Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland doradcą Politechniki Warszawskiej przy umowie z Lotos Lab Sp. z o.o. na realizację projektów B+R w zakresie transportu niskoemisyjnego

<p style="text-align: justify;">Tomasz Zalewski, partner zarządzający oraz Katarzyna Klimczak, radca prawny z zespołu TMT doradzali Politechnice Warszawskiej w negocjacjach umowy z Lotos Lab Sp. z o.o. dotyczącej współpracy Lotos i Politechniki nad projektami badawczo-rozwojowymi w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Celem wspólnych działań jest wytworzenie prototypów rozwiązań technologicznych, które mogłyby zostać wdrożone w przemyśle. Strony zadeklarowały wolę wszechstronnej i elastycznej współpracy, mającej mieć wyraz w zawieraniu umów szczegółowych na podstawie negocjowanej przez kancelarię umowy ramowej, dotyczących już konkretnych projektów.</p>

>

Dokumenty inicjuj?ce wspóln? działalność badawczo-rozwojow? Politechniki Warszawskiej oraz Grupy LOTOS S.A. i spółki LOTOS Lab podpisane zostały 25 września. W wydarzeniu wzi?ł udział Tomasz D?browski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.  Porozumienie o współpracy sygnowali prof. dr hab. inż.  Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz  Mateusz Aleksander Bonca, prezes Zarz?du Grupy LOTOS S.A. i  Patryk Demski, wiceprezes Zarz?du ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS S.A. Do  realizacji postanowień porozumienia władze koncernu wyznaczyły LOTOS Lab, jako podmiot realizuj?cy zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej LOTOS. Umowę ramow? pomiędzy spółk? a uczelni? sygnowali  Marzena Koczut, prezes Zarz?du LOTOS Lab oraz  Piotr Kociński,  wiceprezes Zarz?du LOTOS Lab.

  Porozumienie i umowa ramowa z tak renomowanym partnerem przemysłowym, jakim jest Grupa LOTOS S.A., realizuj?cym wiele innowacyjnych projektów, jest szczególnie ważna dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie. Cieszymy się, że potencjał naukowy Politechniki Warszawskiej, a w szczególności Wydziałów: Fizyki, Samochodów i Maszyn Roboczych, Elektrycznego, Chemicznego oraz Inżynierii Materiałowej został doceniony przez Grupę LOTOS S.A i że zaproponowana nam została taka współpraca  – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. I dodał: –  Politechnika Warszawska przykłada duż? wagę do technologii magazynowania i przetwarzania energii oraz zagadnień zwi?zanych z różnorodnymi sensorami. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że podstawowym i poż?danym rezultatem prac nad projektami maj? być prototypy rozwi?zań technologicznych, które będ? mogły zostać poddane wdrożeniu przemysłowemu. Taka praktyczna możliwość jest zawsze niezwykle ważna dla środowiska naukowego, a szczególnie istotna dla Politechniki Warszawskiej, która ma ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki  – czytamy  na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

Prowadzone przez LOTOS Lab projekty innowacyjne skupiaj? się na dwóch kluczowych obszarach: bateriach litowo-jonowych oraz wodorze (wybrane elementy łańcucha wartości wodoru).

Zgodnie z umow? Politechnika Warszawska ma zapewnić laboratoria oraz wykwalifikowan? kadrę, która zrealizuje określone zadania w ramach poszczególnych projektów. Prace badawcze będ? prowadzone w szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów  i Maszyn Roboczych, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej. Po stronie LOTOSU natomiast leży między innymi wsparcie zakupu niezbędnego do prac sprzętu, technologii czy licencji.

–  Cieszymy się, że mieliśmy okazję wspierać Politechnikę Warszawsk? przy tym przedsięwzięciu. Sektor naftowy stoi obecnie przed wyzwaniami zwi?zanymi z coraz bliższ? perspektyw? rezygnacji z tradycyjnych źródeł energii i przejścia na transport niskoemisyjny. Mamy nadzieję, że potencjał intelektualny Politechniki i prowadzone przez ni? badania dadz? w rezultacie rozwi?zania, które pozwol? polskiemu przemysłowi stać się liderem niskoemisyjnej gospodarki na skalę międzynarodow? –  mówi Tomasz Zalewski.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin