Analizy i badania

3 ważne zmiany w obszarze ubezpieczeń społecznych w 2017 r.

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Krótszy okres przedawnienia należności z tytułu składek ZUS i roszczeń o zwrot nadpłaconych składek, nowe zasady zatrudniania i rozliczania pracowników ze Wschodu, a także większa kontrola umów o dzieło – to najważniejsze zmiany w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie czekają nas w 2017 roku. Co oznaczają one dla przedsiębiorstw? Wyjaśniają eksperci Ayming Polska.</strong></span></span></p>

>

Nowy rok przynosi kolejne zmiany w obszarze ubezpieczeń społecznych, które będ? miały istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Już od stycznia 2017 r. zacz?ł w pełni obowi?zywać 5-letni (o połowę krótszy niż do tej pory) okres przedawnienia należności z tytułu składek oraz roszczeń o zwrot nadpłaconych składek ZUS. Już wkrótce firmy przyjmuj?ce do pracy cudzoziemców ze Wschodu będ? musiały zmierzyć się z nowymi zasadami zatrudniania i wynagradzania tych pracowników. Z kolei w zwi?zku z d?żeniem do uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych, w tym roku przedsiębiorstwa powinny liczyć się ze wzmożonymi kontrolami ZUS i szczegółow? weryfikacj? zawartych umów o dzieło.

1. Szybsze przedawnienie należności z tytułu składek ZUS i roszczeń o zwrot nadpłat  

Pocz?wszy od stycznia 2012 r., należności z tytułu składek odprowadzanych do organu rentowego ulegaj? przedawnieniu po upływie 5 lat licz?c od dnia, w którym min?ł termin ich płatności. Do grudnia ubiegłego roku obowi?zywały dwa okresy przedawnienia  należności z tytułu składek: 5-letni i 10-letni, a stosowany był okres „korzystniejszy” dla firmy. Natomiast od stycznia 2017 r., w praktyce przedsiębiorcy będ? zobowi?zani rozliczyć się ze składek co do zasady maksymalnie do 5 lat wstecz. I tak składki za grudzień 2012 r. przedawniły się z dniem 16 stycznia 2017 r., z  kolei składki za styczeń 2013 r. przedawni? się z dniem 15 lutego 2017 r. Temu samemu ograniczeniu ulega możliwość dochodzenia przez organ rentowy należności składkowych sprzed 5 lat.Wspomniana regulacja będzie miała istotne znaczenie dla przedsiębiorców, zwłaszcza w  przypadku zidentyfikowania przez nich nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne czy też roszczeń zwi?zanych ze zwrotem nadpłaconych składek w  okresach przeszłych.  

2. Nowe zasady zatrudniania i rozliczania cudzoziemców zza wschodniej granicy  

Już wkrótce maj? obowi?zywać nowe zasady przyjmowania pracowników z Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Mołdawii i Armenii. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2017 r. zostanie wprowadzona nowelizacja   przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Intencj? zapowiadanych zmian jest wdrożenie dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.  Planowane zmiany przepisów maj? uszczelnić procedurę uproszczon? i ograniczyć nadużycia zwi?zane z rejestrowaniem oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy w Polsce. Do tej pory przedsiębiorcy chc?c zatrudnić obcokrajowca składali w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, które umożliwiało wykonywanie obowi?zków bez zezwolenia przez 6 miesięcy. Po nowelizacji wymagane będzie posiadanie zezwolenia: sześciomiesięcznego na pracę krótkoterminow? (dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Rosji i Mołdawii) oraz ośmiomiesięcznego na pracę sezonow? (dla obywateli wszystkich państw trzecich). Dokument będzie obowi?zywał w danym roku kalendarzowym, a nie jak było do tej pory – w ci?gu kolejnych 12 miesięcy. Zezwolenie wyda starosta, a uzyskanie dokumentu będzie wymagało uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł, co w przypadku przedsiębiorców zatrudniaj?cych na duż? skalę, oznacza wzrost kosztów zatrudnienia. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami, wynagrodzenie obcokrajowca będzie musiało być porównywalne do wynagrodzenia polskiego pracownika na podobnym stanowisku, a godzinowa stawka nie będzie mogła być niższa niż tzw. minimalna, która w 2017 r. wynosi 13 zł. Nawet jeśli przedsiębiorstwo rozpocznie z obcokrajowcem współpracę w ramach umowy zlecenia, będzie miało obowi?zek przestrzegania wysokości godzinowej stawki, która jest stosowana w przypadku zawierania umów o pracę. Każdy pracownik powinien także podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. W zwi?zku z powyższym, coraz większym wyzwaniem zwi?zanym z zatrudnianiem cudzoziemców, stanie się rozliczanie ich składek na ubezpieczenia społeczne.  

Już teraz działy kadr i płac coraz częściej wskazuj? na trudności w zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców ze Wschodu. Obszarem, który przysparza szczególnych trudności, jest sposób zgłaszania obcokrajowców do ZUS oraz rozliczanie za nich należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Firmy nie do końca wiedz?, w jaki sposób realizować ten proces, co wymusza częste konsultacje z ZUS. Bior?c pod uwagę, że pracownicy z Ukrainy i Białorusi w coraz większym stopniu uzupełniaj? deficyt kadrowy na polskim rynku pracy, kwestia trudności w rozliczaniu ich pracy staje się powszechnym problemem, zwłaszcza w branżach często korzystaj?cych z takiego wsparcia, np. transporcie, budownictwie czy przetwórstwie przemysłowym. Dobra polityka informacyjna mogłaby skutecznie rozwi?zać ten problem – podkreśla Robert Adamczyk, Project Manager w Dziale Ubezpieczeń Społecznych i Środowiska Pracy w Ayming Polska.  

3. Umowy o dzieło pod lup? ZUS  

W ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych kładzie duży nacisk na weryfikację prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych, zwłaszcza umów o dzieło. W zwi?zku z tym firmy powinny pamiętać, że wybór określonego rodzaju kontraktu wi?że się z konieczności? przestrzegania obowi?zuj?cych przepisów. Charakter prawny umowy określa przede wszystkim jej treść oraz warunki i okoliczności towarzysz?ce jej wykonywaniu. ZUS wskazuje na najważniejsze cechy wyróżniaj?ce właściwie zawart? i realizowan? umowę o dzieło. S? to m.in.: właściwy przedmiot i cel umowy, odpowiedzialność wykonawcy, pewność rezultatu oraz sprawdzian na istnienie wad fizycznych. Przedsiębiorstwa zawieraj?ce umowy o dzieło powinny mieć na względzie wskazane kryteria, ponieważ w toku kontroli ZUS będ? one szczegółowo weryfikowane. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, od 1 stycznia 2017 r. kontrole ZUS będ? wszczynane po tzw. wstępnej analizie ryzyka. Będzie ona identyfikować obszary podmiotowe i przedmiotowe, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Firmy nie będ? już typowane do kontroli w sposób przypadkowy. Teraz to algorytm stosowany przez ZUS może wybrać do weryfikacji tych płatników, u których zauważono np. zawarcie znacz?cej liczby umów o dzieło.  

Umowa o dzieło jest wci?ż jedn? z nielicznych, które nie podlegaj? oskładkowaniu. Sytuacja ta jednak już wkrótce może ulec zmianie. Zgodnie z zapowiedziami rz?du, w ramach uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych, rozważane jest częściowe oskładkowanie umów o dzieło. Oznacza to, że od takich umów byłyby odprowadzane składki rentowe i emerytalne (z wył?czeniem składki wypadkowej i chorobowej). Ozusowanie umów zleceń oraz zapowiedź oskładkowania umów o dzieło to informacja dla firm, że warto poszukać rozwi?zań w innych obszarach ubezpieczeń społecznych. To może być składka wypadkowa, korzystanie z programów pomocowych skierowanych dla rynku pracy czy modyfikacja elementów systemów motywacyjnych” – komentuje Robert Adamczyk, Project Manager w Dziale Ubezpieczeń Społecznych i Środowiska Pracy w Ayming Polska.  

Podsumowuj?c, od 2017 r. ZUS będzie miał mniej czasu na upomnienie się o zaległe należności z tytułu składek, ale i przedsiębiorstwa będ? mogły odzyskać ewentualne nadpłaty maksymalnie do 5 lat wstecz. Działy kadr i płac w firmach zatrudniaj?cych cudzoziemców zza wschodniej granicy będ? coraz częściej sięgać po opinie specjalistów i ZUS, aby mieć pewność, że prawidłowo rozliczaj? pracowników. W 2017 r. na celowniku ZUS na pewno będ? umowy o dzieło, dlatego przedsiębiorstwa powinny z duż? ostrożności? stosować ten rodzaj umowy cywilnoprawnej. Co jeszcze przyniesie 2017 r.? Przekonamy się wkrótce.  

***  

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu oszczędności i zwiększaniu wyników organizacji, oferuj?c profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, obszaru ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, produktów energetycznych i zakupów niestrategicznych oraz dotacji i ulg B+R. Więcej: www.ayming.pl  

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28,
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail: pwisniewolska(@)ayming.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!