Analizy i badania

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%)

<p style="text-align: justify;">Tonacja komunikatu po posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem marcowym. RPP podtrzymała ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.</p>

>

Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP M. Belka stwierdził, że "wydarzenia z ostatniego miesi?ca nie uczyniły obniżkę stóp procentowych bardziej prawdopodobn?”, a w jego ocenie istotne obniżenie stóp byłoby uzasadnione tylko w przypadku gwałtownego pogorszenia aktywności gospodarczej. Jego zdaniem członkowie RPP s? "optymistycznie nastawieni jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach”, a Rada jest "dość jednolita jeśli chodzi o pogl?dy”. M. Belka dodał również, że nawet w sytuacji prawdopodobnego pogłębienia deflacji w marcu trudno myśleć o  łagodzeniu polityki pieniężnej, gdyż następuje zdecydowana poprawa sytuacji na rynku pracy. Ponadto, w ocenie prezesa NBP jednym z ważnych argumentów uzasadniaj?cych stabilizację stóp procentowych jest potrzeba utrzymania stabilności systemu finansowego, w tym w szczególności stabilnej sytuacji finansowej mniejszych banków (w tym SKOKów). Uznał on także, że wpływ ewentualnej obniżki długoterminowego ratingu Polski przez agencję Moody's na polsk? gospodarkę będzie w jego ocenie ograniczony. Komunikat RPP oraz wypowiedzi M. Belki na konferencji po posiedzeniu w poł?czeniu z marcowymi badaniami koniunktury wskazuj?cymi na poprawę sytuacji gospodarczej w strefie euro sygnalizuj? ryzyko w górę dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP (jednorazowa obniżka o 50 pb w lipcu 2016 r., patrz poniżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin