Analizy i badania

42% firm rodzinnych w Polsce stawia na wzrost obrotów

<p style="text-align: justify;"><strong>Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce i Europie są w bardzo dobrej kondycji – zdecydowana większość firm, które wzięły udział w badaniu KPMG, oceniła pozytywnie swoją sytuację ekonomiczną. W ostatnim roku 41% firm w Polsce odnotowało wzrost przychodów. Ustalając priorytety na najbliższą przyszłość, przedsiębiorcy planują skoncentrować się na wzroście obrotów (42%) i poprawie zyskowności (37%). Szczególną uwagę zwracają na odpowiednie formy zarządzania, stawiając na ujednolicone i przejrzyste zasady, pozwalające zachować równowagę pomiędzy więzami krwi a biznesem. Rosnące koszty pracy, polityczna niepewność oraz coraz większa konkurencja na rynku, to główne problemy z jakimi borykają się na co dzień firmy rodzinne. Co trzecia badana firma planuje zwiększyć zatrudnienie.</strong></p>

>

Optymizm polskich rodzinnych przedsiębiorców rośnie

Aż 62% polskich oraz 71% europejskich firm rodzinnych ocenia, że sytuacja ich przedsiębiorstw w  najbliższej przyszłości będzie dobra lub bardzo dobra. W porównaniu do zeszłego roku optymizm rodzinnych przedsiębiorców w Polsce wzrósł o 6 p.p. (z 56%). Jedynie 6% ankietowanych z Polski spodziewa się, że kondycja ich firmy będzie zła lub bardzo zła w najbliższej przyszłości. Optymistyczne nastroje mog? być rezultatem dobrych wyników – w ostatnim roku 41% przebadanych firm w Polsce odnotowało wzrost przychodów, a tyle samo utrzymało je na stałym poziomie (wśród europejskich firm odsetek ten wyniósł odpowiednio 57% i 27%). Jedynie 18% odnotowało spadek przychodów w ci?gu ostatnich 12 miesięcy (w Europie 13%). Optymizm badanych firm rodzinnych co do przyszłości przekłada się także na ich plany zwi?zane z zatrudnieniem. Choć 59% ankietowanych zamierza utrzymać jego obecny poziom, to blisko co trzeci badany planuje zwiększyć liczbę pracowników w  firmie.  

Do wzrostu poziomu obrotów przyczynił się między innymi ogólny stan gospodarki. Blisko co trzeci ankietowany przedsiębiorca w Europie wskazał na rosn?cy popyt na rynku jako jeden z kluczowych czynników sukcesu. W przypadku polskich firm rodzinnych największy wpływ na dobr? sytuację miały efektywne procesy wewnętrzne, które wskazało 25% badanych, skuteczne techniki sprzedaży i dbałość o klienta (22%) oraz inteligentny marketing (21%). Duże znaczenie miały też wdrożone optymalizacje i  wzmocnienia kadrowe – 19% polskich firm rodzinnych uzyskało większe obroty dzięki wprowadzeniu nowych produktów oraz usług, a 13% – zatrudniaj?c nowych pracowników    mówi  Andrzej Bernatek, partner w KPMG w Polsce.  

Brak wykwalifikowanej kadry największym wyzwaniem  

Rosn?ce koszty pracy, polityczna niepewność, a także coraz większa konkurencja na rynku to główne problemy, z jakimi borykaj? się polskie firmy rodzinne. Aż 60% respondentów w Polsce wskazało rosn?ce koszty pracy jako jedno z głównych wyzwań zwi?zanych z prowadzeniem biznesu. W Europie blisko co trzeci przedsiębiorca (32%) obawia się, że czynnik ten wpłynie na jego biznes. Firmy rodzinne postuluj? uproszczenie przepisów podatkowych (36% badanych w Polsce wskazało tak? odpowiedź), obniżenie podatków (33%), a także zmniejszenie kosztów pracy (31%). Spadaj?ca stopa bezrobocia powoduje, że firmy maj? coraz większe trudności z przyci?ganiem wykwalifikowanych pracowników. Brak odpowiedniej kadry jest obecnie jednym z największych wyzwań, z jakim musz? zmagać się firmy rodzinne (29% respondentów w Polsce udzieliło takiej odpowiedzi). W Europie natomiast problem ten jest bardziej dotkliwy, aż 43% badanych nie może znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Konieczne staje się skuteczne wyróżnienie firmy na rynku pracy, aby pozyskiwać nowych, utalentowanych pracowników.  

Jeszcze do niedawna koszty pracy w Polsce należały do jednych z niższych w Europie, jednak od kilku lat ich wysokość ulega zmianie. Przedstawiciele firm rodzinnych w Polsce istotnie odczuwaj? zwiększaj?ce się koszty zatrudnienia – dla ponad połowy badanych stanowi? one duże utrudnienie w  prowadzeniu biznesu. Istotnym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców jest także otoczenie prawne oraz poziom jego skomplikowania. Ankietowane firmy rodzinne w Polsce – zapytane o czynniki, które przyczyniłyby się do lepszej sytuacji ich biznesów – wskazuj? między innymi na bardziej elastyczne regulacje dotycz?ce rynku pracy (18%)    mówi  Piotr Żurowski, partner w KPMG w Polsce.  

  

Najważniejszym celem firm rodzinnych jest wzrost obrotów przedsiębiorstwa

Maj?c za sob? udany rok, firmy rodzinne szukaj? procesów, procedur i strategii, które zwiększ? efektywność ich działania. Szczególn? uwagę zwracaj? na odpowiednie formy zarz?dzania, które pozwalaj? zachować balans pomiędzy więzami krwi a biznesem. W 51% badanych firm w Polsce wprowadzony został oficjalny zarz?d, a w 30% rada rodzinna będ?ca ogniwem ł?cz?cym struktury na najwyższym szczeblu i rozwi?zuj?cym problemy na linii firma–rodzina. Najważniejszym priorytetem dla firm rodzinnych w Polsce (42% badanych) jest wzrost obrotów. Przedsiębiorstwa, nawet te o  ugruntowanej pozycji, jako jeden z najważniejszych celów wymieniaj? również wzrost zyskowności (37%), gdyż to ona determinuje ich możliwości dalszego rozwoju i tym samym osi?gnięcie sukcesu w  przyszłości. Blisko jedna trzecia respondentów uważa, że istotna jest również dywersyfikacja portfolio produktowego poprzez wypuszczenie na rynek nowych produktów i usług.  

Firmy rodzinne zwykle chętniej niż inni właściciele firm inwestuj? w innowacje z myśl? o wartości, jak? przynios? w przyszłości. Ich decyzje biznesowe s? skoncentrowane na zachowaniu maj?tku firmy i  maksymalizacji korzyści dla członków rodziny przez pokolenia, natomiast firmy nieoparte na więzach rodzinnych s? często bardziej ograniczone w potrzebie uzasadnienia podejmowania ryzyka    mówi  Andrzej Bernatek, partner w KPMG w Polsce.

  

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

„Barometr firm rodzinnych” jest szóst? edycj? badania przeprowadzonego przez KPMG w wybranych krajach Europy, a  polskie firmy rodzinne wzięły udział w badaniu już po raz pi?ty. Raport został opracowany na podstawie wyników wywiadów internetowych (CAWI), przeprowadzonych w okresie maj-sierpień 2017 roku. Raport skupia się na kompleksowej analizie sytuacji biznesów rodzinnych, ich planów na przyszłość, priorytetów oraz wyzwań, z którymi musz? się zmagać na co  dzień.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Marta Tyszer, e-mail:  mtyszer@kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664 718  613

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!