Aktualności firm stowarzyszonych

25 inicjatyw społecznych na 25. urodziny Deloitte

<p style="text-align: justify;"><strong>Programy mentoringu dla dzieci i młodzieży, aplikacja usprawniająca codzienną pracę hospicjów domowych, współpraca z fundacją Mała Polska w Nepalu, spotkania międzypokoleniowe przeciwdziałające wyobcowaniu osób starszych, nauka pływania dla dzieci z domów dziecka czy warsztaty „Rodzicielstwo dla pracujących kobiet” to tylko kilka z pomysłów pracowników Deloitte, które zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach przy wsparciu firmy.</strong></p>

>

Deloitte obchodzi w tym roku 25 rocznicę swojej obecności i działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju sfinansuje inicjatywy pracowników, które maj? na celu poprawę sytuacji społeczności lokalnych i mieszcz? się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters” (co oznacza kreowanie pozytywnych zmian). „Od pocz?tku obecności w Polsce uważamy, że naszym zadaniem jest budowanie relacji ze społecznościami, w których funkcjonujemy. Pogl?d ten wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, która jest istotnym elementem strategii Deloitte. Nasi pracownicy od lat angażuj? się w projekty społeczne. Uznaliśmy, więc że najlepsz? form? wspólnego świętowania 25-lecia będzie wsparcie ich własnych inicjatyw. Muszę przyznać, że zainteresowanie t? ide? i zaangażowanie pracowników przerosło wszelkie oczekiwania.” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarz?dzaj?cy, Deloitte Polska.

Pomysły inicjatyw przez kilka tygodni zgłaszali pracownicy firmy. Teraz, jako koordynatorzy s? odpowiedzialni za realizację swoich projektów i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym także organizacjami pozarz?dowymi. Do akcji wł?czyli się również członkowie rodzin, znajomi, uczestnicy programu Deloitte Alumni oraz studenci, którzy polubili stronę „Kariera w Deloitte” na Facebooku.   Deloitte wspiera ich działania finansowo, organizacyjnie i logistycznie. W sumie napłynęło ponad 100 pomysłów. Ostatecznie wybrano 25 inicjatyw pracowników oraz 2 zgłoszone przez studentów.   Projekty mieszcz? się w sześciu obszarach tematycznych: budowanie społeczeństwa obywatelskiego; edukacja; rozwój lokalny; ekologia i ochrona środowiska naturalnego; kultura, sport i  zdrowie; pomoc społeczna i wyrównywanie szans.

Inicjatywy, które wesprze Deloitte, będ? realizowane w całej Polsce, w tym na Mazowszu, Podkarpaciu, Pomorzu, Górnym i Dolnym Śl?sku, Wielkopolsce oraz Małopolsce i na Kujawach a nawet za granic? w niewielkiej wiosce Dumre w Nepalu. „Naszym celem było oddanie inicjatywy w ręce ludzi, którzy, przez ostatnie 25 lat tworzyli tę firmę. Przy wyborze staraliśmy się, by projekty miały jak największ? wartość dla grupy, do której były kierowane i potencjał na kontynuację zaangażowania w przyszłości . Część z nich będzie realizowana w dużych miastach, jak Warszawa czy Poznań, lecz s? i takie prowadzone   w mniejszych ośrodkach. Ważne było przede wszystkim czynne zaangażowanie pomysłodawców w realizację, kreatywne podejście do projektu oraz jego zgodność z hasłem „Making an impact that matters”.  – wyjaśnia Irena Pichola, Partner Deloitte w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej.

Projekty dotycz? spraw, które s? w jakiś sposób bliskie b?dź ważne dla pracowników Deloitte m.in.: pomocy dzieciom z autyzmem, świetlic środowiskowych i domów dziecka, hospicjów, organizacji zajmuj?cych się zwierzętami, wspieraj?cych bezdomnych czy aktywizacji zawodowej kobiet z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wiele z nich wykorzystuje specjalistyczne kompetencje ekspertów Deloitte, ale nie tylko. Monika Kurlej – organizatorka koncertu charytatywnego, w którym na scenie wyst?pi? zespoły utworzone z pracowników Deloitte, podkreśla jeszcze jeden aspekt projektu: „Wśród moich kolegów jest mnóstwo osób z ukrytymi talentami. Ja akurat zwróciłam uwagę na tych uzdolnionych muzycznie, bo sama nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Chciałam stworzyć wydarzenie, które pokaże, że pracownicy wielkich korporacji to również ludzie z pasj?. W tym roku będziemy zbierać pieni?dze dla Fundacji Koocham, ale w przyszłych latach - bo mocno wierzę, że będ? kolejne edycje - wesprzemy inne potrzebuj?ce grupy”.

Inicjatywy studenckie, które także zostan? sfinansowane przez Deloitte dotycz? promocji krwiodawstwa oraz propagowania automatyki i robotyki. Wampiriada to coroczny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów organizowany na terenie całej Polski. Członkowie tej organizacji przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuj? wydarzenia, podczas których chętni mog? oddać krew w wyspecjalizowanych busach. Starania pracowników Deloitte skoncentruj? się na działaniach promocyjnych wydarzenia, w tym w szczególności imprezy finałowej, która odbędzie się w Gdańsku.

Z kolei Best Automatics & IT Festival jest cyklicznym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków, skierowanym do studentów uczelni technicznych zainteresowanych automatyk?, robotyk?, technologiami informacyjnymi, a także do wszystkich pasjonatów gier komputerowych oraz klocków LEGO Mindstorms. W ramach projektu odbędzie się turniej robotów mobilnych oraz gier komputerowych, wykłady z tematyki IT i nauka programowania.

W realizację projektów zaangażowanych jest ponad 130 osób. Niezależnie od miejsca czy celu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości 10 tys. zł. Termin ich zakończenia upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu idei „Making an impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowi?zek wpływać na rozwój społeczny. T? ide? eksperci Deloitte dziel? się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i  odpowiedzialnego biznesu w zakresie, m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!