Analizy i badania

Zmiana zasad dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych od 1.06.2017

<p style="text-align: justify;">Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 czerwca 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych.</p>

>

Ze względu na szybki i ci?gły rozwój rynku pracy tymczasowej, coraz częściej pojawiały się postulaty dotycz?ce wprowadzenia zmian prawnych, zmierzaj?cych do podniesienia standardów funkcjonowania agencji pracy tymczasowej oraz wyeliminowanie z rynku tych agencji, które w sposób raż?cy lekceważyły przepisy prawa. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zmiany wprowadzone ustaw? z dnia 7 kwietnia 2017 r. przyczyni? się do podniesienia standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zapewni? lepsze funkcjonowanie rynku pracy tymczasowej oraz usun? występuj?ce w nim nadużycia.

Ograniczenia w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej

W art. 8 pkt 3 ustawy, wprowadzono nowy sposób określenia pracy, której  pracodawca  nie może powierzyć pracownikowi tymczasowemu po zwolnieniu pracownika stałego z przyczyn niedotycz?cych pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzaj?cy przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.

Od 1 czerwca 2017 r. pojęcie „stanowisko pracy” zostało zast?pione określeniem „rodzaj pracy”. Dotychczas zabronione było powierzanie wykonywania pracy na „stanowisku” pracy, co powodowało, że agencje pracy tymczasowej obchodziły ten przepis zatrudniaj?c pracowników tymczasowych do wykonywania de facto tej samej pracy, jak? wykonywał zwolniony pracownik, ale na innym stanowisku.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia terytorialne, powoduj?ce, że praca nie może być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony stały pracownik pracodawcy użytkownika.

W ustawie nałożono na pracodawcę użytkownika obowi?zek pisemnego poinformowania agencji  pracy  tymczasowej o niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiaj?cych rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego z wyżej wskazanych względów.

Ograniczenia w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej

W art. 13 ust. 3 i 3a wprowadzono zapisy, na podstawie których, do pracownicy tymczasowej maj?cej ł?czny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, stosuje się art. 177  ? 3 Kodeksu Pracy. W konsekwencji zagwarantowano pracownicy przedłużenie umowy do czasu porodu, dzięki czemu nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

Maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej

Art. 20 ustawy zredagowano w sposób precyzuj?cy jednoznacznie, iż agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy  użytkownika  przez okres nieprzekraczaj?cy ł?cznie 18 miesięcy w okresie obejmuj?cym kolejne 36 miesięcy (art. 20 ust. 1). Ponadto, w art. 20 dodano ustęp 3 stanowi?cy, że pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczaj?cy ł?cznie 18 miesięcy w okresie obejmuj?cym 36 kolejnych miesięcy. Takie same limity wprowadzono w odniesieniu do pracowników tymczasowych wykonuj?cych pracę na podstawie umów prawa cywilnego.

Przyjęte zmiany zmierzaj? do wyeliminowania aktualnych praktyk polegaj?cych na tworzeniu przez jeden podmiot kilku agencji pracy tymczasowej jedynie w celu wysyłania tego samego pracownika tymczasowego do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika i w ten  sposób  ominięcie przewidzianych ustaw? ograniczeń czasowych.

Kontrolę przestrzegania powyższych limitów ma ułatwić obowi?zek nałożony na pracodawcę użytkownika prowadzenia ewidencji osób wykonuj?cych pracę tymczasow? na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego.

Zmiany w umowie o pracę tymczasow?

Aktualnie obowi?zuj?ca ustawa nie zawiera żadnych regulacji dotycz?cych możliwości kontaktowania się pracownika tymczasowego wykonuj?cego pracę u pracodawcy użytkownika z agencj? pracy tymczasowej, będ?c? formalnie jego pracodawc?. W zwi?zku z tym, wprowadzono przepis zobowi?zuj?cy agencję pracy tymczasowej do przekazania  pracownikowi  tymczasowemu informacji umożliwiaj?cych mu w razie potrzeby kontakt z przedstawicielami agencji tj. adres miejsca kontaktu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także dni i przedział godzinowy, kiedy możliwy jest taki kontakt.

Pozostałe zmiany

W ustawie zmieniono również przepisy dotycz?ce ustalenia należnego pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy lub ekwiwalentu pieniężnego.

Ponadto, uchylono art. 24 ustawy, który stanowił, że roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje s?d pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniaj?cej tego pracownika. Przepis ten budził w?tpliwości w zakresie równego traktowania, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22 marca 2017 (P 121/15) uznaj?c art. 24 ustawy za niezgodny z Konstytucj? w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przez s?d, w okręgu którego praca jest, była lub miała być wykonywana.

Do ustawy wprowadzono także nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika.

Należy podkreślić, że przedmiotowa ustawa zawiera również istotne zmiany dotycz?ce ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejd? w życie przepisy dotycz?ce  kontroli  opłacania składek, które będ? podlegały kwartalnej weryfikacji przez marszałków województw. Od nowego roku, agencje pracy tymczasowej będ? zobowi?zane posiadać lokal przeznaczony do świadczenia usług, co ma na celu ułatwienie przeprowadzenia  kontroli  przez Państwow? Inspekcję Pracy.

Autor:

Katarzyna Chiciak, Payroll Accountant Accace
Karolina Romanowska, Legal Associate Accace

Kontakt:

www.accace.pl
poland(@)accace.com
+48  223 132 950

Artykuł możecie Państwo przeczytać również na stronie Infor.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP