Podsumowanie wydarzeń  •  Komunikaty prasowe

1400 etatów do zdobycia w 7 godzin!

<p style="text-align: justify;"><strong>Już 5 października, na Targach Pracy i Przedsiębiorczości, które odbywać się będą w Pałacu Kultury i Nauki, firmy zrzeszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, będą poszukiwały pracowników do obsadzenia ponad 1 400 miejsc pracy w całej Polsce. Kandydaci będą mogli porozmawiać z ekspertami na temat samego procesu rekrutacji, dowiedzieć się, które kompetencje są najbardziej cenione w firmach międzynarodowych, jak również poradzić się w kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnego biznesu.</strong></p>

>

Strefa Pracodawców Francuskich powstanie na Targach już po raz drugi i liczyć będzie 23 firmy reprezentuj?ce takie branże jak: handel i dystrybucja, usługi finansowe, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami, budownictwo, energetyka, hotelarstwo, transport i logistyka oraz usługi doradcze. Wystawcy, wśród których znajd? się najwięksi zagraniczni inwestorzy, poszukiwać będ? kandydatów do pracy w całej Polsce na stanowiska wymagaj?ce różnego poziomu doświadczenia i umiejętności. Osoby, które dopiero wchodz? na rynek pracy, będ? mogły aplikować na jeden z 207 staży oferowanych w trakcie Targów.

250  000 stworzonych miejsc pracy, a będzie jeszcze więcej…

W Polsce jest ponad 1300 firm z kapitałem francuskim, a Francja jest trzecim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, którego ł?czny poziom inwestycji wynosi prawie 90 mld PLN. Nie dziwi zatem tak liczna reprezentacja firm francuskich na Targach Pracy. Już teraz bowiem francuscy pracodawcy zatrudniaj? przeszło ćwierć miliona Polaków, a ich dalekosiężne plany rozwoju powoduj? otwieranie kolejnych etatów i poszukiwanie nowych talentów – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Jak pokazuj? statystyki poziom bezrobocia w Polsce, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, jest najniższy od pocz?tku transformacji. Pracodawcy coraz bardziej musz? zatem konkurować o pracownika oferuj?c dodatkowe benefity. Mocno w tej rywalizacji uczestnicz? również firmy francuskie, których główne siedziby i znaczna część zakładów ulokowanych jest w dużych miastach, czyli tam, gdzie o pracownika najtrudniej. Nowoczesne programy z zakresu rozwoju kompetencji, system świadczeń pozapłacowych, a także możliwość kontynuowania kariery za granic?, to atuty, które w wyścigu o pracownika często odgrywaj? znacz?c? rolę.

Języki obce, ale nie tylko – kluczowe kompetencje przy rekrutacjach do firm międzynarodowych

Poszukuj?c kandydata dobry rekruter zawsze będzie miał na względzie nie tylko stawiane względem niego oczekiwania stanowiskowe, ale również kulturę i specyfikę firmy, w której miałaby dana osoba pracować. To samo dotyczy rekrutacji do firm międzynarodowych, które wraz z napływem obcego kapitału, bardzo licznie zadomowiły się w Polsce. – mówi Marta Sikora, Konsultant firmy doradztwa personalnego Experis, rekrutuj?cej na stanowiska specjalistyczne i wyższe w obszarze finanse, IT oraz inżyniering. Dobrym przykładem jest dynamicznie rozwijaj?ca się branża BPO/SSC, czyli sektor usług dla biznesu, działaj?cy w obszarach takich, jak finanse, księgowość, IT, czy obsługa klienta. Oferuje on pracownikom szerokie możliwości rozwoju oraz kontakt z kolegami z całego świata. Przy aplikowaniu do takich firm podstawowym wymogiem jest bardzo dobra umiejętność posługiwania się językiem angielskim, któremu powinna towarzyszyć znajomość drugiego języka obcego. Poszukiwane s? osoby zmotywowane, aktywne, ceni?ce możliwość ci?głej nauki, a także otwarte i dobrze pracuj?ce w różnorodnym zespole. Znaczenie ma zarówno znajomość zagadnień bezpośrednio zwi?zanych z prac? na danym stanowisku, jak i odpowiednia dojrzałość oraz opanowanie kompetencji miękkich. Pracodawcy zwracaj? też uwagę na komunikatywność i kulturę pracy. Cennym atutem u kandydatów jest posiadane już doświadczenie w kontakcie z obc? kultur?, czy to w ramach pracy, czy też wyjazdów studyjnych. W przypadku stanowisk specjalistycznych oraz wyższego szczebla w branży finansowej, ale teżi innych, często poż?dane jest posiadanie międzynarodowych certyfikatów lub studiów MBA. – dodaje Marta Sikora.

Jak współpracować z francuskim szefem?

Wybieraj?c karierę we francuskiej firmie możemy się spotkać z sytuacj?, że naszym bezpośrednim przełożonym będzie Francuz. Czy taka współpraca będzie prosta, czy konieczna jest znajomość języka francuskiego? Często kandydaci zwracaj? się do nas z tego rodzaju pytaniami, gdyż w polskiej świadomości istnieje pewien stereotyp wymagaj?cego, francuskojęzycznego szefa – mówi Nadia Bouacid, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP. Rzeczywistość jest jednak inna. Francuskie firmy w Polsce to międzynarodowe korporacje, dlatego „oficjalnym” językiem jest angielski. Warto jednak podkreślić, że Francuzi mocno stawiaj? na relacje. Wszelkie spotkania biznesowe i nawi?zywanie często nieformalnych kontaktów odgrywaj? w ich kulturze pracy ogromn? rolę. W tym kontekście umiejętność posługiwania się językiem francuskim jest wyj?tkowo cenna i z pewności? zostanie doceniona przez przełożonych i współpracowników. – dodaje Nadia Bouacid.

Więcej informacji o procesie rekrutacji we francuskich firmach, jak również oferowanych stanowiskach pracy będzie można uzyskać w środę, 5 listopada na Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Pałacu Kultury i Nauki.   Udział w Targach jest bezpłatny. Organizatorami przedsięwzięcia s?: Urz?d m.st. Warszawy, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Urz?d Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Wojewódzki Urz?d Pracy w Warszawie. Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia s?: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Auchan Retail Polska, Bricoman Polska Sp. z o.o., Poczta Polska, Mobilis Group, Gadmed.

O CCIFP  

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad  460 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedn? z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjaj? współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocj? najlepszych praktyk oraz rozwi?zań biznesowych, zapewniaj?cych rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Zwi?zku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszaj?cego 112 Izb francuskich na świecie. www.ccifp.pl

  

Kontakt dla mediów: Mariusz Kielich, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, mariusz.kielich(@)ccifp.pl, tel. 507  121  269

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!