Analizy i badania

Wielka Brytania światowym liderem na rynku elastycznych miejsc prac

<p style="text-align: justify;">Z najnowszego raportu „Co-working 2018”, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman &amp; Wakefield, wynika, że w 2017 roku popyt na elastyczne miejsca pracy wzrósł do rekordowego poziomu na całym świecie.</p>

>

W raporcie przedstawiono zmiany zachodz?ce w sektorze elastycznych miejsc pracy oraz stopień dojrzałości rynku, którego liderem w skali globalnej jest Wielka Brytania. Na sektor ten przypadło 21% ł?cznego wolumenu transakcji najmu powierzchni biurowych zawartych w Londynie w 2017 roku w porównaniu z zaledwie 8,5% rok wcześniej. Udział Wielkiej Brytanii w globalnym rynku elastycznych miejsc pracy wzrósł do 32% w porównaniu z 27% dla USA i 22% dla regionu EMEA (bez Wielkiej Brytanii).

W centrum Londynu popyt na elastyczne miejsca pracy osi?gn?ł rekordowe 232  250 m kw. i stanowił ponad 21% ł?cznego wolumenu transakcji najmu zawartych na rynku nieruchomości biurowych w stolicy Wielkiej Brytanii. W 2017 roku średni czynsz za tego typu powierzchnie w Londynie wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 10% do ponad 705 GBP za m kw.

Ł?czne zasoby elastycznych miejsc pracy w Londynie wynosz? ponad 929 000  m kw., czyli przeszło dwukrotnie więcej niż w Amsterdamie, który z ok. 371 600 m kw. zaj?ł drugie miejsce w zestawieniu. W obu miastach odnotowano znaczny wzrost aktywności w tym sektorze – w Amsterdamie popyt wzrósł do prawie 27 500 m kw., co stanowiło 7% całkowitego wolumenu transakcji najmu zawartych w stolicy Holandii w 2017 roku.

W innych miastach europejskich za wzrost popytu na elastyczne miejsca pracy odpowiadaj? przede wszystkim rozwijaj?ce się centra technologiczne. Brexit to szansa dla Berlina, który będzie przyci?gać startupy – na przykład w zwi?zku z planami ekspansji firma WeWork zamierza pozyskać aż 92  900 m kw. powierzchni w stolicy Niemiec. Sukces sektora nowych technologii w Sztokholmie przełożył się na spadek stopy pustostanów i wzrost czynszów, co przyczyni się do dalszego rozwoju rynku elastycznych powierzchni biurowych.

Elaine Rossall, autorka raportu i Partner, dział badań i analiz w regionie EMEA, Cushman & Wakefield,  powiedziała:  „Elastyczne miejsca pracy s? obecnie niezwykle ważnym elementem europejskiej gospodarki i staj? się coraz powszechniejsze w naszych miastach. Ze względu na popularność co-workingu popyt na tego typu powierzchnię nadal rośnie na całym kontynencie w postępie geometrycznym. Doskonałym przykładem jest Amsterdam, charakteryzuj?cy się jednym z najwyższych odsetków pracowników nieetatowych w UE oraz kultur? przedsiębiorczości i kreatywności, której rozwój umożliwia dostępność elastycznych miejsc pracy.

Co-working nie tylko oferuje elastyczność i przestrzeń do rozwoju, ale także umożliwia zapewnienie pracownikom lepszych warunków pracy, poprawę kultury korporacyjnej i ograniczenie ryzyka dla firm wynikaj?cego z długoterminowych umów najmu. Jednym z kluczowych czynników rozwoju rynku będ? zmiany standardów rachunkowości, które sprawi?, że krótkoterminowe umowy najmu elastycznej powierzchni stan? się bardziej atrakcyjne dla większych firm”.

Globalne miasta licz? na rynek elastycznych miejsc pracy

Londyn umocnił pozycję globalnego lidera na rynku elastycznych miejsc pracy, wyprzedzaj?c Nowy Jork pod względem zarówno ilości powierzchni, jak i liczby transakcji. Od 2012 roku umowy najmu w tym sektorze stanowi? średnio 2,9% rynku najmu na Manhattanie w porównaniu z 10,6% w Londynie.

Inne miasta europejskie także odnotowuj? wzrosty w sektorze elastycznych miejsc pracy, aczkolwiek z niższego pułapu. Na przykład w Dublinie udział transakcji najmu elastycznych powierzchni w ł?cznym popycie wzrósł z 0,7% w 2016 roku do prawie 7,9% w 2017 roku. Wolumen zawartych umów najmu wzrósł także w Monachium: z 7153  m kw. w 2016 roku do 34 838 m kw. w ubiegłym roku. Z kolei we Francji prowadzone s? prace nad reformami, których celem będzie zwiększenie elastyczności na rynku pracy. Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku na francuskim rynku było otwarcie w czerwcu paryskiego inkubatora przedsiębiorczości Station F, który może pomieścić nawet 1000 startupów.

Rynek elastycznych miejsc pracy rozwija się także w Hiszpanii. Ofertę w tym segmencie poszerzaj? centra biznesowe takie jak WeWork, Regus i inne zarówno w Barcelonie, jak i w Madrycie. W 2017 roku popyt na elastyczn? powierzchnię wyniósł ponad 29 tys. m kw. i będzie nadal rósł w obu tych miastach.

Mikołaj Niemczycki, Negocjator w dziale powierzchni biurowych Cushman & Wakefield, Polska,  powiedział:  W 2017 roku operatorzy co-workingowi stanowili jedn? z największych grup najemców, którzy generowali popyt na nowoczesn? powierzchnię biurow? w Warszawie. Wśród istotnych trendów należy wymienić: ekspansję działaj?cych już na rynku lokalnych operatorów, pojawienie się znanych zagranicznych marek Mindspace, Spaces czy Rent24, a także dalszy rozwój własnych marek co-workingowych przez wynajmuj?cych. Pomimo znacznego, bo o ponad 86-procentowego wzrostu zasobów, które obecnie wynosz? 42 tys. m kw., udział powierzchni tego typu w ł?cznej podaży nowoczesnej powierzchni biurowej nadal nie przekracza 1%. Do roku 2020 udział ten może wzrosn?ć w wyniku wejścia na rynek kolejnych operatorów co-workingowych zgłaszaj?cych duże zapotrzebowanie, np.:CIC (15 tys. m kw.) i MeetDistrict (7 tys. m kw.). Główne czynniki popytu na powierzchnie co-workingowe to m.in. rozwój społeczności startupowej, freelancerzy, ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw, migracja centrów usług wspólnych z innych krajów europejskich, coraz większe znaczenie sektora finansowego i usług biznesowych oraz wzrost liczby projektów innowacyjnych realizowanych przez korporacje. Firmy te stanowi? obecnie now? grupę klientów poszukuj?cych elastycznej powierzchni dla zespołów licz?cych od 15 do 100 osób np. na potrzeby tymczasowe, realizacji projektów krótkoterminowych czy ekspansji.”

Prognoza

W najbliższym roku wzrośnie popyt na powierzchnie co-workingowe ze strony większych firm, które doceniaj? zalety wynikaj?ce z bardziej dynamicznej kultury co-workingowej i krótkoterminowych umów najmu obarczonych mniejszym ryzykiem. Niepewność zwi?zana z brexitem może przyczynić się do dalszego wzrostu popytu na elastyczne miejsca pracy w Londynie, ponieważ największe korporacje będ? starać się unikać zobowi?zań typowych dla długoterminowego najmu.

Rynek powierzchni co-workingowych będzie rozwijał się coraz szybciej w całej Europie – głównie za spraw? wysokiej dynamiki w branży nowoczesnych technologii, prężnie rozwijaj?cego się środowiska startupów oraz prognozowanego tempa wzrostu zatrudnienia na stanowiskach biurowych, które wyniesie ok. 6% w najbliższych trzech latach.

Według prognoz firmy doradczej Cushman & Wakefield, w przyszłości każdy duży budynek zajmowany przez wielu najemców będzie miał wydzielon? część przeznaczon? na elastyczne miejsca pracy, ponieważ wynajmuj?cy będ? zainteresowani wykorzystaniem rosn?cego popytu i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych najemców.

Elaine Rossall  dodaje:  „Jedn? z kluczowych kwestii będzie coraz większa presja na podaż odpowiedniej powierzchni co-workingowej, a także możliwość zaspokojenia popytu przez wynajmuj?cych i deweloperów. Przewidujemy jednak, że w najbliższych 10-ciu latach elastyczne miejsca pracy będ? stanowić co najmniej 10% całego rynku brytyjskiego. W pozostałych krajach europejskich sektor ten będzie się rozwijał w podobnym tempie.

Operatorzy będ? coraz częściej przedkładać umowy najmu na okres od 1 do 3 lat nad członkostwo krótkoterminowe, ponieważ takie umowy s? bardziej opłacalne i bezpieczniejsze dla najemców.

Budynki biurowe tradycyjnie stanowi? główne źródło powierzchni co-workingowej. Jednak obserwuj?c popularność kawiarń jako elastycznych miejsc pracy operatorzy w tym segmencie rynku zwracaj? coraz większ? uwagę na puby, hotele i biblioteki. Każdy obiekt komercyjny, który stoi pusty w ci?gu dnia, może zostać wykorzystany do zaoferowania elastycznych opcji pracy. Dotyczy to także niewynajętych lokali handlowych przy głównych ulicach handlowych na terenie całej Europy – co-working ma szanse zaistnieć również w tych lokalizacjach”.

Link do raportu -  http://www.cushmanwakefield.co.uk/en-gb/research-and-insight/2018/coworking-2018/  

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wielka Brytania światowym liderem na rynku elastycznych miejsc prac

<p style="text-align: justify;">Z najnowszego raportu „Co-working 2018”, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman &amp; Wakefield, wynika, że w 2017 roku popyt na elastyczne miejsca pracy wzrósł do rekordowego poziomu na całym świecie.</p>

>

W raporcie przedstawiono zmiany zachodz?ce w sektorze elastycznych miejsc pracy oraz stopień dojrzałości rynku, którego liderem w skali globalnej jest Wielka Brytania. Na sektor ten przypadło 21% ł?cznego wolumenu transakcji najmu powierzchni biurowych zawartych w Londynie w 2017 roku w porównaniu z zaledwie 8,5% rok wcześniej. Udział Wielkiej Brytanii w globalnym rynku elastycznych miejsc pracy wzrósł do 32% w porównaniu z 27% dla USA i 22% dla regionu EMEA (bez Wielkiej Brytanii).

W centrum Londynu popyt na elastyczne miejsca pracy osi?gn?ł rekordowe 232  250 m kw. i stanowił ponad 21% ł?cznego wolumenu transakcji najmu zawartych na rynku nieruchomości biurowych w stolicy Wielkiej Brytanii. W 2017 roku średni czynsz za tego typu powierzchnie w Londynie wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 10% do ponad 705 GBP za m kw.

Ł?czne zasoby elastycznych miejsc pracy w Londynie wynosz? ponad 929 000  m kw., czyli przeszło dwukrotnie więcej niż w Amsterdamie, który z ok. 371 600 m kw. zaj?ł drugie miejsce w zestawieniu. W obu miastach odnotowano znaczny wzrost aktywności w tym sektorze – w Amsterdamie popyt wzrósł do prawie 27 500 m kw., co stanowiło 7% całkowitego wolumenu transakcji najmu zawartych w stolicy Holandii w 2017 roku.

W innych miastach europejskich za wzrost popytu na elastyczne miejsca pracy odpowiadaj? przede wszystkim rozwijaj?ce się centra technologiczne. Brexit to szansa dla Berlina, który będzie przyci?gać startupy – na przykład w zwi?zku z planami ekspansji firma WeWork zamierza pozyskać aż 92  900 m kw. powierzchni w stolicy Niemiec. Sukces sektora nowych technologii w Sztokholmie przełożył się na spadek stopy pustostanów i wzrost czynszów, co przyczyni się do dalszego rozwoju rynku elastycznych powierzchni biurowych.

Elaine Rossall, autorka raportu i Partner, dział badań i analiz w regionie EMEA, Cushman & Wakefield,  powiedziała:  „Elastyczne miejsca pracy s? obecnie niezwykle ważnym elementem europejskiej gospodarki i staj? się coraz powszechniejsze w naszych miastach. Ze względu na popularność co-workingu popyt na tego typu powierzchnię nadal rośnie na całym kontynencie w postępie geometrycznym. Doskonałym przykładem jest Amsterdam, charakteryzuj?cy się jednym z najwyższych odsetków pracowników nieetatowych w UE oraz kultur? przedsiębiorczości i kreatywności, której rozwój umożliwia dostępność elastycznych miejsc pracy.

Co-working nie tylko oferuje elastyczność i przestrzeń do rozwoju, ale także umożliwia zapewnienie pracownikom lepszych warunków pracy, poprawę kultury korporacyjnej i ograniczenie ryzyka dla firm wynikaj?cego z długoterminowych umów najmu. Jednym z kluczowych czynników rozwoju rynku będ? zmiany standardów rachunkowości, które sprawi?, że krótkoterminowe umowy najmu elastycznej powierzchni stan? się bardziej atrakcyjne dla większych firm”.

Globalne miasta licz? na rynek elastycznych miejsc pracy

Londyn umocnił pozycję globalnego lidera na rynku elastycznych miejsc pracy, wyprzedzaj?c Nowy Jork pod względem zarówno ilości powierzchni, jak i liczby transakcji. Od 2012 roku umowy najmu w tym sektorze stanowi? średnio 2,9% rynku najmu na Manhattanie w porównaniu z 10,6% w Londynie.

Inne miasta europejskie także odnotowuj? wzrosty w sektorze elastycznych miejsc pracy, aczkolwiek z niższego pułapu. Na przykład w Dublinie udział transakcji najmu elastycznych powierzchni w ł?cznym popycie wzrósł z 0,7% w 2016 roku do prawie 7,9% w 2017 roku. Wolumen zawartych umów najmu wzrósł także w Monachium: z 7153  m kw. w 2016 roku do 34 838 m kw. w ubiegłym roku. Z kolei we Francji prowadzone s? prace nad reformami, których celem będzie zwiększenie elastyczności na rynku pracy. Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku na francuskim rynku było otwarcie w czerwcu paryskiego inkubatora przedsiębiorczości Station F, który może pomieścić nawet 1000 startupów.

Rynek elastycznych miejsc pracy rozwija się także w Hiszpanii. Ofertę w tym segmencie poszerzaj? centra biznesowe takie jak WeWork, Regus i inne zarówno w Barcelonie, jak i w Madrycie. W 2017 roku popyt na elastyczn? powierzchnię wyniósł ponad 29 tys. m kw. i będzie nadal rósł w obu tych miastach.

Mikołaj Niemczycki, Negocjator w dziale powierzchni biurowych Cushman & Wakefield, Polska,  powiedział:  W 2017 roku operatorzy co-workingowi stanowili jedn? z największych grup najemców, którzy generowali popyt na nowoczesn? powierzchnię biurow? w Warszawie. Wśród istotnych trendów należy wymienić: ekspansję działaj?cych już na rynku lokalnych operatorów, pojawienie się znanych zagranicznych marek Mindspace, Spaces czy Rent24, a także dalszy rozwój własnych marek co-workingowych przez wynajmuj?cych. Pomimo znacznego, bo o ponad 86-procentowego wzrostu zasobów, które obecnie wynosz? 42 tys. m kw., udział powierzchni tego typu w ł?cznej podaży nowoczesnej powierzchni biurowej nadal nie przekracza 1%. Do roku 2020 udział ten może wzrosn?ć w wyniku wejścia na rynek kolejnych operatorów co-workingowych zgłaszaj?cych duże zapotrzebowanie, np.:CIC (15 tys. m kw.) i MeetDistrict (7 tys. m kw.). Główne czynniki popytu na powierzchnie co-workingowe to m.in. rozwój społeczności startupowej, freelancerzy, ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw, migracja centrów usług wspólnych z innych krajów europejskich, coraz większe znaczenie sektora finansowego i usług biznesowych oraz wzrost liczby projektów innowacyjnych realizowanych przez korporacje. Firmy te stanowi? obecnie now? grupę klientów poszukuj?cych elastycznej powierzchni dla zespołów licz?cych od 15 do 100 osób np. na potrzeby tymczasowe, realizacji projektów krótkoterminowych czy ekspansji.”

Prognoza

W najbliższym roku wzrośnie popyt na powierzchnie co-workingowe ze strony większych firm, które doceniaj? zalety wynikaj?ce z bardziej dynamicznej kultury co-workingowej i krótkoterminowych umów najmu obarczonych mniejszym ryzykiem. Niepewność zwi?zana z brexitem może przyczynić się do dalszego wzrostu popytu na elastyczne miejsca pracy w Londynie, ponieważ największe korporacje będ? starać się unikać zobowi?zań typowych dla długoterminowego najmu.

Rynek powierzchni co-workingowych będzie rozwijał się coraz szybciej w całej Europie – głównie za spraw? wysokiej dynamiki w branży nowoczesnych technologii, prężnie rozwijaj?cego się środowiska startupów oraz prognozowanego tempa wzrostu zatrudnienia na stanowiskach biurowych, które wyniesie ok. 6% w najbliższych trzech latach.

Według prognoz firmy doradczej Cushman & Wakefield, w przyszłości każdy duży budynek zajmowany przez wielu najemców będzie miał wydzielon? część przeznaczon? na elastyczne miejsca pracy, ponieważ wynajmuj?cy będ? zainteresowani wykorzystaniem rosn?cego popytu i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych najemców.

Elaine Rossall  dodaje:  „Jedn? z kluczowych kwestii będzie coraz większa presja na podaż odpowiedniej powierzchni co-workingowej, a także możliwość zaspokojenia popytu przez wynajmuj?cych i deweloperów. Przewidujemy jednak, że w najbliższych 10-ciu latach elastyczne miejsca pracy będ? stanowić co najmniej 10% całego rynku brytyjskiego. W pozostałych krajach europejskich sektor ten będzie się rozwijał w podobnym tempie.

Operatorzy będ? coraz częściej przedkładać umowy najmu na okres od 1 do 3 lat nad członkostwo krótkoterminowe, ponieważ takie umowy s? bardziej opłacalne i bezpieczniejsze dla najemców.

Budynki biurowe tradycyjnie stanowi? główne źródło powierzchni co-workingowej. Jednak obserwuj?c popularność kawiarń jako elastycznych miejsc pracy operatorzy w tym segmencie rynku zwracaj? coraz większ? uwagę na puby, hotele i biblioteki. Każdy obiekt komercyjny, który stoi pusty w ci?gu dnia, może zostać wykorzystany do zaoferowania elastycznych opcji pracy. Dotyczy to także niewynajętych lokali handlowych przy głównych ulicach handlowych na terenie całej Europy – co-working ma szanse zaistnieć również w tych lokalizacjach”.

Link do raportu -  http://www.cushmanwakefield.co.uk/en-gb/research-and-insight/2018/coworking-2018/  

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin