Aktualności firm stowarzyszonych

Zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł

<p style="text-align: justify;">Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014.752 t.j.), w art. 30 ust.1 przewiduje specjalne zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Ustawodawca rzeczone zwolnienie z akcyzy przewidział nie dla podmiotów zajmujących się produkcją energii odnawialnej lecz dla podmiotów, które legitymują się umorzonym świadectwem pochodzenia energii odnawialnej, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.</p>

>

Zasady korzystania z powyższego zwolnienia określa art.30 ust.2 ustaw o podatku akcyzowym, który to przepis stanowi iż zwolnienie stosuje się nie wcześniej niż z chwila otrzymania dokumentu potwierdzaj?cego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

Podatnik, który chce skorzystać z powyższego zwolnienia od akcyzy z tytułu umorzenia świadectw pochodzenia energii odnawialnej powinien obniżyć należny podatek akcyzowy o kwotę zwolnienia obliczon? jako iloczyn ilości MWh energii elektrycznej objętej umorzonymi świadectwami pochodzenia energii odnawialnej oraz kwoty 20 zł (stawka akcyzy za 1 KWh energii). Obniżenie to podatnik wykazuje w zał?czniku do deklaracji podatkowej AKC-4H.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż jeżeli kwota obniżenia przysługuj?ca podatnikowi będzie wyższa niż kwota akcyzy należna z tytułu energii elektrycznej za dany miesi?c, to podatnik ma prawo niewykorzystan? w tym miesi?cu kwotę obniżenia rozliczyć w deklaracjach podatkowych, składanych za miesi?ce następne.

Gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami dotycz?cymi powyżej przedstawionego zagadnienia, chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Ponadto w razie potrzeby w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław znajdziecie Państwo także fachowe doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne zarówno w obszarze prawa energetycznego, jak i podatku akcyzowego oraz innych obszarach Państwa działalności.

Więcej informacji na temat Podatku akcyzowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rödl & Partner (Warto wiedzieć na www.roedl.com/pl)

Tadeusz Piekłowski, Agent Celny, specjalista ds. ceł, biuro Rödl & Partner Wrocław

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł

<p style="text-align: justify;">Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014.752 t.j.), w art. 30 ust.1 przewiduje specjalne zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Ustawodawca rzeczone zwolnienie z akcyzy przewidział nie dla podmiotów zajmujących się produkcją energii odnawialnej lecz dla podmiotów, które legitymują się umorzonym świadectwem pochodzenia energii odnawialnej, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.</p>

>

Zasady korzystania z powyższego zwolnienia określa art.30 ust.2 ustaw o podatku akcyzowym, który to przepis stanowi iż zwolnienie stosuje się nie wcześniej niż z chwila otrzymania dokumentu potwierdzaj?cego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

Podatnik, który chce skorzystać z powyższego zwolnienia od akcyzy z tytułu umorzenia świadectw pochodzenia energii odnawialnej powinien obniżyć należny podatek akcyzowy o kwotę zwolnienia obliczon? jako iloczyn ilości MWh energii elektrycznej objętej umorzonymi świadectwami pochodzenia energii odnawialnej oraz kwoty 20 zł (stawka akcyzy za 1 KWh energii). Obniżenie to podatnik wykazuje w zał?czniku do deklaracji podatkowej AKC-4H.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż jeżeli kwota obniżenia przysługuj?ca podatnikowi będzie wyższa niż kwota akcyzy należna z tytułu energii elektrycznej za dany miesi?c, to podatnik ma prawo niewykorzystan? w tym miesi?cu kwotę obniżenia rozliczyć w deklaracjach podatkowych, składanych za miesi?ce następne.

Gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami dotycz?cymi powyżej przedstawionego zagadnienia, chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Ponadto w razie potrzeby w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław znajdziecie Państwo także fachowe doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne zarówno w obszarze prawa energetycznego, jak i podatku akcyzowego oraz innych obszarach Państwa działalności.

Więcej informacji na temat Podatku akcyzowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rödl & Partner (Warto wiedzieć na www.roedl.com/pl)

Tadeusz Piekłowski, Agent Celny, specjalista ds. ceł, biuro Rödl & Partner Wrocław

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.