Zmiany w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

 

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. do Ordynacji podatkowej przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. Mandatory Disclosure Rules – MDR) nałożyły na wiele podmiotów (występujących w charakterze promotorów, korzystających lub wspomagających) obowiązek zgłaszania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) schematów podatkowych spełniających warunki wskazane w przepisach MDR.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza 1.0) wstrzymała bieg terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych, co było motywowane chęcią ograniczenia obowiązków formalnych ciążących na przedsiębiorcach oraz organach podatkowych w czasie pandemii koronawirusa. Obowiązująca do tej pory regulacja stanowiła, iż terminy dotyczące schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Opublikowana właśnie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0) wprowadza istotną modyfikację w zakresie wstrzymania biegu ww. terminów. W wyniku wprowadzonych zmian, w przypadku schematu podatkowego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, terminy wskazane w przepisach MDR nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86 § 1 pkt 12 Ordynacji podatkowej nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Stan prawny na dzień 25 czerwca 2020r.

Link do całego artykułu.

***

 
 
 
 

Jeżeli po lekturze powyższej informacji pojawią się jakieś wątpliwości lub będą mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt, 
 
Andrzej Dębiec z Zespołem

Kontakt: 

Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.com
00 48 601 82 69 90

Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com
00 48 600 387 126

Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com
00 48 660 636 230

Joanna Fiema-Kurek
Associate
joanna.fiema@hoganlovells.com
00 48 600 380 967

Jan Starybrat
Associate
jan.starybrat@hoganlovells.com
00 48 510 246 979

Marzenna Aleksandrowicz
Asystentka
marzenna.aleksandrowicz@
hoganlovells.com
 
48 22 5292931

Agnieszka Cudna-Majkowska
Asystentka
agnieszka.cudna-majkowska
@hoganlovells.com
 
48 22 5292981

 
 
 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19