Aktualności firm stowarzyszonych

10 Gb/s! Alcatel-Lucent ustanawia nowy rekord prędkości...

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">...<strong>szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem tradycyjnych miedzianych kabli telefonicznych</strong></span></p>

>

Rekord został ustanowiony dzięki nowej technologii XG-FAST opracowanej przez Bell Labs, która pozwala na transmisję o prędkości 10 Gb/s przy zastosowaniu dwóch par przewodów miedzianych oraz transmisję symetryczn? o prędkości 1 Gb/s na pojedynczym kablu.

Paryż, lipiec 2014 – Bell Labs, ośrodek badawczy Alcatel-Lucent (Euronext Paris i NYSE: ALU), ustanowił nowy rekord w transmisji danych osi?gaj?c prędkość 10 Gb/s z wykorzystaniem tradycyjnych telefonicznych kabli miedzianych i prototypowego rozwi?zania XG-FAST. Wynik ten udało się osi?gn?ć przy wykorzystaniu dwóch par przewodów miedzianych. Dzięki technologii XG-FAST możliwe jest także uzyskanie transmisji symetrycznej o prędkości 1 Gb/s (w której pasmo jest podzielone w sposób umożliwiaj?cy równoczesne pobieranie i wysyłanie danych z prędkości? 1 Gb/s) na pojedynczej skrętce miedzianej. Prototypowe rozwi?zanie opracowane przez Bell Labs pozwoli na zapewnienie transmisji danych z prędkości? oferowan? przez światłowody w miejscach, w których niemożliwe jest ich bezpośrednie doprowadzenie.

Technologia pozwalaj?ca na świadczenie usług symetrycznego ultra-szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 1 Gb/s z wykorzystaniem istniej?cych sieci miedzianych to przełom w transmisji danych. Dzięki niej operatorzy będ? mogli oferować dostęp do Internetu z wykorzystaniem ł?czy miedzianych, o przepustowości nieodróżnialnej od tej, która dostępna jest za pośrednictwem usługi FTTH. Będzie to bardzo przydatne w miejscach, w których z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub estetycznych niemożliwe jest doprowadzenie światłowodu bezpośrednio do danego lokalu. Wystarczy wtedy poprowadzić go do granic posesji, czy ściany lub piwnicy budynku, a istniej?ca sieć miedziana może zostać użyta na ostatnim odcinku.

Technologia XG-FAST to rozwinięcie technologii G.fast, której standaryzację kończy właśnie Międzynarodowy Zwi?zek Telekomunikacyjny (ITU). G.fast pojawi się na rynku w 2015 r. i wykorzystywać będzie częstotliwość 106 MHz. Pozwoli to na przesył danych z prędkości? do 500 Mb/s na dystansie 100 metrów. Technologia XG-FAST natomiast wykorzystuje podwyższon? częstotliwość sięgaj?c? nawet 500 MHz dzięki czemu umożliwia osi?gnięcie większej przepustowości na krótszym dystansie. Wykorzystuj?c tę technologię w ośrodku Bell Labs udało się uzyskać transmisję symetryczn? o   prędkości 1 Gb/s na odcinku 70 metrów na pojedynczej skrętce miedzianej. 10 Gb/s osi?gnięto na dystansie 30 metrów dzięki użyciu dwóch par przewodów miedzianych (technice znanej jako bonding) Oba testy zostały wykonane na standardowych kablach miedzianych dostarczonych przez europejskiego operatora.

Markus Weldon, Prezes Bell Labs powiedział: „Naszym celem jest nieustanne przesuwanie granic tego co możliwe. ‘Projektujemy przyszłość’ dzięki przełomowym technologiom, które oferuj? dziesięciokrotnie większe możliwości niż te dostępne dzisiaj. Transmisja danych z prędkości? 10 Gb/s po kablach miedzianych jest tego świetnym przykładem. Docieranie do granic technologii szerokopasmowej pozwala operatorom określić, jak dostarczać gigabitowe usługi z wykorzystaniem istniej?cych sieci, zapewniaj?c tym samym możliwie najszerszy dostęp ultra-szerokopasmowy.”

Komentuj?c wyniki testów przeprowadzonych przez inżynierów Bell Labs, Federico Guillén, szef działu Fixed Networks Alcatel-Lucent powiedział: „Rekord ustanowiony przez Bell Labs to wspaniałe osi?gnięcie, ale kluczowe jest to, że przy okazji wyznaczony został również nowy punkt odniesienia dla wdrożeń Internetu ultra-szerokopasmowego w ‘świecie rzeczywistym’. XG-FAST wesprze operatorów w szybszym wdrażaniu usług FTTH. Rozwi?zanie to pozwoli na doprowadzanie światłowodu możliwie najbliżej do klientów bez ryzyka opóźnień i konieczności ponoszenia znacznych kosztów zwi?zanych z wchodzeniem do każdego lokalu. Powoduj?c, że świadczenie usług symetrycznego dostępu do Internetu o przepustowości 1 Gb/s z wykorzystaniem ł?czy miedzianych staje się realne Bell Labs dostarcza branży telekomunikacyjnej nowe rozwi?zanie pozwalaj?ce oferować dostęp ultra-szerokopasmowy wszystkim klientom bez wyj?tku.”

Informacje techniczne

Główne czynniki wpływaj?ce na prędkość transmisji danych po kablach miedzianych:

  • Dystans: im dłuższy jest odcinek między węzłem dostępowym, a gniazdkiem telefonicznym klienta tym niższa prędkość transmisji danych. Zależność ta jest wynikiem tłumienia.
  • Częstotliwość: im szerszy zakres częstotliwości, tym wyższa może być prędkość przesyłu danych. Górn? granicę przepustowości ł?cza w zależności od szerokości pasma przenoszenia i nośnika transmisji określa Twierdzenie Shannona.
  • Wyższe częstotliwości ulegaj? tłumieniu szybciej niż niskie. W efekcie przyrost wydajności wraz ze wzrostem zakresu częstotliwości jest coraz mniejszy.

W trakcie testów w ośrodku Bell Labs wykazano, że technologia XG-FAST pozwala na symetryczny transfer z prędkości? 1 Gb/s na odcinku 70 metrów (na kablu wykorzystanym w badaniu). Wynik ten został osi?gnięty przy częstotliwości 350 MHz. Sygnał o wyższej częstotliwości był całkowicie tłumiony na dystansie przekraczaj?cym 70 metrów.

W warunkach rzeczywistych na prędkość transmisji danych mog? wpłyn?ć również inne ważne czynniki, takie jak jakość i grubość kabla miedzianego oraz przesłuchy powodowane przez s?siaduj?ce przewody (możliwe do zredukowania za pomoc? wektoringu). Czynniki te nie były brane pod uwagę w tych próbach, ale zostały dokładnie przebadane podczas innych testów.

Porównanie technologii

Technologia

Częstotliwość

Maksymalna prędkość

Maksymalny dystans

  

  

  

VDSL2*

17 MHz

150 Mb/s

400 metrów

G.fast faza 1*

106 MHz

700 Mb/s

100 metrów

G.fast faza 2*

212 MHz

1.25 Gb/s

70 metrów

Bell Labs XG-FAST**

350 MHz

2 Gb/s (1 Gb/s symetrycznie)

70 metrów

Bell Labs XG-FAST z bondingiem***

500 MHz

10 Gb/s (dwie pary)

30 metrów

* Standard przemysłowy. G.fast pozwala na konfigurację prędkości pobierania i wysyłania danych przez operatora

** W laboratorium przy odtworzeniu warunków rzeczywistych (dystans i jakość kabla miedzianego)

*** W warunkach laboratoryjnych


INFORMACJE O FIRMIE ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS I NYSE: ALU)

Alcatel-Lucent plasuje się w czołówce globalnej branży telekomunikacyjnej, oferuj?c produkty i innowacje z zakresu technologii IP i sieci w chmurze, a także stacjonarnych i bezprzewodowych urz?dzeń dostępowych dla sieci ultra-szerokopasmowych, przeznaczonych dla firm operatorskich i ich klientów oraz przedsiębiorstw i instytucji na całym świecie.

Działania Alcatel-Lucent napędzaj?ce rozwój techniczny branży telekomunikacyjnej od telefonii głosowej, do szybkiej transmisji danych, obrazu wideo i informacji w formie cyfrowej, opieraj? się na pracach prowadzonych w ośrodkach Bell Labs, które stanowi? integraln? część firmy Alcatel-Lucent i s? jednymi z wiod?cych światowych instytucji badawczych, maj?cych w swoim dorobku wiele przełomowych rozwi?zań technologicznych, które ukształtowały branżę komunikacyjn? i sieciow?. Dzięki stworzonym przez firmę innowacjom, Alcatel-Lucent znalazł się na liście Top 100 Global Innovator, opracowanej przez agencję Thomson Reuters, a periodyk MIT Technology Review zaliczył go do grona 50 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w 2012 r. Z kolei działania Alcatel-Lucent na polu innowacyjnych rozwi?zań wspomagaj?cych zrównoważony rozwój doprowadziły do uznania go za lidera branży w sektorze technologii sprzętowych i urz?dzeń w rankingu Dow Jones Sustainability Indices w 2013 r. Realizuj?c misję firmy polegaj?c? na wykorzystaniu pełnego potencjału skomunikowanego świata, Alcatel-Lucent sprawia, że globalna branża telekomunikacyjna rozwija się w bardzie zrównoważony sposób, a rozwi?zania s? tańsze i łatwiej dostępne.

Przychody firmy Alcatel-Lucent w 2013 r. wyniosły 14,4 mld euro, a jej akcje s? notowane na giełdzie w Paryżu i Nowym Jorku (Euronext i NYSE: ALU). Firma jest zarejestrowana we Francji z główn? siedzib? w Paryżu.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie Alcatel-Lucent: http://www.alcatel-lucent.com, a także na blogu: http://www.alcatel-lucent.com/blog i oficjalnym koncie firmy w serwisie Twitter:

http://twitter.com/Alcatel_Lucent.

ALCATEL-LUCENT – KONTAKT DLA MEDIÓW

SIMON POULTER                                         simon.poulter(@)alcatel-lucent.com                                   T : +33 (0)1 55 14 10 06

MATHEW PITT-BAILEY                         mathew.pitt-bailey(@)alcatel-lucent.com                    T : +33 (0)1 55 14 11 14

ALCATEL-LUCENT – KONTAKT DLA INWESTORÓW

MARISA BALDO                                             marisa.baldo(@)alcatel-lucent.com                                       T : +33 (0)1 55 14 11 20

JACQUES-OLIVIER VALLET               jacques-olivier.vallet(@)alcatel-lucent.com                   T : +33 (0)1 55 14 12 49

TOM BEVILACQUA                                     thomas.bevilacqua(@)alcatel-lucent.com                       T : + 1 908-582-7998

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!