Analizy i badania

Wzrost polskiego eksportu przyspieszy w 2017 r.

<p style="text-align: justify;">Odnotowane w I poł. 2016 r. silne wyhamowanie polskiego eksportu rodzi pytanie o jego krótkoterminowe perspektywy. W poniższej analizie przedstawiamy nasz scenariusz dla polskiego eksportu w 2017 r., uwzględniony w najnowszej prognozie kwartalnej opublikowanej w ubiegłotygodniowej MAKROmapie.</p>

>

Dane NBP dotycz?ce dynamiki eksportu towarów nominowanego w euro wskazuj? na jego silne wyhamowanie w I poł. br. i utrzymanie się obniżonej dynamiki w kolejnych miesi?cach. Pogorszenie koniunktury w polskim eksporcie potwierdzaj? wyniki badania PMI. W listopadzie składowa dla nowych zamówień w eksporcie utrzymała się drugi raz z rzędu na poziomie poniżej 50 pkt., sygnalizuj?c spadek zamówień z zagranicy.

Główn? przyczyn? spowolnienia wzrostu polskiego eksportu towarów w 2016 r. było obniżenie dynamiki PKB w strefie euro (z 1,9% w 2015 r. do prognozowanego przez nas 1,6%), w tym w szczególności silne zmniejszenie tempa wzrostu eksportu ze strefy euro (z 6,2% do 2,4%). Znacz?co wolniejszy wzrost eksportu ze strefy euro w 2016 r. oddziaływał w kierunku zmniejszenia popytu na towary importowane z Polski i stanowi?ce zużycie pośrednie w procesie wytwarzania dóbr finalnych eksportowanych ze strefy euro (w pierwszych trzech kwartałach br. zużycie pośrednie stanowiło 49,2% polskiego eksportu towarów.).

W ocenie perspektyw polskiego eksportu należy uwzględnić oczekiwane tendencje w całkowitym eksporcie strefy euro, zarówno kierowanym poza obszar wspólnej waluty, jak i wymianę handlow? pomiędzy krajami strefy euro. Ta ostatnia ma również istotny wpływ na popyt na import z Polski stanowi?cy wsad do produkcji dóbr handlowych wytwarzanych w strefie euro. Umiarkowanie siln? współzależność pomiędzy polskim eksportem i wymian? handlow? w strefie euro potwierdzaj? współczynniki krocz?cej korelacji dla dynamiki polskiego eksportu oraz eksportu strefy euro (sprzedaży na zewn?trz obszaru wspólnej waluty  oraz całkowitej wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi i krajami spoza strefy euro). W 2014 r. współczynniki te uległy obniżeniu, do czego w znacznym stopniu przyczyniło się rosyjskie embargo na import żywności z krajów UE, oddziałuj?ce relatywnie silnie na polski eksport. Mimo tego współzależność polskiego eksportu z wymian? handlow? w strefie euro pozostaje umiarkowanie silna.

Oczekujemy, że w 2017 r. wsparciem dla polskiego eksportu towarów będzie ożywienie w gospodarkach wschodz?cych, w tym w szczególności w Rosji. Będzie ono głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku przyspieszenia wzrostu eksportu ze strefy euro z 2,4% w 2016 r. do 3,1% i zwiększenia popytu na importowane z Polski towary stanowi?ce zużycie pośrednie. W II poł. 2017 r. w kierunku przyspieszenia wzrostu polskiego eksportu w ujęciu rocznym będzie oddziaływał efekt niskiej bazy. Ponadto, czynnikiem dynamizuj?cym polski eksport w 2017 r. będzie stopniowy wzrost produkcji w sektorze motoryzacyjnym, będ?cy efektem rosn?cych zagranicznych inwestycji w tym sektorze. Spodziewamy się również, że szybszemu wzrostowi eksportu towarów będzie towarzyszyć zwiększenie dynamiki eksportu usług, w pewnym stopniu zwi?zane z dokonanymi wcześniej inwestycjami w tzw. centra usług. Bior?c pod uwagę powyższe czynniki oczekujemy, że w 2017 r. nast?pi lekkie przyspieszenie wzrostu eksportu towarów i usług do 9,9% wobec 7,3% w 2016 r. Mimo tego wkład eksportu netto do wzrostu PKB zmniejszy się z -0,1 pkt. proc. do -0,3 pkt. proc., co będzie spowodowane silnym wzrostem dynamiki nakładów inwestycyjnych i zwi?zanym z tym zwiększeniem popytu na dobra inwestycyjne.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin