Podsumowanie wydarzeń  •  Analizy i badania  •  Komunikaty prasowe

20 lat francuskich inwestycji w Polsce - raport CCIFP i KPMG

<p style="text-align: justify;">Francja jest trzecim co do wielkości zagranicznym inwestorem w Polsce i jednym z największych pracodawców. 87% przedsiębiorców jest zadowolonych z dotychczasowych efektów swoich inwestycji, a aż 97% poleciłoby nasz kraj, jako miejsce do rozwoju biznesu firmom zagranicznym, nieobecnym jeszcze na naszym rynku. Najlepiej ocenianym aspektem polskiej atrakcyjności inwestycyjnej jest sytuacja gospodarcza (87% pozytywnych odpowiedzi), a obszary wymagające największych zmian to infrastruktura i sektor publiczny, gdzie głównymi problemami są brak przejrzystości przepisów (44% negatywnych odpowiedzi) oraz stabilności systemu podatkowego i prawnego (31%) – wynika z raportu Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) i KPMG w Polsce.</p>

>

[youtube_sc url="http://youtu.be/bpf92aIdjDI"]

Według oficjalnych statystyk Narodowego Banku Polski, Francja jest trzecim co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Od 2004 roku wartość skumulowanych inwestycji francuskich wzrosła dwuipółkrotnie, z 34,2 mld zł (8,4 mld euro) do 89,7 mld zł (21,9 mld euro). Duża część kapitału trafiaj?cego do takich krajów jak Holandia czy Luksemburg, ze względu na panuj?ce tam dogodne uwarunkowania prawne i podatkowe, jest następnie reinwestowana w innych krajach, najczęściej przez spółki holdingowe.

Maj?c powyższe na uwadze, przeprowadziliśmy analizę powi?zań kapitałowych średnich i dużych firm będ?cych własności? globalnych francuskich grup kapitałowych. Szacujemy, że po uwzględnieniu inwestycji pośrednich, faktyczna wartość inwestycji francuskich w Polsce sięga 103 mld zł, czyli może być nawet o 15% wyższa niż ta oficjalnie raportowana. – ocenia Bogusław Kowal, dyrektor French Desk w KPMG w Polsce – i dodaje – Pamiętajmy także, że inwestycje zagraniczne przekładaj? się na realne korzyści. Obecnie działa w Polsce blisko 1 400 firm z kapitałem francuskim. Szacujemy, że zatrudniaj? one około 200 tys. osób, co oznacza, że s? ważnym zagranicznym pracodawc?.

Główne branże, w których inwestuj? francuskie firmy to:

  • Przetwórstwo przemysłowe – 28,4 mld zł (32% ogólnej wartości francuskich BIZ w Polsce)
  • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów – 15,1 mld zł (17%)
  • Informacja i komunikacja – 11,5 mld zł (13%)
  • Działalność zwi?zana z obsług? rynku nieruchomości – 7,9 mld zł (9%)
  • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 6,9 mld zł (8%)
  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 6,8 mld zł (8%)
  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? – 5,8 mld zł (6%)
  • Budownictwo – 2,7 mld zł (3%)
  • Transport i gospodarka magazynowa – 2,0 mld zł (2%).

Francuskie inwestycje bezpośrednie w Polsce (mld zł)

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Polsko-francuska wymiana handlowa

Francja jest ważnym partnerem handlowym Polski. Za spraw? wzrostu eksportu do tego kraju w ostatnich latach, znacznie poprawiło się saldo wymiany towarowej Polski. W 2013 roku polski eksport do Francji wyniósł 35,7 mld zł, a import 24,5 mld zł, co plasuje Francję na czwartym miejscu wśród odbiorców polskich towarów i na pi?tym miejscu wśród dostawców towarów do Polski.

Doświadczenia francuskich inwestorów w Polsce

Drug? części? raportu s? wyniki badania ilościowego i jakościowego, przeprowadzonego na jesieni 2013 roku wśród dyrektorów i prezesów firm francuskich obecnych w Polsce. Blisko dziewięć na dziesięć badanych firm oceniło atrakcyjność inwestycyjn? Polski bardzo pozytywnie lub pozytywnie. Warto zwrócić uwagę, że wśród odpowiedzi ani razu nie pojawiła się ocena negatywna. Również spowolnienie gospodarcze nie pogorszyło znacznie atrakcyjności Polski. Prawie 2/3 francuskich przedsiębiorców uważa, że na tle innych rynków europejskich polska atrakcyjność wzrosła, a tylko co pi?ty respondent jest zdania, że uległa pogorszeniu. Warto zwrócić uwagę, że 87% badanych firm ocenia dotychczasowe wyniki inwestycji bardzo pozytywnie lub pozytywnie, a aż 97% deklaruje, że poleciłoby Polskę jako docelowe miejsce inwestycji firmom, które nie s? tu jeszcze obecne.

Dobra ocena dotychczasowych inwestycji świadczy o potencjale polskiego rynku w wymiarze globalnym. Zagraniczni inwestorzy, którzy widz? pozytywne efekty swoich działań, nie tylko napędzaj? gospodarkę, ale również przyczyniaj? się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski, jako kraju o dużych perspektywach rynkowych – podkreśla Maciej Witucki, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Ogólna ocena atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Ocena dotychczasowych efektów inwestycji firm w Polsce

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

W celu identyfikacji co sprawia, że atrakcyjność inwestycyjna Polski jest postrzegana przez francuskich inwestorów tak dobrze, respondenci ocenili 36 obszarów podzielonych na pięć bloków tematycznych: gospodarka, sektor publiczny, rynek pracy, infrastruktura i otoczenie biznesowe. Francuscy inwestorzy s? bez w?tpienia najbardziej zadowoleni ze stanu polskiej gospodarki – aż 87% ocenia jej atrakcyjność pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Co ważne nie pojawiła się tutaj żadna negatywna odpowiedź.

Rynek pracy oraz otoczenie biznesowe to dwa kolejne obszary, które zostały dobrze ocenione przez respondentów. Uzyskały one odpowiednio 71% i 56% pozytywnych odpowiedzi. Analizuj?c dane dotycz?ce rynku pracy widzimy, że francuscy pracodawcy bardzo wysoko oceniaj? jakość polskich pracowników, szczególnie tych zajmuj?cych stanowiska kierownicze (80%) i wykonuj?cych pracę umysłow? (83%). Sytuacja wygl?da inaczej jeśli weźmiemy pod uwagę dostępność pracowników. Tutaj więcej firm deklaruje, że ma kłopoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, szczególnie w obszarze stanowisk zajmowanych przez pracowników umysłowych.

W odniesieniu do otoczenia biznesowego najlepiej została oceniona współpraca z lokalnymi dostawcami. Firmy francuskie ceni? zarówno ich dostępność (88%), jak i jakość (73%). Gorzej sytuacja się przedstawia, jeśli chodzi o terminowe rozliczanie płatności z kontrahentami (44% odpowiedzi pozytywnych i 16% odpowiedzi negatywnych).

Najsłabsze oceny uzyskał sektor publiczny w Polsce. Jedynie 45% respondentów oceniło sytuację w sektorze publicznym jako pozytywn?. Dla blisko połowy przedsiębiorców poziom biurokracji jest zbyt wysoki (44% odpowiedzi), a system podatkowy i prawny – zbyt skomplikowany i niestabilny.

Drugim obszarem, co do którego pojawiło się najwięcej negatywnych odpowiedzi była infrastruktura. Przy planowaniu inwestycji, przedsiębiorcy zwracaj? uwagę w największym stopniu na jakość infrastruktury transportowej (29%). Niestety to właśnie ten element został wskazany jako wymagaj?cy największych zmian. Mimo zauważalnej poprawy stanu infrastruktury w Polsce, nadal przez blisko połowę respondentów jest ona oceniana negatywnie (44%).

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Społeczny wymiar inwestycji francuskich

Firmy francuskie, które zainwestowały w Polsce, przykładaj? duż? wagę do społecznego wymiaru swojej działalności. Trzy czwarte z nich prowadzi w Polsce programy lub projekty CSR (Corporate Social Responsibility), a kolejne 21% rozważa rozpoczęcie takiej działalności. Większość firm prowadz?cych w Polsce CSR robi to zarówno z inicjatywy globalnego właściciela, jak i inicjatyw oddziałów lokalnych. Najwięcej przedsiębiorstw prowadzi działania w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Aż 61% z nich dba o odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych i oszczędność energii, a 58% chroni środowisko naturalne. S? to również dwa obszary, w których pozostałe firmy najchętniej deklaruj? rozpoczęcie lub zwiększenie swojej aktywności. Na trzecim miejscu jest wspieranie różnorodności w firmie (56%) oraz dbanie o zapewnienie równego traktowania i szacunek (55%). Na kolejnych miejscach znalazły się: budowa zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi (47%), edukacja (44%) oraz równowaga między życiem prywatnym a prac?. Firmy francuskie maj? dług? tradycję prowadzenia działań z zakresu CSR, a wiele doświadczeń wywodzi się z centrali firmy lub oddziałów na całym świecie. Dobre wzorce s? coraz częściej wykorzystywane w Polsce, a do ich stosowania zachęcani s? również polscy partnerzy, czy dostawcy współpracuj?cy z firmami francuskimi.

Prowadzenie rozbudowanych programów z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, sprowadza się nie tylko do czystej działalności filantropijnej. Firmy coraz częściej dostrzegaj?, że zdecydowanie lepsze efekty przynosz? nie doraźne działania, ale długofalowe programy wspieraj?ce lokalne społeczności. To również świadczy o tym, że firmy francuskie chc? być wieloletnimi partnerami dla Polski i staraj? się prowadzić swoj? działalność z korzyści? nie tylko dla siebie, ale i dla innych grup otoczenia – mówi Maciej Witucki, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Obszary działalności firm francuskich w zakresie CSR

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Plany na przyszłość

Plany badanych inwestorów francuskich na 2014 rok s? optymistyczne – większość z nich (64%) zamierza zwiększyć skalę dotychczasowych inwestycji. Co trzecia firma utrzyma obecny ich rozmiar, 3% rozważa ich zmniejszenie, ale nikt nie zadeklarował wycofania się z Polski. 26% przedsiębiorców zamierza otworzyć nowy oddział lub biuro, a 12% nowy zakład produkcyjny. Wpłynie to również pozytywnie na rynek pracy. Już teraz firmy francuskie utworzyły ponad 200 000 miejsc pracy, a wyniki badania wskazuj?, że w najbliższych miesi?cach ponad połowa przedsiębiorców planuje zwiększyć zatrudnienie. Zdecydowana większość respondentów uważa również, że ich skonsolidowane przychody w 2014 roku wzrosn? (79%).

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Infografika - 20 lat inwestycji francuskich w Polsce_KPMG_CCIFP

****

O RAPORCIE:

Raport CCIFP i KPMG „20 lat inwestycji francuskich w Polsce” powstał z okazji 20-lecia istnienia Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce i jest pierwsz? publikacj? zawieraj?c? szczegółowe dane na temat inwestycji i planów rozwoju przedsiębiorstw znad Sekwany. W badaniu ilościowym, uzupełnionym o pogłębione wywiady, wzięły udział 62 firmy odpowiadaj?ce za około 13% przychodów wszystkich firm z kapitałem francuskim w Polsce. Poddanie badaniu takiej części rynku pozwoliło na otrzymanie miarodajnego obrazu inwestycji francuskich w naszym kraju. Pełna wersja raportu dostępna na stronie kpmg.pl oraz ccifp.pl.

PEŁNA WERSJA RAPORTU >>>

****

O CCIFP:

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszaj?cym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 20 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów, pełni?c rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływaj?ce na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazuj?c nowe trendy i nowatorskie rozwi?zania, pomagaj?ce w rozwoju biznesu. Więcej na stronie www.ccifp.pl

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 155 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

Do pobrania

Download CCIFP_RAPPORT_PL_WWW.pdf  (PDF • 6 MB) Download 20-lat-inwestycji-francuskich-w-Polsce-KPMG-CCIFP.pdf  (PDF • 538 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!