23 spółki w nowym składzie RESPECT Index

<p style="text-align: justify;">Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index. W jego skład weszły 23 firmy, w tym jedna nowa - Bank Ochrony Środowiska. Największy udział w indeksie będą miały spółki: KGHM, PGE, PGNiG, PKN Orlen i PZU. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 r. do grudnia 2015 r. RESPECT Index zyskał 31%, podczas gdy WIG wzrósł o 11%.</p>

>

„Gratulujemy emitentom, którzy weszli w skład dziewi?tej edycji RESPECT Indeksu. Wyniki tegorocznej edycji potwierdzaj?, że spółki giełdowe, mimo wymagaj?cej koniunktury, przywi?zuj? duż? wagę do kwestii odpowiedzialnego biznesu. Świadczy o tym liczba zgłoszeń oraz uzyskane przez spółki wyniki badania, które s? lepsze niż rok temu. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie tym indeksem wśród polskich i międzynarodowych inwestorów, co mam nadzieję zwróci uwagę kolejnych spółek na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu” - powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarz?du Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszły 23 spółki (w kolejności alfabetycznej):

 • Apator S.A.
 • Bank BPH S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska – nowa spółka
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Budimex S.A.
 • Elektrobudowa S.A.
 • Energa SA
 • GPW S.A.
 • Grupa Azoty S.A.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • ING Bank Śl?ski S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • Pelion S.A.
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Tauron Polska Energia S.A.
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Nowy skład RESPECT Indexu będzie obowi?zywał od 21 grudnia 2015 r.

„Z roku na rok firmy wchodz?ce w skład RESPECT Indeksu coraz lepiej radz? sobie z wymaganiami z zakresu sfery ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Widać to po średnim wyniku uzyskiwanym przez podmioty, który w ci?gu ostatnich trzech edycji wzrósł z 64,08 punktów do 71,01, przy czym spółki mogły maksymalnie uzyskać 90 pkt. Przede wszystkim jednak widzimy, że spółki z indeksu ciesz? się coraz większ? popularności? wśród emitentów oraz inwestorów. Odzwierciedla to stopa zwrotu RESPECT Index” – powiedziała Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Coraz więcej spółek z RESPECT Index raportuje dane pozafinansowe, jednak wci?ż nie robi? tego wszystkie podmioty. Tymczasem od stycznia 2017 r. wszystkie spółki giełdowe, które zatrudniaj? ponad 500 osób i maj? sumę bilansow? powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, będ? zobowi?zane do raportowania tych danych w zwi?zku z wejściem w życie unijnej dyrektywy ws. ujawniania danych pozafinansowych (Dyrektywa 2014/95/UE).

Projekt RESPECT jest badaniem wieloetapowym: do indeksu trafiaj? spółki, które charakteryzuj? się dobr? płynności?, nienagannie wypełniaj? zasady ładu korporacyjnego i dbaj? o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. Tegoroczna ankieta została rozbudowana o pytania nt. kwestii rozwi?zywania sporów oraz podejścia do zarz?dzania różnorodności? w pracy.

Wyniki badania spółek

Czynniki środowiskowe:

 • 100% spółek zidentyfikowało i udokumentowało swój wpływ na środowisko naturalne, w tym ponad połowa z nich zmierzyła swój wpływ pośredni,
 • 96% spółek określiło cele w zakresie ograniczenia lub niezwiększenia stopnia zużycia paliw i energii.

Czynniki społeczne:

 • 87% spółek bada nastroje i poziom zaangażowania swoich pracowników (w 2014: 78%),
 • 43% spółek wprowadza kryteria środowiskowe, etyczne lub społeczne w procesie wyboru dostawcy (w 2014: 50%),
 • 70% umieszcza w podpisywanych umowach obligatoryjne, standardowe klauzule etyczne, społeczne lub środowiskowe (w 2014: 67%),
 • 39% spółek wprowadza i egzekwuje klauzulę dot. przeprowadzania audytu wypełniania ww. kryteriów (w 2014: 33%),
 • 74% spółek przygotowuje raporty w oparciu o wytyczne GRI (w 2014: 67%), a 52% poddaje je niezależnej weryfikacji (w 2014: 42%).

Czynniki ekonomiczne i dot. ładu korporacyjnego:

 • 61% spółek opracowało i wdrożyło kompleksowe strategie odpowiedzialnego biznesu (w 2014: 50%). Nieznacznie spadła natomiast liczba podmiotów (do 7), które monitoruj? realizację ww. strategii (w 2014 roku 9 spółek),
 • 73% spółek powołało rzecznika lub komisję ds. etyki (w 2014: 67%),
 • 60% spółek wprowadziło polityki i procedury w zakresie zarz?dzania ryzykiem oraz monitoruje ryzyko w większości spółek tworz?cych ich grupy kapitałowe (w 2014: 50%),
 • 87% spółek dokonuje kompleksowego przegl?du kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej i zarz?dzania ryzykiem (w 2014: 71%).

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działaj?ce zgodnie z najlepszymi standardami zarz?dzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i  pracowniczych. Zgodnie z obecn? formuł?, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiaj? do niego firmy, które przechodz? trzystopniow? weryfikację prowadzon? przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w  zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte. Udziały spółek w indeksie s? określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane s? akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek s? ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10% w pozostałych przypadkach.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!