Analizy i badania

23 spółki w nowym składzie RESPECT Index

<p style="text-align: justify;">Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index. W jego skład weszły 23 firmy, w tym jedna nowa - Bank Ochrony Środowiska. Największy udział w indeksie będą miały spółki: KGHM, PGE, PGNiG, PKN Orlen i PZU. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 r. do grudnia 2015 r. RESPECT Index zyskał 31%, podczas gdy WIG wzrósł o 11%.</p>

>

„Gratulujemy emitentom, którzy weszli w skład dziewi?tej edycji RESPECT Indeksu. Wyniki tegorocznej edycji potwierdzaj?, że spółki giełdowe, mimo wymagaj?cej koniunktury, przywi?zuj? duż? wagę do kwestii odpowiedzialnego biznesu. Świadczy o tym liczba zgłoszeń oraz uzyskane przez spółki wyniki badania, które s? lepsze niż rok temu. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie tym indeksem wśród polskich i międzynarodowych inwestorów, co mam nadzieję zwróci uwagę kolejnych spółek na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu” - powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarz?du Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszły 23 spółki (w kolejności alfabetycznej):

 • Apator S.A.
 • Bank BPH S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska – nowa spółka
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Budimex S.A.
 • Elektrobudowa S.A.
 • Energa SA
 • GPW S.A.
 • Grupa Azoty S.A.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • ING Bank Śl?ski S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • Pelion S.A.
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Tauron Polska Energia S.A.
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Nowy skład RESPECT Indexu będzie obowi?zywał od 21 grudnia 2015 r.

„Z roku na rok firmy wchodz?ce w skład RESPECT Indeksu coraz lepiej radz? sobie z wymaganiami z zakresu sfery ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Widać to po średnim wyniku uzyskiwanym przez podmioty, który w ci?gu ostatnich trzech edycji wzrósł z 64,08 punktów do 71,01, przy czym spółki mogły maksymalnie uzyskać 90 pkt. Przede wszystkim jednak widzimy, że spółki z indeksu ciesz? się coraz większ? popularności? wśród emitentów oraz inwestorów. Odzwierciedla to stopa zwrotu RESPECT Index” – powiedziała Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Coraz więcej spółek z RESPECT Index raportuje dane pozafinansowe, jednak wci?ż nie robi? tego wszystkie podmioty. Tymczasem od stycznia 2017 r. wszystkie spółki giełdowe, które zatrudniaj? ponad 500 osób i maj? sumę bilansow? powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, będ? zobowi?zane do raportowania tych danych w zwi?zku z wejściem w życie unijnej dyrektywy ws. ujawniania danych pozafinansowych (Dyrektywa 2014/95/UE).

Projekt RESPECT jest badaniem wieloetapowym: do indeksu trafiaj? spółki, które charakteryzuj? się dobr? płynności?, nienagannie wypełniaj? zasady ładu korporacyjnego i dbaj? o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. Tegoroczna ankieta została rozbudowana o pytania nt. kwestii rozwi?zywania sporów oraz podejścia do zarz?dzania różnorodności? w pracy.

Wyniki badania spółek

Czynniki środowiskowe:

 • 100% spółek zidentyfikowało i udokumentowało swój wpływ na środowisko naturalne, w tym ponad połowa z nich zmierzyła swój wpływ pośredni,
 • 96% spółek określiło cele w zakresie ograniczenia lub niezwiększenia stopnia zużycia paliw i energii.

Czynniki społeczne:

 • 87% spółek bada nastroje i poziom zaangażowania swoich pracowników (w 2014: 78%),
 • 43% spółek wprowadza kryteria środowiskowe, etyczne lub społeczne w procesie wyboru dostawcy (w 2014: 50%),
 • 70% umieszcza w podpisywanych umowach obligatoryjne, standardowe klauzule etyczne, społeczne lub środowiskowe (w 2014: 67%),
 • 39% spółek wprowadza i egzekwuje klauzulę dot. przeprowadzania audytu wypełniania ww. kryteriów (w 2014: 33%),
 • 74% spółek przygotowuje raporty w oparciu o wytyczne GRI (w 2014: 67%), a 52% poddaje je niezależnej weryfikacji (w 2014: 42%).

Czynniki ekonomiczne i dot. ładu korporacyjnego:

 • 61% spółek opracowało i wdrożyło kompleksowe strategie odpowiedzialnego biznesu (w 2014: 50%). Nieznacznie spadła natomiast liczba podmiotów (do 7), które monitoruj? realizację ww. strategii (w 2014 roku 9 spółek),
 • 73% spółek powołało rzecznika lub komisję ds. etyki (w 2014: 67%),
 • 60% spółek wprowadziło polityki i procedury w zakresie zarz?dzania ryzykiem oraz monitoruje ryzyko w większości spółek tworz?cych ich grupy kapitałowe (w 2014: 50%),
 • 87% spółek dokonuje kompleksowego przegl?du kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej i zarz?dzania ryzykiem (w 2014: 71%).

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działaj?ce zgodnie z najlepszymi standardami zarz?dzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i  pracowniczych. Zgodnie z obecn? formuł?, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiaj? do niego firmy, które przechodz? trzystopniow? weryfikację prowadzon? przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w  zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte. Udziały spółek w indeksie s? określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane s? akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek s? ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10% w pozostałych przypadkach.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!