Analizy i badania

Zaskakująco silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w III kw.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. wyniosło 2,5% r/r wobec 3,1% w II kw., a tym samym ukształtowało się ono znacząco poniżej naszej prognozy (2,8%) i konsensusu rynkowego (2,9%). </p>

>

Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w III kw. o 0,2% kw/kw wobec wzrostu o 0,8% w II kw. Wbrew naszym oczekiwaniom GUS nie podał zrewidowanych dynamik PKB w poszczególnych kwartałach 2015 r. i I poł. 2016 r. (wynikaj?cych z rewizji rocznych statystyk rachunków narodowych w ubiegłym miesi?cu). Dzisiejsza publikacja PKB w III kw. jest wstępnym szacunkiem, spójnym z danymi z poprzednich kwartałów. Pełne dane o PKB w okresie I kw. 2015 r. – III kw. 2016 r. (zawieraj?ce również informacje dotycz?ce jego struktury), które zostan? opublikowane pod koniec listopada, zostan? zmienione w stosunku do tych przedstawionych dzisiaj.  

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spowolnienia wzrostu PKB w III kw. był spadek wkładu eksportu netto. Uważamy, że konsumpcja i inwestycje były natomiast czynnikami dynamizuj?cymi wzrost gospodarczy w III kw., jednak pozytywna skala tego wpływu była najprawdopodobniej mniejsza niż zakładaliśmy. Wypłata środków w ramach programu Rodzina 500+ oraz dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy przyczyniła się naszym zdaniem do wyraźnego przyspieszenia spożycia prywatnego. Oczekujemy również, że spadek dynamiki inwestycji publicznych przestał się pogłębiać, a jednocześnie mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem wzrostu prywatnych nakładów na środki trwałe, co oddziaływało w kierunku zwiększenia wkładu inwestycji ogółem.  

Dzisiejsze dane o PKB stanowi? wyraźne ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2016 r. (2,9%). Aktualizację naszych prognoz na lata 2016-2017 przedstawimy 12 grudnia, po publikacji zrewidowanych danych o PKB. Dzisiejsze niższe od konsensusu rynkowego dane o PKB s? lekko negatywne dla złotego i pozytywne dla cen długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Zaskakująco silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w III kw.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. wyniosło 2,5% r/r wobec 3,1% w II kw., a tym samym ukształtowało się ono znacząco poniżej naszej prognozy (2,8%) i konsensusu rynkowego (2,9%). </p>

>

Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w III kw. o 0,2% kw/kw wobec wzrostu o 0,8% w II kw. Wbrew naszym oczekiwaniom GUS nie podał zrewidowanych dynamik PKB w poszczególnych kwartałach 2015 r. i I poł. 2016 r. (wynikaj?cych z rewizji rocznych statystyk rachunków narodowych w ubiegłym miesi?cu). Dzisiejsza publikacja PKB w III kw. jest wstępnym szacunkiem, spójnym z danymi z poprzednich kwartałów. Pełne dane o PKB w okresie I kw. 2015 r. – III kw. 2016 r. (zawieraj?ce również informacje dotycz?ce jego struktury), które zostan? opublikowane pod koniec listopada, zostan? zmienione w stosunku do tych przedstawionych dzisiaj.  

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spowolnienia wzrostu PKB w III kw. był spadek wkładu eksportu netto. Uważamy, że konsumpcja i inwestycje były natomiast czynnikami dynamizuj?cymi wzrost gospodarczy w III kw., jednak pozytywna skala tego wpływu była najprawdopodobniej mniejsza niż zakładaliśmy. Wypłata środków w ramach programu Rodzina 500+ oraz dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy przyczyniła się naszym zdaniem do wyraźnego przyspieszenia spożycia prywatnego. Oczekujemy również, że spadek dynamiki inwestycji publicznych przestał się pogłębiać, a jednocześnie mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem wzrostu prywatnych nakładów na środki trwałe, co oddziaływało w kierunku zwiększenia wkładu inwestycji ogółem.  

Dzisiejsze dane o PKB stanowi? wyraźne ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2016 r. (2,9%). Aktualizację naszych prognoz na lata 2016-2017 przedstawimy 12 grudnia, po publikacji zrewidowanych danych o PKB. Dzisiejsze niższe od konsensusu rynkowego dane o PKB s? lekko negatywne dla złotego i pozytywne dla cen długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin