Analizy i badania

Większa niepewność po słabych danych z amerykańskiego rynku pracy

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 2,949 (spadek o 11pb), obligacji 5-letnich do poziomu 3,617 (spadek o 12pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 4,435 (spadek o 4pb).</p>

>

We wtorek mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności obligacji o średnim i długim terminie zapadalności, podczas gdy krótki koniec krzywej ustabilizował się. W środę polskie obligacje o krótszych terminach zapadalności zyskiwały na wartości. W czwartek miała miejsce bardzo udana aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 4- i 10- letnich terminach zapadalności. O wysokim popycie wśród inwestorów świadczy, fakt, iż po południu została zorganizowana aukcja uzupełniaj?ca. Spowodowało to wzrost cen polskiego długu na całej długości krzywej. W pi?tek mieliśmy do czynienia z silnym spadkiem rentowności polskich obligacji wynikaj?cym z publikacji słabych danych z amerykańskiego rynku pracy.

W tym tygodniu polski rynek długu, podobnie jak kurs złotego kształtowany będzie głównie przez czynniki globalne. W poniedziałek oczekujemy dalszego spadku rentowności obligacji na całej długości krzywej, z uwagi na utrzymuj?ce się nastroje na rynkach po pi?tkowych, słabych danych z amerykańskiego rynku pracy. We wtorek poznamy odczyt produkcji przemysłowej w strefie euro, który może doprowadzić do spadku cen polskiego długu, szczególnie w przypadku papierów o średnich i długich terminach zapadalności. Dane nt. sprzedaży detalicznej w USA powinny natomiast doprowadzić do lekkiej korekty. W czwartek poznamy odczyty inflacji w Polsce i strefie euro, jednakże w naszej ocenie będ? one neutralne dla długu. Pi?tkowe, liczne dane z amerykańskiej gospodarki mog? doprowadzić do podwyższonej zmienności cen polskich obligacji. Spodziewamy się, iż odczyt polskiego bilansu płatniczego będzie neutralny dla rentowności.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin