Analizy i badania

Wzrost płac realnych przyspiesza

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających pow. 9 osób wyniosła w lutym o 4,0% r/r wobec 3,4% w styczniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (3,2%).</p>

>

Do przyspieszenia nominalnego wzrostu płac przyczyniły się najprawdopodobniej wyższe w porównaniu do ubiegłego roku wypłaty premii i nagród w górnictwie i kopalnictwie. Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki płac były efekty statystyczne zwi?zane z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych (w lutym br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2013 r., podczas gdy w styczniu br. była ona o 1 niższa niż przed rokiem), oddziałuj?ce w kierunku zwiększenia wynagrodzeń osób zatrudnionych na akord. W konsekwencji, w marcu oczekujemy powrotu rocznej nominalnej dynamiki płac do ok. 3,0%.

W ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji CPI, płace w lutym br. wzrosły o 3,2% r/r wobec 2,9% w styczniu. Tym samym przeciętna realna dynamika płac w okresie grudzień 2013 – luty 2014 była najwyższa od I kw. 2009 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin