   ograniczonym zakresie jest wiele. Z przeprowadzonego badania wynika, że największymi barierami, które wymieniaj? przedstawiciele firm s? przede wszystkim ograniczenia prawne i regulacyjne, brak odpowiednich środków finansowych, a także brak możliwości lub trudności z wdrożeniem wypracowanego rozwi?zania. Warto zaznaczyć, że 19 proc. firm obawia się reakcji rynku na efekty prowadzonej działalności innowacyjnej  – mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w  Polsce, biuro w  Krakowie.

8 na 10 firm prowadz?cych działalność B+R nie korzysta z zachęt podatkowych

Rozpoznawalność dostępnych form wspierania działalności innowacyjnej w Polsce jest spora – 80 proc. badanych firm zadeklarowało, że zna ulgę B+R oraz Innovation Box. Zdecydowanie większa jest świadomość funkcjonuj?cej od kilku lat ulgi B+R (77 proc.) niż nowego instrumentu, jakim jest Innovation Box (37 proc.). Jednocześnie 1/5 firm prowadz?cych działalność badawczo-rozwojow? w Polsce nie ma wiedzy na temat podatkowych narzędzi wspierania działalności innowacyjnej w Polsce.

Wysoka deklarowana przez respondentów znajomość dostępnych form wsparcia działalności innowacyjnej nie przekłada się na ich równie wysokie wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa. Jedynie co pi?ta firma spośród znaj?cych dostępne formy wsparcia działalności innowacyjnej korzystała z jakichkolwiek z nich. Blisko 8 na 10 firm, które wzięły udział w badaniu, nigdy nie skorzystało z  żadnej formy wsparcia, które funkcjonowały w przeszłości lub s? dostępne obecnie dla firm prowadz?cych działalność innowacyjn?. Jak wynika z badania, przed skorzystaniem z ulgi B+R przedsiębiorców zniechęcaj? niepewność i zmienność przepisów prawa (50 proc.), brak przejrzystości przepisów (46 proc.) a także obawa o możliwość zakwestionowania wysokości zastosowanego odliczenia przez organy skarbowe (38 proc.).  

Kilkuletnie funkcjonowanie ulgi B+R pozwala wyci?gn?ć wnioski, iż pomimo dość znacznej świadomości jej istnienia (ponad 80 proc. w przypadku badanych przedsiębiorstw) tylko nieliczne decyduj? się na jej zastosowanie.   Przedsiębiorców powstrzymuj? przede wszystkim obawy o zmienność i  brak przejrzystości przepisów oraz o zakwestionowanie wielkości odliczenia podatkowego. O ile argument o zmienności prawa wydaje się bezdyskusyjny, tak w praktyce okazuje się, iż firmy, które korzystaj? z  ulgi B+R, nie zgłaszały trudności ze strony administracji skarbowej w procesie jej odliczenia  – mówi  Paweł Podsiedlik, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w  Polsce, biuro w  Krakowie.

46 proc. firm planuje korzystać z zachęt podatkowych do prowadzenia działalności innowacyjnej

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradcz? KPMG wynika, że poziom wykorzystania zachęt podatkowych do prowadzenia działalności innowacyjnej w Polsce może się zwiększyć. Blisko połowa ankietowanych firm planuje w przyszłości skorzystać z dostępnych form wsparcia prac B+R. Najczęściej plany te dotycz? ulgi B+R (43 proc.), a co dziesi?ta firma planuje skorzystać z  Innovation Box (11 proc.). Z obu mechanizmów jednocześnie chce skorzystać 20 proc. firm. Jednak ponad połowa przedsiębiorców deklaruje, że nie planuje korzystać w przyszłości z żadnej dostępnej formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dostępna od stycznia 2019 r. preferencyjna stawka w wysokości 5 proc. od dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, tzw. ulga podatkowa Innovation Box cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem wśród ankietowanych firm prowadz?cych działalność badawczo-rozwojow?. Aż 69 proc. przedsiębiorstw nie jest w ogóle zainteresowana skorzystaniem z Innovation Box. Głównym powodem, który zgłasza 48 proc. organizacji jest brak wiedzy na temat tego mechanizmu. 1/3 ankietowanych firm uważa, że nie jest to odpowiednie rozwi?zanie dla ich organizacji. Wśród 25 proc. przedsiębiorstw pojawiaj? się również obawy przed duż? liczb? formalności oraz w?tpliwości o  opłacalność tego rozwi?zania dla spółki (22 proc.). Zdaniem blisko połowy firm bior?cych udział w  badaniu KPMG, wprowadzenie Innovation Box może przyczynić się do zwiększenia nakładów na prace badawczo-rozwojowe przez firmy.

Oceniaj?c efektywność oferowanych w Polsce narzędzi wsparcia podatkowego, w chwili obecnej maj? one raczej ograniczony wpływ na poprawę ogólnego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W  praktyce najczęściej narzędzia te s? wykorzystywane przez podmioty, które i tak już prowadziły lub zamierzały prowadzić działalność badawczo-rozwojow?. Zamiast więc stać się stymulatorami poprawy innowacyjności, narzędzia te stanowi? de facto efektywny sposób ograniczenia obci?żeń podatkowych dla firm, które prowadziłyby działalność badawczo-rozwojow? niezależnie od ewentualnego wsparcia. Zważywszy jednak, iż rozwi?zania te sił? rzeczy kieruj? uwagę przedsiębiorców na innowacyjność, być może w dłuższym okresie pozwoli to na samodzieln? identyfikację potencjału innowacyjnego przez podmioty do tej pory nieidentyfikuj?ce go  – mówi  Paweł Podsiedlik, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce, biuro w Krakowie.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Wsparcie dla działalności innowacyjnej – narzędzia podatkowe. Jak przedsiębiorstwa prowadz? działalność B+R” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na próbie 150 firm o rocznych przychodach przekraczaj?cych 30 mln zł, prowadz?cych działalność badawczo-rozwojow? w Polsce. Badanie zostało zrealizowane metod? wywiadów telefonicznych CATI (ang.  Computer-Assisterd Telephone Interview) w styczniu 2019 r. Celem raportu było poznanie opinii przedsiębiorstw na temat dostępnych zachęt podatkowych oraz roli, jak? odgrywaj? te instrumenty w  budowaniu innowacyjnej gospodarki.

O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Nie przegap żadnej  aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!