Mobilność managerów i kadry zarządzającej w Polsce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub dyskusyjny

 

>

Mobilność zawodowa, to gotowość do zmiany pracy, zawodu lub miejsca zamieszkania w celu uzyskania zatrudnienia lub poprawienia jakości zatrudnienia. Współczesny rynek pracy wymaga zdolności dostosowawczych pracowników ze względu na zmieniaj?ce się potrzeby w zakresie zapotrzebowania gospodarki. Mobilność zawodowa wi?że się często z  konieczności? korzystania ze szkoleń lub innych form uzupełniania lub nabywania nowych kwalifikacji zawodowych. Oznacza więc zmianę przestrzenn? i gotowość fizyczn? do relokacji, ale także skłonność do zmiany zawodu, stanowiska lub funkcji na inne. Należy podkreślić, że pojęcie mobilność zawodowa nie odnosi się tylko do decyzji o zmianie miejsca pracy. Oznacza również umiejętność zawodowego przekwalifikowania się, gdy rynek pracy zmienia się wraz ze zmianami gospodarczymi i  technologicznymi.

Przedsiębiorstwa, które potrafi? prawidłowo rozpoznać motywację oraz osobiste ambicje pracowników, na pewno będ? miały większ? korzyść z zatrudniania   osób otwartych na zmiany, pozytywnie nastawionych do pracy i nowych wyzwań.   Postaramy się dokonać   oceny mobilności polskich menedżerów w perspektywie indywidualnej i organizacyjnej. Na ocenę będ? składały się takie aspekty mobilności, jak: predyspozycje osobowościowe menedżerów   (m.in. chęć poznawcza, motywacja do osi?gnięć, otwartość na doświadczenia), motywy organizacyjne, czas trwania kontraktów i najczęściej obierane lokalizacje misji. Mobilność managerów może mieć uwarunkowanie kulturowo-narodowe, opieraj?c się na badaniach G. Hofstede pokażemy mobilność przez pryzmat długo i krótko terminowej orientacji oraz kolektywnego i indywidualistycznego społeczeństwa. Docelowo postaramy się określić cechy osobowościowe mobilnego polskiego menedżera, do których zaliczymy : otwartość na zmiany, zaradność w   warunkach niepewności, wysoki poziom adaptacji do otoczenia. Poczucie humoru i   inteligencja emocjonalna maj? nikłe znaczenie. Polscy menedżerowie   wskazuj? ponadto na konieczność bardzo dobrego zrozumienia praktycznego biznesu   i świetnej znajomości języków obcych, głównie   angielskiego. Po słabszej stronie   polskich menedżerów nadal można zaobserwować wiele nawyków i   zachowań ukształtowanych jeszcze w warunkach gospodarki centralnie planowanej. Inne kwalifikacje wysoko cenione w   karierze międzynarodowej to edukacja   międzynarodowa, umiejętność autoprezentacji oraz współpracy z   ludźmi różnych   kultur, z   czym wielu polskich menedżerów nie radzi sobie najlepiej.

Celem spotkania jest   zidentyfikowanie potencjału i przyczyn w zakresie mobilności   zawodowej oraz scharakteryzowanie działań, które j? ułatwiaj?. w rozmowach skupimy się na mobilności szczególnie kadry managerskiej   oraz szansach i barierach, które jej dotycz?, a także na możliwościach i sposobach ich pokonywania. Należy pamiętać, że poziom mobilności zawodowej pracowników jest uzależniony od różnych czynników: może być zależny od predyspozycji i preferencji indywidualnych, posiadanych kompetencji, od możliwości, które tworzy organizacja, ale też od zarz?dzaj?cych pracownikami przełożonych. Duży wpływ maj? również aspekty kulturowe, ale też sytuacja gospodarcza i polityczna kraju. Przynależność Polski do UE niew?tpliwie ułatwiła poruszanie się zawodowe – na dłużej lub krócej – po Europie.

Program :

  • Mobilność – operacjonalizacja pojęcia w oparciu o literaturę branżow? i socjologiczn?.
  • Kadra managerska - typologia i zadania.
  • Zróżnicowanie przyczyn mobilności .
  • Szanse i bariery w mobilności   na podstawie badań, raportów i badań własnych,
  • Pokonywanie barier – czy jest możliwe i w jaki sposób.
  • Dyskusj

Na praktyczny warsztat poświęcony Mobilności Managerów w Polsce zapraszamy przede wszystkim osoby zarz?dzaj?ce firmami oraz dyrektorów i managerów działu HR oraz HRBP.

Spotkanie zamknięte jest dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do partnera merytorycznego spotkania. Z   góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Elżbieta Strony - Dyrektor Zarz?dzaj?cy LINCOLN ARIA
Absolwentka SGH i studiów Executive Master HEC Paris, dysponuje wieloletnim doświadczeniem handlowym oraz 14-letnim doświadczeniem trenerskim i konsultingowym. Project Manager wielu projektów badawczo – szkoleniowych, autor metodologii badań opinii klienta B2B, badań oceny efektywności organizacyjnej w ujęciu indywidualnym i zespołowym oraz artykułów w Zeszytach SGH (Assessment Center, jako narzędzie ewaluacji potencjału menadżerskiego – ponad 700 przebadanych osób) i Harvard Business Review (X/2004 – Jak skutecznie sprzedawać i tworzyć przewagę konkurencyjn? w oparciu o budowanie relacji z klientami firmy). Wiele zrealizowanych przez ni? projektów badawczych zakończyło się rezultatami wzrostu sprzedaży nawet do 150%. Ekspert oceny potencjału zawodowego wg metodologii EvaluARIA ?. Autor adaptacji systemu EvaluARIA ? do firmowych modeli kompetencyjnych

Katarzyna Jankowska - Recruitment Manager LINCOLN ARIA
Doświadczony Konsultant HR/Rekruter, specjalista w zakresie projektów rekrutacyjnych w branży technicznej, i przemysłowej   na wszystkie poziomy stanowisk zarówno operacyjnych ja i zarz?dzaj?cych. Dysponuje również wieloletnim doświadczeniem biznesowym, handlowym i marketingowym zdobytym w firmach polskich i zagranicznych na rynkach polskim i francuskim. Ma za sob? wiele sukcesów sprzedażowo – badawczych. Ekspert w badaniu/uświadamianiu różnic kulturowych oraz identyfikowaniu zachowań, niezbędnych do realizacji określonych kompetencji. Posługuje się metodologi? EvaluARIA ? oraz MCPH do badania potencjału zawodowego kandydatów

Monika Topór-Pamuła - Talent Development Manager LINCOLN ARIA
Od ponad 9 lat pracuje jako Konsultant HR i Trener umiejętności menedżerskich. Doświadczenie zdobywała w wiod?cych firmach szkoleniowo-doradczych. Specjalizuje się w projektach rekrutacyjnych i rozwojowych. Zajmuje się diagnoz? kompetencji jako asesor w projektach typu Assessment i Development Center (m.in. dla DHL, Innogy (d.RWE), Omega Pharma, Gaspol, Money Expert). Prowadzi szkolenia dla menedżerów z zakresu pozyskiwania najlepszych kandydatów do pracy, budowania i zarz?dzania zespołem. Tworzy autorskie narzędzia diagnostyczne i programy szkoleniowe. Zrealizowała projekty ukierunkowane na wzrost trafności decyzji rekrutacyjnych m.in. dla: Bionorica, Phytopharm, Money Expert

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!