Analizy i badania

Wicepremier M. Morawiecki przedstawił projekt przebudowy systemu emerytalnego w Polsce (Program Budowy Kapitału – PBK)

<p style="text-align: justify;">Projekt przewiduje utworzenie dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych (PPK, III filar systemu). Składki płacone przez pracowników (2% wynagrodzenia) i przedsiębiorstwa (1,5% plus 0,5% poprzez obniżenie składki do Funduszu Pracy) będą odprowadzane do funduszy inwestycyjnych o różnorodnych strategiach inwestycyjnych, działających w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju.</p>

>

Fundusz ten ma zarz?dzać funduszami inwestycyjnymi w pierwszych dwóch latach. Projekt przewiduje również likwidację otwartych funduszy emerytalnych i przeniesienie ich aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej (akcje zagraniczne, obligacje i gotówka stanowi?ce 25% całości aktywów, warte obecnie ok. 35 mld zł) i Otwartych Funduszy Inwestycyjnych Polskich Akcji w ramach IKE (ok. 103 mld zł), a więc do III dobrowolnego i prywatnego filaru kapitałowego. Pełne wdrożenie programu ma nast?pić w latach 2018-2019. Naszym zdaniem likwidacja OFE będzie miała istotny wpływ na średnioterminowe perspektywy finansów publicznych. Po pierwsze, przekierowanie składki z OFE do ZUS przyniesie poprawę salda sektora finansów publicznych o ok. 3 mld zł rocznie. Po drugie, rz?d będzie mógł korzystać ze środków zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej (ponad 50 mld zł po wdrożeniu PBK) jako dodatkowego źródła dochodów. Choć środki te służ? zabezpieczeniu wypłat emerytur z I filara (ZUS), doświadczenia z lat 2010-2013 wskazuj?, że scenariusz uszczuplania FRD w celu sfinansowania bież?cych wydatków budżetowych jest dość prawdopodobny. Oczekujemy, że pierwsze takie uszczuplenie nast?pi nie wcześniej niż w 2019 r. i nie przekroczy 3 mld zł rocznie. Ponadto, rz?d najprawdopodobniej zdecyduje się na utrzymanie obecnych stawek VAT w 2017 r. i w latach kolejnych. Zgodnie z szacunkami rz?du taka decyzja umożliwi obniżenie deficytu sektora finansów publicznych w porównaniu do ścieżki przewidywanej w Wieloletnim Planie Finansowym (która uwzględnia obniżkę VAT w 2017 r.) o 7,2 mld zł. W sumie zatem nieobniżanie VAT w poł?czeniu ze wpływem PBK na sektor finansów publicznych generuje dodatkowe dochody na poziomie ok. 13 mld zł. Naszym zdaniem dochody te najprawdopodobniej nie zostan? przeznaczone na obniżenie deficytu sektora i w znacznym stopniu posłuż? sfinansowaniu kosztów obniżenia wieku emerytalnego w wariancie 65/60 z dodatkowymi ograniczeniami, np. w postaci wymaganego stażu pracy (Ministerstwo Finansów szacuje koszty wariantu 65/60 bez ograniczeń na 8,6 mld zł w pierwszym roku po zmianie, a w kolejnych latach szybko narastaj?). W konsekwencji, uważamy, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżenie wieku emerytalnego w 2018 r. Ze względu na relatywnie długi okres legislacyjny dotycz?cy tego projektu, negatywnego wpływu tej decyzji na długoterminowy rating Polski, rynek długu i kurs złotego można oczekiwać najwcześniej w I poł. 2017 r. Skala tego wpływu będzie zależała od tego, jaki silne będzie negatywne oddziaływanie wybranego wariantu na saldo finansów publicznych w średnim terminie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin