Analizy i badania

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.

<p style="text-align: justify;">Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadza szereg zmian w prawie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.</p>

>

Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia

Ustawa ujednolica i wydłuża terminy odwołania od oświadczenia pracodawcy o rozwi?zaniu umowy o pracę i oświadczenia o odmowie przyjęcia do pracy. Terminy te dotychczas wynosiły 7 dni w przypadku wypowiedzenia i 14 dni w przypadku rozwi?zania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Po nowelizacji termin na odwołanie wynosi 21 dni liczonych odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadaj?cego umowę o pracę albo zawiadomienia o rozwi?zaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub o odmowie przyjęcia do pracy.

Należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, które mog? mieć znaczenie w przypadku wypowiedzenia lub rozwi?zania bez wypowiedzenia umowy o pracę w ostatnich dniach grudnia 2016 r. W takiej sytuacji, jeżeli dotychczasowy, krótszy termin na odwołanie biegł 1 stycznia 2017 r., uległ on odpowiedniemu wydłużeniu do 21 dni.

Regulaminy obowi?zkowe dla pracodawców zatrudniaj?cych co najmniej 50 pracowników

Od 1 stycznia 2017 r. obowi?zek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania spoczywa na pracodawcach zatrudniaj?cych co najmniej 50 pracowników, jeżeli nie s? oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy.

Do tej pory taki obowi?zek ci?żył na pracodawcach zatrudniaj?cych co najmniej 20 pracowników. Po nowelizacji przepisów pracodawca zatrudniaj?cy co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników, może wprowadzić takie regulaminy, a jest do tego zobowi?zany, gdy z takim wnioskiem wyst?pi zakładowa organizacja zwi?zkowa.

Analogiczne zasady dotycz? obowi?zku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zatrudniaj?cy co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, s? zobowi?zani do tworzenia funduszu. Pracodawcy którzy zatrudniaj? co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, musz? obowi?zkowo utworzyć fundusz na wniosek zakładowej organizacji zwi?zkowej.

Wydawanie świadectw pracy

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca nie będzie zobowi?zany do wydania świadectwa pracy pracownikowi, jeśli zamierza nawi?zać z nim kolejny stosunek pracy w ci?gu 7 dni od rozwi?zania lub wygaśnięcia poprzedniego. Zniesiony jest również obowi?zek wydawania świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia  na podstawie umów o pracę na okres próbny lub na czas określony u danego pracodawcy po upływie 24 miesięcy zatrudnienia. Przepisy przejściowe zobowi?zuj? natomiast pracodawców do wydania pracownikom, zatrudnionym 1 stycznia 2017 r. na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej na okres próbny lub na czas określony u danego pracodawcy, świadectw pracy za zakończone do 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Termin na realizację tego obowi?zku mija 30 czerwca 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowi?zuje nowy wzór świadectwa pracy, wprowadzony rozporz?dzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).

Umowy o współodpowiedzialności materialnej

Opisywana ustawa wprowadza zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umów o współodpowiedzialności materialnej za mienie powierzone. Zmiana ta nie dotyczy umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r. Takie umowy, nawet zawarte bez zachowania formy pisemnej, pozostaj? ważne.

***

KONTAKT:

Kontakt Ewa Łachowska-Brol
Partner
T: +48 22 50 50 797
ewa.lachowska-brol@eversheds.pl

Kinga Jezierska Prawnik
T: +48 22 50 50 741
kinga.jezierska@eversheds.pl

Zobacz nasze blogi
Kodeks w pracy
EuroZamówienia
IP w sieci
Przepis na energetykę
PrawoMówni
Lepsza taktyka

Zapisz się na nasz newsletter Otrzymuj cykliczne informacje o ważnych zmianach w prawie oraz organizowanych przez nas szkoleniach i konferencjach Śledź nas w social media:
LinkedIn
Twitter
Facebook
eversheds.pl

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowi? porady prawnej. Osoby zainteresowane porad? prawn? lub bardziej szczegółowymi informacjami prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanymi wyżej prawnikami. Wierzbowski Eversheds jest członkiem Eversheds International Limited. Pełna lista biur Eversheds International Limited na eversheds.com  ? Wierzbowski Eversheds 2017

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin