dr inż. Roman GurbielSYNERGA+ SPÓŁKA AKCYJNA

dr inż. Roman Gurbiel to doświadczony ekspert, doradca techniczny, operacyjny i strategiczny dla firm działających w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zrealizował z sukcesem wiele projektów doradczych, związanych z działalnością operacyjną wiodących firm na rynku polskim w obszarze produkcji, logistyki, energetyki oraz innych branż. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo Hutniczej oraz doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Głowna Handlowa. W obszarze ESG, specjalizuje się w zakresie oceny i modelowania oddziaływania działalności przedsiębiorstw na otoczenie oraz ocenach regulacyjnych - pod kątem ich wpływu na działalność przedsiębiorstw oraz identyfikacji obszarów wymagających dostosowania. Wspiera również przedsiębiorstwa w procesie wdrażania wymagań ESG, w tym weryfikując i opracowując wymagane procesy, jak również w kwestii prowadzenia raportowania.

| FR

Roman Gurbiel est un expert expérimenté, conseiller technique, opérationnel et stratégique auprès d'entreprises opérant dans la région de l'Europe centrale et orientale. Il a mené à bien un certain nombre de projets de conseil liés aux activités opérationnelles d'entreprises de premier plan sur le marché polonais dans les domaines de la fabrication, de la logistique, de l'énergie et d'autres industries. Il est diplômé de l'université d'économie de Cracovie et de l'université des sciences et technologies AGH, et titulaire d'un doctorat en économie de l'école d'économie de Varsovie. Dans le domaine de l'ESG, il est spécialisé dans l'évaluation et la modélisation de l'impact des activités des entreprises sur l'environnement et les évaluations réglementaires - en termes d'impact sur les activités des entreprises et d'identification des domaines nécessitant des ajustements. Elle soutient également les entreprises dans la mise en œuvre des exigences ESG, y compris la vérification et le développement des processus requis, ainsi que sur la question du reporting.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!