Aktualności firm stowarzyszonych

200 miejsc czeka na nowych pracowników i praktykantów w Deloitte

<p style="text-align: justify;">Firma doradcza Deloitte rozpoczyna coroczną rekrutację. Do 11 kwietnia br. czeka na zgłoszenia studentów (co najmniej trzeciego roku studiów) i absolwentów uczelni wyższych. Firma jest również otwarta na osoby posiadające doświadczenie zawodowe, które chcą zmienić pracę na bardziej innowacyjną. Oferty dotyczą biur Deloitte w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie oraz Szczecinie. Rekrutacja prowadzona jest do zespołów doradczych w działach audytu, podatków, prawa, doradztwa finansowego oraz konsultingu strategicznego, technologicznego, zarządzania ryzykiem i marketingu.</p>

>

Obecnie w Deloitte w Polsce pracuje blisko 2600 osób. Spośród biur firmy w Europie Środkowej polskie jest największe. W tym roku Deloitte zamierza zatrudnić około 200 nowych praktykantów i pracowników, którzy chc? zdobyć doświadczenie konsultanta pracuj?cego dla największych firm i branż w Polsce oraz na świecie. -  Dla wielu młodych ludzi, którzy doł?cz? do zespołu Deloitte, będzie to pierwsze doświadczenie zawodowe. Wielu z nich zostaje z nami na dłużej, a niektórym udaje się dojść do poziomu partnera, czyli udziałowca firmy  – mówi  Krzysztof Kwiecień, Dyrektor ds. HR w Deloitte. –  Stawiamy na innowacyjność we wszystkich jej przejawach. Charakteryzuj? nas nowoczesne metody pracy i innowacyjne myślenie, które pozwalaj? rozwijać się zarówno naszym pracownikom, jak i klientom  – dodaje.

Otwarci na umysły analityczne, osoby chc?ce się uczyć i pragn?ce mieć poczucie sprawczości

Aplikować mog? studenci i absolwenci przede wszystkim kierunków biznesowych, finansowych, ekonomicznych, informatycznych i matematycznych, technicznych oraz prawa i administracji. Niezależne od kierunku studiów, najważniejsze s? jednak umiejętności analitycznego myślenia, pracy w zespole, dobra znajomość języka angielskiego, chęć uczenia się, innowacyjne podejście i predyspozycje przywódcze. -  Deloitte jest nieustannie otwarty również na doświadczonych ekspertów i profesjonalistów, którzy chcieliby pracować w nowoczesnym i inspiruj?cym miejscu  – mówi  Krzysztof Kwiecień.

Zapraszamy osoby z wiedz? finansow?, ekonomiczn? oraz technologiczn?, które chciałyby nabrać nowego doświadczenia w zawodzie konsultanta biznesowego.

Zainteresowani kandydaci powinni wysłać swoje aplikacje do 11 kwietnia br. za pośrednictwem strony  www.kariera.deloitte.pl. Rekrutacja jest kilkuetapowa i obejmuje, m.in.: testy on-line i spotkania kwalifikacyjnie. W wybranych rekrutacjach stosujemy też kilkugodzinne assessment center weryfikuj?ce predyspozycje do tego typu pracy. Aplikować należy online za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Bezpieczeństwo i stabilizacja

Według najnowszych badań Deloitte, praca staje się integraln? części? życia prywatnego i zawodowego. Coraz częściej jest sposobem na realizowanie swoich pasji, ma być inspiruj?cym miejscem do rozwoju także pozazawodowego. Według studentów polskich uczelni młodym ludziom zależy przede wszystkim na stabilizacji, rozwoju, inspiruj?cych liderach i przyjaznej atmosferze dzielenia się wiedz?. S? to podstawowe wartości motywuj?ce ich do pracy. Podobne wyniki przynosi coroczne międzynarodowe badanie wśród studentów Universum. Ponad połowa młodych Polaków stawia na bezpieczeństwo zatrudnienia (56 proc.). Ich zdaniem w miejscu pracy najistotniejsze s? szacunek dla ludzi (51 proc.), przyjazne środowisko pracy (49 proc.) oraz liderzy wspieraj?cy pracowników (36 proc.). –  Widzimy jak z każdym kolejnym rokiem zmieniaj? się oczekiwania młodych ludzi, chociażby względem ich przełożonych. W ich opinii lider powinien wskazywać drogę, wspierać i być mentorem, a nie oczekiwać rezultatów bez dawania niczego z siebie lub przeciwnie, nie pozostawiaj?c pola do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji  – mówi  Jakub Bojanowski, Partner, odpowiadaj?cy za program rozwoju talentów w zespole Konsultingu Deloitte.

Deloitte dopasowuje warunki pracy do oczekiwań młodych pracowników, wdrażaj?c na całym świecie strategię „Employee Well-being”, czyli działań wspieraj?cych ich w prowadzeniu aktywnego i zdrowego trybu życia. W ramach programu wdrażanych jest wiele rozwi?zań optymalizuj?cych czas i miejsce pracy, wspieraj?cych zdrowie fizyczne i psychiczne, wł?czaj?cych elementy ekologii i odpowiedzialności za otaczaj?cy nas świat, ludzi i środowisko naturalne.

Przykładem takich działań jest program Badamy Geny. Jako jedyna firma w Polsce Deloitte umożliwił wszystkim swoim pracownikom bezpłatne profilaktyczne badania, które pozwalaj? wykryć podwyższone ryzyko zachorowania na raka piersi, jajników i prostaty. W programie wzięło jak dot?d udział ponad 1 100 osób.

Polityka elastycznego czasu i miejsca pracy to także przykład na możliwość ł?czenia obowi?zków prywatnych z zawodowymi.

Różnorodność usług w firmie doradczej.

Osoby zainteresowane technologi? mog? znaleźć zatrudnienie w dziale Konsultingu, który rozwija innowacyjne kierunki zwi?zane z tym obszarem: Finevare (narzędzie do wyceny rezerw wg MSSF oraz analizy ryzyka kredytowego), Exante (zintegrowany system zarzadzania ryzykiem), T24 (system narzędzi dla banków firmy Temenos, której Deloitte jest głównym partnerem technologicznym i biznesowym) oraz Salesforce i SAP. Mocnym ogniwem konsultingu pozostaje Deloitte Digital, wspieraj?cy klientów w budowaniu ich obecności w cyfrowej rzeczywistości. Także doradztwo podatkowe ma swój zespół wdrażaj?cy technologiczne rozwi?zania do rozliczeń podatkowych TaxCube.  

Z kolei zespół Sustainability Consulting pracuje dla firm, które chc? świadomie budować swoj? wartość poprzez aktywne zarz?dzanie wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Osoby zainteresowane doradztwem prawnym i podatkowym mog? rozwijać swoje umiejętności w specjalistycznych zespołach doradztwa podatkowego lub kancelarii prawnej Deloitte Legal. Poza ofert? płatnych praktyk dla studentów od III roku studiów, dział ma również ofertę dla studentów młodszych - od drugiego roku. Jest to program TaxTrack, który daje szansę na zdobycie doświadczenia poprzez uczestnictwo w sprawach s?dowych z zakresu tematyki podatkowej.

Osoby chc?ce rozwijać swoj? wiedzę w zakresie sprawozdawczości finansowej firm, badania płynności, wyceny przedsiębiorstw i innych aspektów zwi?zanych z finansami mog? się zgłaszać do działu Audytu lub Doradztwa Finansowego. Studenci kończ?cy studia I stopnia, planuj?cy przerwę w nauce, mog? także wybrać ofertę pracy w ramach programu Bachelor Track w Dziale Audytu.

Z kolei dział Doradztwa Finansowego świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, inwestorów i rz?dów w zakresie fuzji i przejęć, wycen, restrukturyzacji finansowej, finansowania kapitałowego i dłużnego, badania due diligence oraz przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym.

Praca w Polsce i w Europie

Wiele ofert pracy czeka także w Centrum Usług dla Biznesu - Deloitte Central Europe Business Services Center w Rzeszowie. Poszukiwani s? tu głównie studenci i absolwenci z dobr? znajomości? języka angielskiego, chc?cy rozwijać się w międzynarodowym środowisku. Centrum świadczy usługi z zakresu finansów, księgowości, wsparcia dla audytu, IT oraz zarz?dzania ryzykiem dla osiemnastu krajów Europy Środkowej, stale rozszerzaj?c tematykę i obszar swojej działalności.

Poza ofert? płatnych praktyk w dziewięciu miastach w Polsce, Deloitte oferuje również program praktyk międzynarodowych „Deloitte European Internship Program”, odbywaj?cych się w okresie wakacji w jednym z europejskich biur sieci Deloitte, maj?cych kontynuację w polskim oddziale audytu, konsultingu lub doradztwa finansowego.

Innowacyjni w myśleniu, elastyczni w działaniu

Praca w Deloitte to przede wszystkim realizacja projektów dla klientów, a to oznacza brak rutyny i ci?gle nowe wyzwania. Praca nad projektami wymaga elastyczności, umiejętności pracy w zespole i zdolności dostosowania się do nieustannie zmieniaj?cych się warunków. Każdy członek zespołu ma zadania do zrealizowania i przestrzeń na własny sposób pracy w ramach projektu. Doświadczenie w konsultingu daje młodym ludziom doskonał? podstawę do dalszej kariery w strukturach dużych firm międzynarodowych jak i w prowadzeniu własnej działalności.

-  Jesteśmy innowacyjni, zarówno w sferze kreowania i świadczenia usług, jak i podejścia do naszych pracowników. Udaje się to nam, mimo że niektóre świadczone przez nas usługi mog? być postrzegane jako dość tradycyjne. Także za innowacyjności? musz? stać solidne podstawy biznesowe, a tych uczymy naszych młodych pracowników. Jeżeli któryś z nich wpadnie na przełomowy, innowacyjny pomysł, może być pewien, że w Deloitte zostanie wysłuchany. Stawiamy na otwart? komunikację  – mówi  Jakub Bojanowski.

Szacunek dla otoczenia społecznego

Deloitte to także odpowiedzialność społeczna. O zaangażowaniu firmy świadczy implementowana na całym świecie misja wywierania znacz?cego wpływu - „making an impact that matters”. Jej celem jest kreowanie pozytywnych zmian w obszarach tematycznych: budowania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, rozwoju lokalnego, ekologii i ochrony środowiska naturalnego, kultury, sportu i zdrowia, pomocy społecznej i wyrównywania szans. Od trzech lat Deloitte w Polsce angażuje się we wsparcie realizacji społecznych projektów pracowniczych. Kolejna edycja ruszyła na pocz?tku tego roku.

W ostatnich miesi?cach eksperci Deloitte zaangażowali się m.in. w edukację finansow? najmłodszych w ramach Uniwersytetu Dzieci. Od października rusza kolejna 14. edycja Akademii Biznesu by Deloitte, w ramach której eksperci Deloitte przeprowadzaj? ponad 100 certyfikowanych warsztatów dla studentów w dziewięciu miastach w Polsce.

Więcej informacji o kampanii rekrutacyjnej na  www.kariera.deloitte.pl oraz w podcaście rekrutacyjnym:  http://www.deloitte.ehost.pl/Audio/Kariera/Rekrutacja-Deloitte-wiosna-2018_v2.mp3

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!