Analizy i badania

100 największych światowych firm wartych rekordowe 17,4 bln dolarów, a spółki ze Stanów Zjednoczonych zwiększają prowadzenie w rankingu PwC TOP 100

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 28 czerwca 2017 r. – Już szósty rok z rzędu najbardziej wartościową spółką na świecie jest Apple, która w bieżącym roku zwiększyła ponad dwukrotnie różnicę do drugiej spółki w rankingu Alphabet (właściciel Google) w stosunku do zeszłego roku. Łączna wartość rynkowa 100 największych spółek na świecie wzrosła o 1.861 mld dolarów (czyli 12%).</strong></span></p>

>

Ranking firmy PwC „100 największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej” uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od 31 marca 2016 roku do 31 marca 2017 roku, w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.

Przepaść pomiędzy największymi spółkami ze Stanów Zjednoczonych oraz spółkami z reszty świata ci?gle się pogłębia. Amerykańskie firmy zwiększaj? globalny zasięg, wysoki poziom innowacyjności, oraz siłę finansow? – stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do spółek pochodz?cych z Wielkiej Brytanii i Europy, które wci?ż trac? pozycje w rankingu. Po okresie niepewności na rynkach azjatyckich, chińskie firmy nabrały siły, a Tencent oraz Alibaba szykuj? się, aby wejść do Top 10 w przyszłym roku” – mówi Bartosz Margol, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

  • Spółki ze Stanów Zjednoczonych zwiększyły swoje prowadzenie w rankingu PwC TOP 100, podczas gdy liczba i ł?czna wartość spółek z Europy spadły.
  • Ł?czna kapitalizacja wszystkich spółek z rankingu odrobiła straty z 2016 roku wzrastaj?c o 12% względem analogicznego okresu poprzedniego roku osi?gaj?c rekordowy poziom 17,4 bln dolarów.
  • Liczba spółek ze Stanów Zjednoczonych wzrosła z 54 w roku ubiegłym do 55 w bież?cym rankingu. Udział firm z USA pod względem kapitalizacji wzrósł nieznacznie do 63% (z 62%, czyli o 1.292 mld dolarów). Obecnie wszystkie spośród 10 największych spółek pochodz? z USA.
  • Z rankingu wypadły kolejne dwie spółki z Europy i aktualnie jest ich 22. Spadł również ł?czny udział firm europejskich w kapitalizacji – z 19% do 17% (przy względnie niewielkim spadku wartości o 35 mld dolarów).
  • Wielka Brytania utrzymuje trzeci? pozycję z pięcioma firmami w TOP 100, pomimo utraty dwóch przedsiębiorstw z rankingu w porównaniu z zeszłym rokiem (w następstwie wycofania z giełdy SABMiler po przejęciu przez Anheuser-Busch InBev oraz niezakwalifikowania się w bież?cym roku Vodafone do TOP 100).
  • Ł?czny udział przedsiębiorstw z Chin i Hongkongu pozostał niezmieniony na poziomie ok. 12%. Dwie chińskie spółki Tencent oraz Alibaba uplasowały się odpowiednio na pozycjach 11 oraz 12, odnotowuj?c znacz?cy wzrost w rankingu w 2017 roku.
  • Już szósty rok z rzędu najbardziej wartościow? spółk? na świecie jest Apple, która w bież?cym roku zwiększyła ponad dwukrotnie różnicę do drugiej spółki w rankingu Alphabet (właściciel Google) w stosunku do zeszłego roku.
  • Podobnie jak w zeszłym roku, w 2017 r. ł?czna wartość spółek z sektora technologicznego przekroczyła ł?czn? wartość spółek z sektora finansowego.  

 

Ł?czna wartość rynkowa 100 największych spółek na świecie wzrosła o 1.861 mld dolarów (czyli 12%) porównuj?c do 31 marca 2016 roku. Wzrost ten z nadwyżk? zrekompensował spadki z poprzedniego roku oraz przyczynił się do osi?gnięcia rekordowej ł?cznej wartości rynkowej 100 największych spółek na świecie.

Niemal 70% wzrostu ł?cznej wartości rynkowej 100 największych spółek świata wynika ze wzrostu spółek ze Stanów Zjednoczonych, które skorzystały z dobrej sytuacji gospodarczej przed oraz po wyborach prezydenckich. W Europie udało się zatrzymać 2 lata spadków wartości rynkowej spółek, natomiast ich udział w ł?cznej wartości spółek z rankingu w bież?cym roku dalej się zmniejszał.

Trzeci rok z rzędu firmy z USA stanowi? ponad połowę (55 wobec 54 w roku ubiegłym) wszystkich spółek przedstawionych w rankingu, a pod względem kapitalizacji – aż 63% ł?cznej wartości wszystkich przedsiębiorstw w TOP 100. W bież?cym roku Apple odnotował największy wzrost wartości rynkowej – w ujęciu nominalnym kapitalizacja spółki wzrosła o 149 mld dolarów (25%) w stosunku do 31 marca 2016 roku. Na drugim miejscu wśród największych wzrostów, uplasował się Amazon, który zwiększył swoj? kapitalizację rynkow? o 144 mld dolarów (51%) w porównaniu do 31 marca 2016 roku. Silny wzrost kapitalizacji firm amerykańskich był spowodowany także wzrostem wycen takich spółek jak Facebook, Bank of America oraz JPMorgan Chase.

Apple pozostaje liderem rankingu już szósty raz z rzędu, wyraźnie zwiększaj?c przewagę nad drugim w rankingu Alphabet, podwajaj?c różnicę w wycenie z 86 mld dolarów w zeszłym roku do 175 mld dolarów na dzień 31 marca 2017 roku, przy czym jeszcze w lutym 2016 roku kapitalizacja Alphabet chwilowo była wyższa niż rynkowa wycena Apple. Jest to szczególnie warte uwagi bior?c pod uwagę fakt, że Apple w roku kalendarzowym 2016 zwrócił więcej gotówki akcjonariuszom (29 mld dolarów) w postaci dywidend oraz skupie akcji (w roku kalendarzowym 2015 – 42 mld dolarów). Alphabet w 2016 roku rozdystrybuował ł?cznie 4 mld dolarów.

Ł?czna wartość spółek z sektora nowych technologii drugi rok z rzędu przewyższyła ł?czn? wartość spółek z sektora finansowego. Ponadto, z sektora nowych technologii pochodz? wszystkie spółki z podium rankingu: Apple, Alphabet oraz Microsoft, a do tego Facebook uplasował się na szóstej pozycji. Działalność tych gigantów pokrywa praktycznie cały świat, znacz?co przyczyniaj?c się do cyfrowej rewolucji w skali globalnej.

Europejskie spółki znacz?co ucierpiały w wyniku kryzysu finansowego, ale również znacznie słabiej poradziły sobie z odrobieniem utraconej pozycji w następnych latach. Jedynie 22 firmy z Europy znalazły się w rankingu (o 9 mniej względem 2009 roku oraz o 19 mniej względem roku 2008). Pod względem ł?cznej kapitalizacji spółki europejskie stanowi? obecnie jedynie 17% rankingu (spadek z 36% z 2008 roku).

Względem ubiegłego roku ł?czna wartość spółek z Chin i Hongkongu wzrosła o 14%, z 11 spółkami w TOP 100 (liczba spółek nie zmieniła się od 2016 roku) – po niepewnej sytuacji na tamtejszych giełdach, chińskie rynki odzyskuj? pozycję w 2016 roku. Spółka Tencent odnotowała największy wzrost wartości rynkowej zwiększaj?c swoj? kapitalizację o 42% do 272 mld dolarów od 31 marca 2016 roku. Tencent oraz Alibaba s? obecnie odpowiednio na 11 oraz 12 miejscu rankingu, bliskie wejścia do globalnego TOP 10.

Liczba spółek w rankingu PwC TOP 100

  

***

Informacje o PwC  

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 3 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC na stronie www.pwc.pl/pl/forms/form-subskrypcje.html.  

Twitter: @PwCPolska

LinkedIN: http://bit.ly/2sa71l2

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!