1% podatku dla fundacji – wspierajmy razem!

<p style="text-align: justify;"><strong>Do końca kwietnia mogą Państwo wypełniając deklarację podatkową przekazać 1% swojego podatku na cele dobroczynne. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zachęca do wsparcia fundacji i organizacji pożytku publicznego, które związane są z naszymi firmami stowarzyszonymi.</strong></p>

>

ŚWIETLICA środowiskowa- Klub Alternatywny dla dzieci i młodzieży Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Zajmujemy się wsparciem dzieci  i młodzieży w wieku 7-18 lat z rodzin dysfunkcyjnych. Z naszej oferty korzysta co roku około 80 osób. Zajęcia realizowane w świetlicy maj? na celu rozwój intelektualny dzieci, jak również inspirowanie i rozbudzanie ich kreatywnego myślenia. S? to zajęcia: językowo-plastyczne, informatyczne, socjoterapeutyczne, reedukacyjne,   trening judo, lekcje śpiewu.

Oprócz tego odrabiamy lekcje, organizujemy dla dzieci inne zajęcia np. kulinarne, szachowe, ruchowe, integracyjne. Codziennie zapewniamy ciepły posiłek. Angażujemy również rodziców, którzy z chęci? pomagaj? nam w porz?dkach, imprezach okolicznościowych tj. Wielkanoc, Wigilia, Dzień Dziecka, Mikołajki. Ci?gle pozyskujemy wolontariuszy, którzy prowadz? zajęcia z dziećmi np. nauka gry na gitarze, sportowe, prowadz? korepetycje z angielskiego, czy matematyki.

Środki finansowe zostan? przeznaczone ma zakup materiałów do zajęć świetlicowych, prace remontowe oraz dożywianie dzieci.

Numer KRS: 0000223182

Osoba kontaktowa:

Adil Kheldouni
adil_k(@)wp.pl
507524052
ul. 11-Listopada 17/19
Warszawa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Entraide

Kim jesteśmy?

ENTRAIDE jest Organizacj? Pożytku Publicznego prowadzon? przez mieszkaj?cych w Polsce wolontariuszy pochodz?cych z krajów francuskojęzycznych i spośród Polaków mówi?cych po francusku.

ENTRAIDE organizuje akcje solidarnościowe maj?ce na celu pomoc osobom będ?cym w trudnej sytuacji życiowej na terenie całej Polski.

Organizacja imprez:

Wiosenna i letnia sprzedaż na cele charytatywne: Dochód ze sprzedaży jest wykorzystywany do sfinansowania prezentów bożonarodzeniowych oraz zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z rożnych ośrodków znajduj?cych się pod nasza opiek?.  

Boże Narodzenie: Dzięki pomocy finansowej oraz darom w naturze otrzymanym od rożnych firm organizujemy święta Bożego Narodzenia i przygotowujemy paczki od św Mikołaja dla wszystkich dzieci z ośrodków, którymi się opiekujemy.

Chcemy by wszystkie dzieci mogły się cieszyć świętami Bożego Narodzenia!  

Koktajl charytatywny: Organizowany dla firm i osób prywatnych. Dochód ze sprzedaży biletów wstępu oraz biletów na loterię wykorzystany jest na sfinansowanie wcześniej określonych projektów.  

Pomoc szkołom:

- pomoc ta ma miejsce dzięki patronatowi finansowemu osób prywatnych (we współpracy z Fundacj? Chleb Życia). ENTRAIDE zobowi?zuje się pozyskać minimum 16 sponsorów rocznie.

- finansujemy obiady w dwóch szkołach na Kaszubach. W latach 2014-20135 ENTRAIDE opłaciła 3460 posiłków w tych szkołach.  

Operacja 1%: polski fiskus oferuje możliwość przekazania 1% podatku dla organizacji użyteczności publicznej. Ilość zebranych w ten sposób pieniędzy w 2015 roku to 90616.99 PLN.

Osobisty  nadzór:

Wolontariusze ENTRAIDE zobowi?zuj? się do osobistego kontaktu z ośrodkami, aby upewniać się co do optymalnego wykorzystania darów.

Ponieważ wszyscy członkowie ENTRAIDE s? wolontariuszami, Fundacja ma minimalne koszty funkcjonowania i pozyskane fundusze służ? prawie w całości wspomaganiu ośrodków.  

Dziękujemy za Państwa hojność !

Nasze działania:  

Od roku 1995 ENTRAIDE udziela pomocy finansowej rzędu 200  000 PLN rocznie 26 ośrodkom opieki i pomocy społecznej.

Fundacja pomaga także finansowo we właściwym funkcjonowaniu domów dziecka, ognisk dla dzieci, noclegowni dla bezdomnych, struktur pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym. Będ?c Organizacj? Pożytku Publicznego, ENTRAIDE może otrzymywać 1% podatku od osób fizycznych, który jest jej przekazywany przez polski Urz?d Skarbowy na zlecenie podatnika.

ENTRAIDE pomaga finansować budowę nowych struktur pomocy oraz remonty istniej?cych ośrodków. ENTRAIDE przekazuje także ośrodkom dary materialne w postaci ubrań, żywności, środków czystości i zabawek, pozyskane w organizowanych przez siebie zbiorkach.

Numer KRS:  0000159889

Osoba kontaktowa:

Fundacja.entraide(@)gmail.com
Chantal Haquette, 608009686
Ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komitet Ochrony Praw Dziecka  

Komitet Ochrony Praw Dziecka działa od 1981 roku na rzecz dzieci i ich rodzin. Zajmujemy się kompleksow? pomoc? dziecku i jego rodzinie. Udzielamy porad pedagogicznych, prawnych, psychologicznych, prowadzimy mediacje, terapie. W Polsce działamy poprzez 23 oddziały terenowe.

Każdego miesi?ca otrzymujemy ok. 220 sygnałów z prośba o pomoc. potrzebujemy środków finansowych na diagnozę, terapię, prowadzenie diagnoz, mediacji, terapii. Współpracujemy także ze specjalistami, zajmuj?cymi się pomoc? dziecku krzywdzonemu, organizujemy szkolenia, kampanie społeczne, projekty edukacyjne. Ostatnio zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kampanię społeczn? na temat przemocy emocjonalnej Nasz najbliższy wróg. Kampania zaistniała w mediach, zyskała wsparcie ambasadorów- Aktorów, wywołała duże zainteresowanie w internecie. Podejmujemy działania interwencyjne na rzecz dzieci. Koszt diagnozy i terapii jednego dziecka to ok. 3000 PLN. Wydajemy publikacje, ulotki na temat przeciwdziałania przemocy.

Numer KRS:  0000099511  

Osoba kontaktowa:

Magdalena Stachowiak- Alexandrowicz
Szef Działu PR i Pozyskiwania środków
pedagog
Komitet Ochrony Praw Dziecka
m.stachowiak(@)kopd.pl
+ 48 /22  626 94 19  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

Twój 1 procent podatku może odmienić czyjeś życie.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” wspiera osamotnione osoby starsze. Pomagamy im na co dzień, odbudowujemy zaufanie do innych, dajemy poczucie bycia potrzebnym, tak ważne w jesieni życia. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu seniorów. We wszystkich działaniach kierujemy się mottem „kwiaty przed chlebem”, podkreślaj?c tym samym podmiotowość i godność drugiej osoby oraz potrzebę budowania relacji, opartej na przyjaźni i zaufaniu.

Wypełniasz PIT – przekaż 1%. KRS 0000160750

Twój 1% ratuje przed samotn? starości?!

Stowarzyszenie działa w Polsce od 2002 r. w Warszawie, Poznaniu   i Lublinie. "mali bracia Ubogich" to przyjaciele osób starszych. Dowiedz się więcej: www.malibracia.org.pl

Podsumowanie 2015 >>>http://www.malibracia.org.pl/jeden-procent/

Numer KRS:  0000160750

Osoba kontaktowa:  

Joanna Mielczarek
info(@)malibracia.org.pl
22  635 13 64
00-159 Warszawa, ul. W. Andersa 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja SPARTANIE DZIECIOM

Spartanie s? grup? biegaczy, którzy swoje zainteresowanie bieganiem długodystansowym postanowili dodatkowo wzmocnić aspektem społecznym.  W strojach starożytnych wojowników, z włóczniami i tarczami w rękach oraz hełmami na głowach, zwracaj? uwagę na problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.  

Cel, na który potrzebne s? środki finansowe :

  • Pomoc w leczeniu, rehabilitacji, terapii oraz edukacji dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej;
  • Propagowanie aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Numer KRS:  0000517413

Osoba kontaktowa:

Michał Leśniewski
michal.lesniewski(@)spartaniedzieciom.org  
tel. 603 680 970
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
KRS:  0000517413
NIP: 521-367-61-32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Fundacja zainicjowana przez rodziców wcześniaka, działaj?c? na rzecz rodziców wcześniaków.

Fundacja umożliwia dostęp do:

  • wiedzy o wcześniakach
  • literatury polskiej i zagranicznej
  • Grup Wsparcia, założonych przez rodziców wcześniaków, działaj?cych w różnych miastach Polski
  • Programu Mentor, ułatwiaj?cego kontakt pomiędzy rodzicami dzieci urodzonych w podobnym wieku i z podobnymi problemami zdrowotnymi
  • organizacji działaj?cych na rzecz wcześniaków w innych krajach
  • aktualnych informacji w mediach o wcześniakach

Cel, na który potrzebne s? środki finansowe: ułatwienie dostępu do informacji o wcześniakach oraz zapewnienie wsparcia przez kontakt z rodzicami, którzy przeszli tę sam? drogę.

Numer KRS:  0000191989

Osoba kontaktowa:

pani Magdalena Sadecka – Makaruk
Sekretarz Fundacji  
wczesniak(@)wczesniak.pl
0601-252866  

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

ul. Sarmacka 12 lok. 2
02-972 Warszawa  
NIP: 123-102-51-53  
REGON: 015721363

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdejmij Kl?twę. Polska Fundacja CCHS

Zdejmij Kl?twę. Polska Fundacja CCHS zajmuje się wszechstronn? pomoc? osobom cierpi?cym na CCHS (Kl?twę Ondyny) i ich rodzinom oraz wspieraniem badań naukowych nad wynalezieniem leku na tę chorobę.

  

Celem Fundacji jest polepszenie standardów opieki medycznej, poprawa jakości życia chorych i ich rodzin  w Polsce, zwiększenie świadomości o CCHS oraz budowanie sieci międzynarodowej współpracy między pacjentami, naukowcami i służb? zdrowia.

  

Numer KRS:  0000566879

Osoba kontaktowa:

Magda Hueckel:
hueckel@gmail.com
Anna Palusińska:
anna.palusinska(@)wp.pl  

Zdejmij Kl?twę. Polska Fundacja CCHS
Numer NIP: 5842742851

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!