Podsumowanie wydarzeń

1% podatku dla fundacji – wspierajmy razem!

<p style="text-align: justify;"><strong><strong>Do końca kwietnia mogą Państwo wypełniając deklarację podatkową przekazać 1% swojego podatku na cele dobroczynne. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zachęca do wsparcia fundacji i organizacji pożytku publicznego, które związane są z naszymi firmami stowarzyszonymi.</strong></strong></p>

>

Klub Alternatywny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Klub Alternatywny działa na rzecz dzieci i młodzieży od 2004 roku. Nasz? główn? misj? jest wsparcie praskich rodzin w procesie edukacji i wychowania dzieci.

W ramach pogotowia lekcyjnego dzieci maj? możliwość udziału w terapii pedagogicznej, odrabianiu lekcji, korepetycjach.

Na zajęciach socjoterapeutycznych, w grupach wiekowych, dzieci i młodzież nabywaj? umiejętności społeczne: współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, komunikacji, przechodz? przez program profilaktyki uzależnień i ucz? się asertywności, któr? jest tak potrzebna w środowisku w którym żyj?.

Dbamy też o rozwój zainteresowań dzieci. Mog? się one rozwijać poprzez udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, komputerowych, judo, kulinarnych.

Na zajęciach judo, po zdobyciu żółtego pasa dzieci mog? brać udział w zawodach Judo organizowanych na terenie Mazowsza.

Na zajęciach muzycznych, dzieci bior? udział a przegl?dach piosenki, festiwalach, nagrywaj? płyty.

Na zajęciach komputerowych prowadz? stronę facebookow? Klubu, tworz? wirtualne prezentacje.

Wszystkie te działania generuj? liczne sytuacje wychowawcze a zdobyte, medale, nagrody, płyty … maj? na celu podniesienie poczucia własnej wartości.

Aby osi?gn?ć zamierzony skutek, niezbędna jest ścisła współpraca placówki z rodzicami i ze szkoł?. Dzięki biurze pomocy i projektów społecznych i projektowi Tu Praga Waw Pl pojawia się szansa na wypracowanie modelu współpracy między placówkami pozarz?dowymi, a szkoł? w którym świetlice będ? wparciem dla szkół w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

Cel, na który potrzebne s? środki finansowe: remont świetlicy

Caritas Diecezji Warawsko-Praskiej
Numer KRS: 0000223182
Cel szczegółowy: KLUB ALTERNATYWNY   

—————————————————————————————————————————————

Fundacja  ?  Warbud – warto pomagać   ?

Fundacja wspiera wiele akcji. W ci?gu 8 lat działalności ł?cznie skoordynowaliśmy i wzięliśmy udział w  ponad 230 lokalnych i  ogólnopolskich przedsięwzięciach dobroczynnych.

Fundacja wspiera cele kulturalne, sportowe, proekologiczne oraz oświatowe. Znaczn? część środków Fundacja przeznacza na finansowanie leczenia i rehabilitację dzieci oraz działania edukacyjne.

Numer KRS: 0000313177

Fundacja „Warbud - Warto pomagać”
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Osoba kontaktowa:

Joanna Szwed
Tel. +48 22 56 76  039
e-mail  : joanna.szwed@warbud.pl

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Entraide

Kim jesteśmy?  

ENTRAIDE jest Organizacj? Pożytku Publicznego prowadzon? przez mieszkaj?cych w Polsce wolontariuszy pochodz?cych z krajow francuskojęzycznych i spośrod Polakow mowi?cych po francusku.

ENTRAIDE organizuje akcje solidarnościowe maj?ce na celu pomoc osobom będ?cym w trudnej sytuacji życiowej na terenie całej Polski.  

Organizacja imprez:  

Wiosenna i letnia sprzedaż na cele charytatywne: Dochod ze sprzedaży jest wykorzystywany do sfinansowania prezentow bożonarodzeniowych oraz zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z rożnych ośrodkow znajduj?cych się pod nasza opiek?.  

Boże Narodzenie: Dzięki pomocy finansowej oraz darom w naturze otrzymanym od rożnych firm organizujemy święta Bożego Narodzenia i przygotowujemy paczki od św Mikołaja dla wszystkich dzieci z ośrodkow, ktorymi się opiekujemy.

Chcemy by wszystkie dzieci mogły się cieszyć świętami Bożego Narodzenia!  

Koktajl charytatywny: Organizowany dla firm i osob prywatnych. Dochod ze sprzedaży biletow wstępu oraz biletow na loterię wykorzystany jest na sfinansowanie wcześniej określonych projektow.  

Pomoc szkołom:

  • pomoc ta ma miejsce dzięki patronatowi finansowemu osob prywatnych (we wspołpracy z Fundacj? Chleb Życia). ENTRAIDE zobowi?zuje się pozyskać minimum 16 sponsorow rocznie.
  • finansujemy obiady w dwoch szkołach na Kaszubach. W latach 2014-20135 ENTRAIDE opłaciła 3460 posiłkow w tych szkołach.  

Operacja 1%: polski fiskus oferuje możliwość przekazania 1% podatku dla organizacji użyteczności publicznej. Ilość zebranych w ten sposob pieniędzy w 2015 roku to 90616.99 PLN.  

Osobisty nadzor:  

Wolontariusze ENTRAIDE zobowi?zuj? się do osobistego kontaktu z ośrodkami, aby upewniać się co do optymalnego wykorzystania darow.

Ponieważ wszyscy członkowie ENTRAIDE s? wolontariuszami, Fundacja ma minimalne koszty funkcjonowania i pozyskane fundusze służ? prawie w całości wspomaganiu ośrodkow.  

Dziękujemy za Państwa hojność!

Nasze działania:

Od roku 1995 ENTRAIDE udziela pomocy finansowej rzędu 200 000 PLN rocznie 19 ośrodkom opieki i pomocy społecznej.

Fundacja pomaga także finansowo we właściwym funkcjonowaniu domow dziecka, ognisk dla dzieci, noclegowni dla bezdomnych, struktur pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym. Będ?c Organizacj? Pożytku Publicznego, ENTRAIDE może otrzymywać 1% podatku od osob fizycznych, ktory jest jej przekazywany przez polski Urz?d Skarbowy na zlecenie podatnika.

ENTRAIDE pomaga finansować budowę nowych struktur pomocy oraz remonty istniej?cych ośrodkow. ENTRAIDE przekazuje także ośrodkom dary materialne w postaci ubrań, żywności, środkow czystości i zabawek, pozyskane w organizowanych przez siebie zbiorkach.

Numer KRS: 0000159889

Osoba kontaktowa:

Fundacja.entraide@gmail.com
Chantal Haquette, 608009686
Ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
fundacjaentraide.wordpress.com

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie  !

Fundacja Rak’n’Roll zmienia schematy myślenia o  chorobie nowotworowej i działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Powstaliśmy w październiku 2009 roku z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która po swoich doświadczeniach z chorob? onkologiczn? chciała pomóc innym chorym w podobnej sytuacji. Od samego pocz?tku naszym celem było stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku w przestrzeni publicznej. Przełamywanie tabu zwi?zanego z podejściem do raka w Polsce, zarażanie pozytywn? energi?. Dzięki idei Rak’n’Roll kobiety chore na raka zaczęły walczyć o swoj? kobiecość w chorobie i o to, aby chorować godnie, leczyć się świadomiej.

Naszych działań nie da się podsumować w 500 znakach. Robimy wszystko aby pomóc ludziom zmagaj?cym się z chorobami nowotworowymi i ich najbliższym. Otrzymane środki przeznaczamy na realizację celów statutowych, jak i leczenie konkretnych podopiecznych. Wiecej o tym co robimy można przeczytać tu  : https://www.facebook.com/notes/fundacja-raknroll-wygraj-%C5%BCycie/kolejne-dwana%C5%9Bcie-miesi%C4%99cy-za-nami-podsumujmy-2016-r/10154162130921969

Numer KRS: 0000338803

Osoba kontaktowa:

Marta Szklarczuk, marta.szklarczuk(@)raknroll.pl; 510912629, ul. Wiśniowa 59/6, 02-520 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Orange

Fundacja Orange działa od 12 lat - inspiruje dzieci i młodzież do m?drego korzystania z nowych mediów. Najmłodszym pomaga bezpiecznie odkrywać Internet. Uczy dzieci programowania- języka przyszłości. Tworzy multimedialne pracownie w małych miastach i wsiach. W inicjatywy fundacji angażuj? się wolontariusze – pracownicy firmy Orange. Fundacja Orange prowadzi autorskie ogólnopolskie programy edukacyjne, badania, wydaje publikacje, wł?cza się w wartościowe inicjatywy zewnętrzne.

Każdy z nas ma niezwykł? moc i w prosty sposób może zrobić coś dobrego dla innych. Wystarczy przekazać swój 1% podatku. W tym roku po raz pierwszy możesz wesprzeć Fundację Orange. Dzięki Tobie także dzieci ze szkół podstawowych będ? mogły poznać swoje Supermoce. Bo każde dziecko je ma, choć nie każde o tym wie. Twój 1% sprawi, że pomożemy im je odkryć: nauczymy dzieci języka komputerów, czyli programowania, aby mogły doł?czyć do świata #SuperKoderów.

Numer KRS:  0000241397

Osoba kontaktowa:

Ewa Krupa, Prezes Zarz?du Tel.: +48 22 527 40 40 Fundacja Orange, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska www.fundacja.orange.pl

www.facebook.com/FundacjaOrange

  —————————————————————————————————————————————

Fundacja  ?  Znajdź Pomoc   ?

Fundacja „Znajdź Pomoc” ł?czy ludzi - tych którzy poszukuj? pomocy z tymi, którzy tę pomoc mog? zapewnić. Do współpracy angażujemy wszystkie sektory: biznes, organizacje pozarz?dowe, instytucje państwowe, wierz?c, że współpraca międzysektorowa jest jedynym skutecznym sposobem budowania trwałej zmiany społecznej. Naszym podopiecznym może zostać każdy, niezależenie od problemu, z jakim się boryka. Opiek? otaczamy każdego, a sprawy prowadzimy od pojawienia się problemu do jego rozwi?zania.  

Dla Fundacji najważniejsza jest pomoc podopiecznemu bez względu na powód zgłoszenia. W zwi?zku z powyższym głównym celem pozyskiwania środków jest możliwość zapewnienia konsultacji ze specjalistami, tj.: psychologiem, prawnikiem, psychoonkologiem, doradc? zawodowym, lekarzem, pracownikiem  socjalnym, specjalist? ds. interwencji kryzysowej oraz otoczenie podopiecznego kompleksow? pomoc? – od pojawienia się problemu do jego rozwi?zania.

Numer KRS:  0000414091

Osoba kontaktowa:

Maja Surowicz m.surowicz(@)znajdzpomoc.pl Daria Michalik d.michalik(@)znajdzpomoc.pl 222992928, 577899615
Adres korespondencyjny
Ul. Woziwody 8
02-908 Warszawa
Adres biura Ul. Powsińska 20a
02-920 Warszawa  

—————————————————————————————————————————————

Fundacja „Tęczowy Dom”  

Fundacja może prowadzić statutow? działalność nieodpłatn? pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

  • organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych i ich opiekunów,
  • realizacja bezpłatnej opieki nad podopiecznymi w domu w ramach projektu „Tęczowe popołudnia i weekendy”,
  • pomoc socjalna dla matek samotnie wychowuj?cych dzieci,

Podstawowym celem realizacji zadania publicznego jest budowa Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej wykonuj?cego działalność opiekuńczo lecznicz? - „Tęczowy Dom”, który zapewni dożywotni pobyt, rehabilitację, pielęgnację i niezbędn? opiekę gdy zabraknie ich opiekunów. Ponadto rehabilitacj? i opiek? objęci będ? podopieczni, którzy maj? opiekunów lecz wymagaj? pomocy specjalistycznej w ramach pobytu dziennego. Teren do realizacji tego zadania został przygotowany na działce o pow.8474,0 m2 stanowi?cej własność Fundacji w miejscowości Wólka Wybraniecka gmina Stanisławów pow. Mińsk Mazowiecki odległej od Warszawy 30 km, a położonej w terenie niezabudowanym wśród pól i lasów.

Numer KRS: 0000149736

Fundacja „Tęczowy Dom”  
ul. Górczewska6 lok 25 01-180 Warszawa

Osoba kontaktowa:

Prezes Zarz?du Andrzej Krajewski Tel. 502  020  001 mail: fundacjateczowydom@o2.pl
Wiceprezes Zarz?du Ewa Osiewicz Maciejczyk Tel.603 648  541 email: opuncja45@wp.pl
Członek Zarz?du Jacek Bijak, Tel. 608000115, email: Jacek.bijak45@gmail.com

—————————————————————————————————————————————

Fundacja SMA

'SMA' to fundacja która działa na rzecz osób chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Jesteśmy przede wszystkim pierwszym kontaktem osób nowo zdiagnozowanych, ale również organizacj? która szuka dostępu leczenia i badań oraz je organizuje i finansuje.  

Cel to opłacenie grantu pokrywaj?cego koszty kontraktu polskiej lekarki wydelegowanej przez nasz? fundację do paryskiego Institutde Miologie gdzie podaje preparat ratuj?cy życie międzynarodowym, w tym polskim dzieciom. Dzięki współpracy fundacji z Instytutem polskie dzieci dostały  szansę na życie. Teraz szukamy środków na utrzymanie jej.  

Numer KRS: 0000473018

Osoba kontaktowa:  

Kacper Ruciński: kacper.rucinski(@)fsma.pl
Telefon:
+48 22 350 02 02
Adres:
Fundacja SMA z siedzib? w Warszawie
ul. Przy Forcie 10/99  

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Celem Fundacji Rodzin Adopcyjnych jest zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym, naturalnym lub zastępczym.

Fundacja założona została przez grupę rodziców adopcyjnych, którzy przyjęli osierocone dzieci do swoich rodzin, a potem postanowili pomagać następnym dzieciom.

Zawsze najważniejszym celem wszystkich naszych działań było uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w domu dziecka, zwanym obecnie placówk? opiekuńczo-wychowawcz?.

Fundacja Rodzin Adopcyjnych rozpoczęła swoj? działalność w 1997 roku, od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), zbieraj?c 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT.  

Zapraszamy na stronę www.adopcja.org.pl i do współpracy. Bież?ce informacje o naszych działaniach znaleźć można na: www.facebook.com/adopcja. Więcej o histrii Fundacji: www.adopcja.org.pl/historia_fundacji.php.

Kluczowym projektem Fundacji jest IOP w Otwocku (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny) - szpitalny oddział preadopcyjny dla porzuconych niemowl?t.

IOP w Otwocku jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmuj?cym noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.

Nadrzędnym celem IOP jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez:
- umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych,
- powierzenie rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.

IOP to mieszkanie dla dzieci urz?dzone w standardzie oddziału niemowlęcego. Dla bezpieczeństwa dzieci usytuowany jest w szpitalu, w bezpośrednim s?siedztwie oddziału pediatrycznego. Dysponujemy 20 miejscami.

Więcej informacji o IOP: www.adopcja.org.pl/nasze_programy_1.php

Numer KRS:  0000151113  

Do kontaktów z Izb?:
Jerzy Potocki, jpo(@)aims.pl, tel. 501750075

Do kontaktów zewnętrznych:
Iza Ratyńska, fundacja(@)adopcja.org.pl, (+48) 603 94 51 54

Adres rejestrowy i biura Fundacji:
ul. Nowogrodzka 49, III piętro, 00-695 Warszawa, (+48) 22 522 84 16

Adres IOP w Otwocku (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny):
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock, (+48) 22 779 48 38

—————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie  ?  mali bracia Ubogich   ?  

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” działa w Polsce od 1 grudnia 2002 roku w trzech miastach: Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Naszym celem jest wsparcie i towarzyszenie osobom starszym cierpi?cym z powodu samotności, zgodnie z naszym mottem: „kwiaty przed chlebem”.

Dziś  ?  mali bracia Ubogich   ? to setki wolontariuszy działaj?cych przeciwko osamotnieniu osób starszych i budujacych mosty między pokoleniami.

Stowarzyszenie  ?  mali bracia Ubogich   ? przeciwdziała samotności osób starszych. Naszym fundamentalnym działaniem s? indywiduwalne i regularne (minimum 1 raz w tygodniu) wizyty wolontariuszy w domach naszych podopiecznych.  

Jest jeszcze wiele samotnych osób starszych, które czekaj? na swojego wolontariusza  !

Inne przykłady naszej działalności dla seniorów  :

  • Różnorodne spotkania tematyczne
  • Wspólne spotkania świ?teczne dla osamotnionych starszych osób
  • Wyjścia do muzeów, teatru, kina
  • Krótkie wyjazdy w ramach  ?  wakacji jednego dnia   ?, dedykowane szczególnie tym seniorom, którzy maj? problem z samodzielnym poruszaniem się  

Wypełniasz PIT – Przekaż 1%
Pomoże Ci w tym prosty program do PIT. Kliknij tutaj  :
https://jedenprocent.malibracia.org.pl/

Numer KRS:  0000160750  

Osoba kontaktowa:

Joanna Mielczarek
info(@)malibracia.org.pl  

ul. W. Adersa 13
00-159 Warszawa  

https//www.malibracia.org.pl/
https//www.facebook.com/malibracia/

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!